Nyhetsbrev uke 28/22

Sommerens siste nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune. Et fyldig sådan :) God ferie!

 

Svarholt skole har kontroll

Nylig fikk beredskapsansvarlig anledning til å besøke Svarholt skole for å samtale og diskutere beredskapsforhold. Ved skolen, som var i feriemodus, ble beredskapsansvarlig møtt av rektor Mette Løvdal og assisterende rektor Tove Andersen. Disse to hadde ikke tatt ferie enda og var absolutt "på".

Fv. assisterende rektor Tove Andersen, rektor Mette Løvdal og beredskapsansvarlig Thomas Thomassen i hyggelig samtale på en nær sommerstengt Svarholt skole.
Det ble innledningsvis samtalt i korte trekk rundt informasjonsdeling og muligheter for bistand til dette. De ble som andre enheter også påminnet om at det er et enhetslederansvar å dele relevant informasjon med innbyggere og samarbeidene aktører. Mye av informasjonen ut til pårørende ble delt gjennom transponder. Et system som ble beskrevet som ryddig og effektivt. Transponder brukes i stor grad som kommunikasjonsform blant skolene i Nordland, og også av Vest-Lofoten videregående skole.

Deretter fikk beredskapsansvarlig anledning til å se nærmere på planverk, tiltakskort og rutiner for uønskede hendelser. Svarholt skole hadde rutiner for ulike scenarioer. Rutinene og tiltakskortene var delt med de øvrige ansatte og de hadde alle tilgang til disse. Planstrukturen ble oppfattet som betryggende. Det ble også samtalt rundt atomberedskap og tilfluktsrom. Det kan nevnes at sistnevnte ikke er en anbefalt løsning i forhold til radioaktivt nedfall i gjeldende beredskapssituasjon. Da bør man heller søke hjem.

Mot slutten av møtet fikk de to lederne anledning til å bli presentert for beredskapsprogrammet CIM. Dette brukes av kommunal kriseledelse ved større hendelser, og vil også benyttes til varsling og informasjonsdeling ut i kommunal organisasjon og i forhold til eksterne. Rektor fikk testet ut mottak av en beredskapsmelding og kvitterte for denne. Også hun var klar for umiddelbar innsats.

Ved en inkurie ble også rektor Ann-Britt Andersen ved Fygle skole med på testen av CIM. Testen gikk bra, og svar om manglende oppmøte grunnet feriereise ble gitt.

Regelmessige koordineringsmøter i kommunal legetjeneste

Stadig flere kommuner over hele landet sliter med å få tak i fastleger til sine innbyggere. Dette har Vestvågøy kommune erfart og flere gode grep er tatt for å sikre gode legetjenester til befolkningen også i fremtiden. Strategiplan for legetjenesten ble vedtatt i kommunestyret for vel ett år siden. I påvente av at denne trer i kraft har sektor for helse og mestring i det siste året etablert ukentlige møtepunkt med formål å opprettholde nok kapasitet, og for å kunne være i forkant på de utfordringene som nasjonal fastlegekrise medfører for våre innbyggere.

Legetjenesten skal gi befolkningen medisinsk hjelp av høy kvalitet og bidra til helhet for pasienten der flere helseaktører samarbeider. Det er også viktig at kommunen sikrer at den enkelte lege får nødvendig faglig utvikling, deriblant å kunne få gjennomført spesialistutdanning i allmennmedisin.

Vestvågøy kommune har lyktes med å få rekruttert to nye fastleger. Begge begynner snarlig og er i virke innen begynnelsen av september. Den ene starter ved Leknes legesenter og den andre ved Lofotleger. Kommuneoverlege Eva Kibsgaard Nordberg er svært tilfreds med at kommunen fikk rekruttert de to nye legene, og sier at det er ingen selvfølge slik situasjonen nå med tanke på rekruttering av fastleger rundt i landet. Det at Vestvågøy kommune er framoverlent mot utfordringene er kjent utenfor kommunens grenser. Det bidrar til å gjøre kommunen attraktiv å jobbe i. Nyrekrutteringen vil være positiv for innbyggerne som ikke har tildelt fastlege pr nå, samt bidra til fastlegebytte for de som ønsker det. 

Kommunalsjef Iver Sunnset i sektor for Helse og Mestring ble spurt om hvorfor han tenkte at kommunen hadde lyktes med å få rekruttert to nye fastleger og svarte: "Vi tror at dette er dels resultatet av implementering av vedtatt strategiplan for legetjenesten, organisering og iverksettelse av spesialistutdanning i allmennmedisin, samt systematisk og godt faglig arbeid med arbeidstidsordninger, miljøet og tiltak for å skape ett godt omdømme".

Møtepunktet fortsetter også gjennom sommeren, her ved (f.v.) Øydis Hana (fastlege i permisjon og gruppekoordinator allmennlegene), Eva K. Nordberg (kommuneoverlege), Hanne Straum Riise (enhetsleder helseenheten) og Jan Hana (tidligere fastlege og kommuneoverlege, nå rådgiver) Thomas Thomassen   


Jakt på elg i Vestvågøy – uttak tredobles

I februar i år reduserte Vestvågøy kommune kravet til arealstørrelse for opprettelse av elgvald med over 57 %. Tidligere krav har vært på 7.000 dekar, mens Forskriften nå er endret til at dette kravet nå er på minimum 3.000 dekar tellende areal.

Miljøfaglig rådgiver Bjørn Harald Brenna ved Enhet for Næring, plan og utvikling (NPU) informerer.Samtidig er det for første gang gjennomført en telling av antall elg i kommunen. Etter at de første individene etablerte seg her for vel 20 år siden, har stammen økt jevnt og trutt. Antall dyr totalt vil naturlig nok øke proporsjonalt med økt antall produksjonsdyr (kyr) i bestanden underveis i denne utviklingen. Observerte dyr rundt omkring i kommunen er dermed økende, og vi ser også en utvikling i antall påkjørsler og andre situasjoner der elg møter trafikk.  Videre er det stedvis også kommet til konflikt i møtet mellom elgen og øyas befolkning.

Tellingen ble gjennomført i mars ved hjelp av observasjoner fra helikopter. Det ble under denne tellingen observert 44 dyr. Tilsvarende tellinger i landet for øvrig viser at telling med denne metoden har en feilmargin på inntil 20 %, men for forvaltningens del er antallet også en interessant indikator på bestandens geografiske utvikling – hvilket vil si hvor i kommunen tettheten synes størst. Videre vil antallet observert gi et utgangspunkt for uttak av dyr i kommende år.

Tettheten av elg synes å være størst nord på Vestvågøy. Dette sammenfaller med gode biotoper, og også mere spredt bosetting i de leveområdene stammene nå har etablert seg, og bestanden har dermed gode kår for å utvikle seg fritt. Men, høy bestandstetthet kan gå ut over bestandskondisjon dersom bestanden får utvikle seg helt fritt. Beiteskader, sykdom og konflikter er andre faktorer som kan komme som følge av høy tetthet.

Vestvågøy har begrensede områder egnet som leveområde for elgen, og ofte er disse områdene sammenfallende med vår egen aktivitet. Dette kommer mer til syne lengre sør i kommunen der hovedtyngden av kommunens befolkning bor og oppholder seg. Tettheten av elg synes her lavere, men samtidig er den nærmere innpå befolkningen, og kontaktflaten blir dermed større.

Etter at arealkravet for opprettelse av vald ble vedtatt i kommunestyret 9. februar, har det kommet flere søknader på opprettelse av vald rundt omkring i kommunen. Fra tidligere har vi hatt to aktive vald, med et uttak på 3 dyr pr år frem til 2020 og 5 dyr i 2021. Disse to valdene har geografisk vært lokalisert ca. midt på Vestvågøya.

Illustrasjonsfoto: Elg utenfor Lofotr Vikingmuseum på Borg. Thomas Thomassen
Etter at alle de innkommende søknadene nå er behandlet og godkjent, er antall vald økt til 7, og det vil foran årets jakt bli gjennomført jakt fra Lyngedal i nord til Skotnes i sør.

Basert på antall dyr observert under forannevnte telling, er det i 2022 gitt fellingstillatelse på totalt 16 dyr fordelt på disse 7 valdene, noe som er en tredobling i forhold til 2021.

Forholdsregler ved obervasjon av skadde dyr

Miljøavdelingen i Vestvågøy kommune har nylig blitt informert om noe vekslende rutiner i etterkant av hendelser ved skadd hjortevilt, og ønsker derfor å belyse nærmere hva riktige forholdsregler er. Hva gjør du om du finner en skadet rovfugl, en syk elg, eller en død oter?

Ring 02800. Dette er et nasjonalt telefonnummer som fører oppkoblingen til politiets nærmeste operasjonssentral ut fra hvor det ringes fra. 

Skadet eller sykt vilt

Dyr skal ikke utsettes for unødige lidelser.

Dersom du skader, eller kommer over et sykt eller skadet hjortevilt, skal du varsle politiet på telefon 02800.

Dyrevelferdsloven §4 sier noe om hjelpeplikt.

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret.

Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme.

Men; Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Finner du småvilt (unntatt rovfugl) som du vurderer er dødelig sykt eller skadet, kan avliving gjøres av hvem som helst forutsatt at det kan gjøres på en human måte.

Det er ikke plikt om å melde slik avlivning, men dyret skal avlives så raskt som mulig. Dersom du ikke avliver småviltet selv- ring politiet på telefon 02800.

Finner du syk eller skadd rovvilt (eks rovfugl) så skal kommunen, eller politiet varsles.

Dødt vilt

Døde dyr i naturen er en del av det naturlige kretsløpet, og kan normalt ligge urørt, men unntak der kommunen bør varsles, er om en finner kadaver som kan være gjenstand for smitte.

Illustrasjonsfoto fra tidligere elgtelling i kommunen. 

Dette kan for eksempel nær en drikkevannskilde, tett inntil boligstrøk eller ved en barnehage.

Kontakt kommunen også om du tror det kan være andre særlige forhold som taler for at kadaver bør fjernes.

https://www.mattilsynet.no/dyr/dyr-som-lider/nar-du-har-kjort-pa-dyr-eller-dyr-som-trenger-hjelp


Nye kjøretøy til Åpen omsorg

Rådgiver Lars Pleym Ludvigsen melder om gode nyheter for de ansatte ved Åpen omsorg. Kommunen har nettopp signert kontrakt om kjøp av fire nye Toyota Hilux, og en brukt Nissan Navarra til Åpen omsorg. 


Fv. Ole-Jonny Lorentsen ved Toyota Nordvik og rådgiver Lars Pleym Ludvigsen ved Vestvågøy kommune synes begge fornøyd med den inngåtte avtalen. 

Dette er biler som takler de verste forholdene vinterstid på lofotveiene, og skal sørge for at ansatte i Åpen omsorg kan komme trygt frem til innbyggere som trenger helsetjenester hjemme, uansett hvor de bor. Sikkerhet for ansatte har alltid hatt høyt fokus, og de bilene med 4WD som vi hadde, pensjoneres nå etter over 10 år i tjeneste.

Hver sektor har nå disponibel en solid 4WD, og bilene har nattpatruljen, som er de som kjører på de dårligst brøytede veiene på natt, vært med å valge ut.

Toyota Nordvik har levert alle bilene, de nye Hilux etter ordinær anbudsprosess, og Navarraen etter minianbud.

Pleym Ludvigsen synes fornøyd med anskaffelsen og tenker at kjøretøyene vil bidra til at de ansattes sikkerhet på veiene blir enda bedre. 

Ballstad skole er aktiv med forebyggende arbeid

En engasjert rektor forklarer informasjonsansvarlig mer om hva foredraget vil gå ut på. Thomas Thomassen Rektor Monica Grønhaug synes framoverlent i forhold til forebyggende arbeid. Før sommerferien samlet hun sine ansatte lærere, samt et knippe spesielt inviterte sosiallærere og informasjonsansvarlig til foredrag innen forebyggende arbeid.

Det utviklet seg til å bli et interessant foredrag, som samtidig var noe skremmende opp mot holdninger blant relativt unge elever og til hva råskap de kunne utvise relatert til mobbesituasjoner. Mer konkret ble det opplyst om situasjoner relatert til sladring, eller mistanke om at det hadde blitt, sladret. I foredraget ble dette omtalt som "snitching", og på mange steder var tydeligvis dette noe det ikke ble tatt lett på i enkelte miljøer.

Det ble gitt eksempler på svært grove og alvorlige represalier, som igjen åpenbart ville være svært belastende for mottakerne. Det ble også vist til hva følger slike situasjoner i verste fall kunne føre til for de som ble rammet. 

Grønhaug fortalte mer om besøket fra førstelektor i pedagogikk Rakel Rohde Næss, som leder et forskningsprosjekt som heter «Er du snitsch er du ferdig. En studie av ungdomskultur og snitsching med fokus på lærerprofesjonen».  I prosjektet samarbeider hun med to lærere som til daglig jobber i ungdomsskolen. Lilian R. Matinez underviser og jobber som sosialrådgiver mens Anja C. Birkeland jobber som miljøterapeut med bakgrunn fra barnevern. Prosjektet utgår fra Universitetet i Sør-øst Norge.

Fv. Foredragsholderne Rakel Rohde Næss, Lillian R. Martinez, Anja C. Birkeland sammen med rektor Monica Grønhaug. Thomas Thomassen  
Rektor Grønhaug sier at det er opplevd ulike mekanismer i form av mobbing eller utfrysning også i Vestvågøy, og ber foreldre om å følge nøye med. Dette gjelder også i sosiale medier. Hun opplyser videre at de ansatte var fornøyd med foredraget, og hun fikk tilbakemelding på at utfordringene også er gjenkjennbare. Hun understreker viktigheten av å bygge relasjoner til barna, og gi dem mot til å våge å si fra når noe ikke er greit. Heldigvis ser rektor også mye flott ungdom som våger å sette grenser og som tør å si fra.

Forebyggendeprogramet MOT, som er i ungdomsskolene i Vestvågøy, får gode skussmål fra rektoren. MOT er en organisasjon som arbeider for å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø gjennom å bevisstgjøre ungdom til å ta egne valg og vise mot: mot til å leve, mot til å bry seg, mot til å si nei. I regi av MOT foregår det et holdningsutviklende arbeid i skoler og på ulike fritidsarenaer.

Det er mulig å lese mer om prosjektet til foreleserne her.

Nye Lekneshallen er snart klar til bruk

Informasjonsansvarlig fikk anledning til å befare nye Lekneshallen en siste gang før den er helt klar. Det var en svært hyggelig opplevelse å få gått gjennom den nye bygningsmassen og kjenne lukta av nytt trevirke. Tro meg, denne hallen blir særdeles bra og vil gi mye glede til elever, ungdom og også for eldre mosjonister/idrettsutøvere på kveldstid og i helg. Tilbudet om hallplass dobles på Leknes fra skolestart, og dette vil merkes for elevene som får mer tilgang til hallidrett i skoletiden.

Prosjektleder Ivan Pirojkov ved enhet for prosjekt og infrastruktur (PI) viste stolt fram produktet som snarlig vil åpnes. Prosjektlederen er tydelig på at hallen vil være klar til bruk ved skolestart.

Prosjektleder Ivan Pirojkov ønsker velkommen til befaring ved inngangsdøren mot Vest-Lofoten videregående skole. Thomas Thomassen   

Selv om hallen er et samarbeidsprosjekt mellom Nordland fylkeskommune og Vestvågøy kommune så vil det være kommunen som styrer bruken av hallen.

Hallen vil være tilrettelagt for en rekke idretter som handball, volleyball, basket, innebandy, badminton, mm. Mer konkret kan hallen deles inn i fire saler som i Lekneshallen, og man kan for eksempel spille volleyball samtidig på fire baner. Hallen har også en nedsenkbar lydvegg i midten, slik at man skal kunne redusere lydstøy mellom samtidige, forskjellige aktiviteter/opplegg.  

Det er et godt anlegg for sekretariat og speakertjeneste med en enkelt og intuitiv styring av «scoreboard» på hallveggen.

Garderobeanlegget var stort og fint, og det er tilrettelagt for lærergarderobe og for brukere med spesielle behov.

Oppe er det laget en speilsal med sportsparkett for dans, som også kan brukes til annen aktivitet. Det er satt av plass til styrketreningsrom for Vest-Lofoten videregående skole, og det er også rikelig med lagringsplass i hallen.

Prosjektleder Ivan Pirojkov ved galleriet. Sportsgulvdekket og lagerrommene framkommer i bildet. Thomas Thomassen   

Dekket i hallen er et fugefritt, syntetisk sportsgulv som tilfredsstiller nasjonale krav satt av Kulturdepartementet.

I forhold til eksisterende hall så er bygget mer energieffektivt. Det varmes ved hjelp av varmepumper i tandem med el-kjele og det er også installert LED-belysning med lysstyring. Moderne adgangskontroll er installert for å gjøre nøkkelhåndteringen mellom brukerne enklere.

Se gjerne øvrige bilder av hallen her: 

Nytt og nyttig fra byggesak

Denne uken ønsker byggesaksavdelingen å informere om søknadsplikt for sommerens småprosjekter.

Direktoratet for byggkvalitet har på sine nettsider veivisere der du kan finne ut om du må søke, eller om du kan tilpasse prosjektet slik at søknad ikke er nødvendig.

På samme nettsiden får du også trinn for trinn gjennomgang av søknadsprosessen.

Under fanen «Andre byggeprosjekter» finner du informasjon om blant annet pergola, støttemur, svømmebasseng og flere andre typer tiltak.


Link til Direktoratet for byggkvalitet sine sider: https://dibk.no/bygge-eller-endre/

Flytebrygge

Dersom du ønsker å legge ut en flytebrygge så er dette søknadspliktig både etter plan- og bygningsloven, og etter havne- og farvannsloven. En søknad om flytebrygge kan du ikke søke om selv, da må du ha hjelp fra foretak som erklærer ansvarsrett.

Mer informasjon om søknadsplikt for flytebrygger finnes her: https://planogbygningsrett.no/har-du-eiendom-ved-sjoen-og-drommer-om-flytebrygge-til-sommeren/


Cruisebåttrafikken har tatt seg kraftig opp

I samtale med havnesjef Kjell Jakobsen og Angeline Wårheim så framkommer det at cruisebåtanløpene har tatt seg kraftig opp etter stillstand i koronatiden. Etter pandemien åpnet cruisesesongen opp i år med forventet 59 cruiseanløp. Det er i 2022 meldt om hele 12 førstegangsanløp. Det vil si at 12 cruiseskip som aldri har besøkt Leknes havn før anløper i år.

Etter skikk og tradisjon gjennomføres det et tradisjonelt møte med overrekkelse av plaketter når det er nytt skip i havnen for første gang. Dette gjøres som regel om bord i skipene, hvor havnemyndigheten også får omvisning med kapteinen om bord.

Cruiseskipet Viking Venus. Tradisjonell velkomst og utveksling av plaketter gjennomføres med godt smittevern.
Enkelte ganger blir havnemyndigheten tilbudt kaffe og noe å bite i om bord. Bildet under viser første besøk om bord på Viking Venus den 27.06.2022.

Ei hyggelig stund i båten. Fv. Sissel Einarsen fra ISPS-vaktholdet, Angeline Wårheim fra havneadministrasjonen, kaptein Rune Loekling og havnesjef Kjell Jakobsen. Vestvågøy kommune  

For de som lurer står ISPS for International Ship and Port Facility Security Code, forkortet til ISPS-koden på Norsk og er et internasjonalt regelverk for sikring av skip og havneanlegg mot terror- og andre uønskede handlinger. Regelverket inneholder en rekke myndighetskrav og krav til konkrete sikringstiltak som skal iverksettes bl.a i havneterminaler som betjener fartøy i internasjonal fart.

Angeline opplyser at Vestvågøy Havnevesen er et offentlig organ med ansvar for drift av havnen, forvaltning av havnens eiendommer og anlegg, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet samt ivareta forvaltningen av havne -og farvannsloven i kommunalt sjøområde.

Sommeren er tid for romantikk og bryllup

Ordfører Anne Sand opplyser innbyggerne om at det fortsatt er mulig å bli viet i kommunal regi. Akkurat nå er hun på tur ut i "felten" for å forestå en vielse på ei lokal strand. Det synes å bli en noe fuktig opplevelse grunnet regnet, men vielsen vil bli gjennomført. 

Kommunen tar altså imot par som ønsker å gifte seg hos oss. Når brudeparet har fått prøvingsattesten, så kan de ta kontakt med kommunen for å avtale tid og sted for seremonien.

Om vielsen ønskes på rådhuset, pynter vi litt ekstra i formannskapssalen og legger til rette for en god stemning rundt denne viktige begivenheten i brudeparets liv. Vielsen kan også etter avtale med vigsler foregå utenfor rådhuset, slik som var tilfellet i dag. Mange velger å legge vielsen til et sted brudeparet har en spesiell tilknytning til eller et sted der de kan ha en spesiell regi på seremonien.

Politisk sekretær har klargjort formannskapssalen til vielse. Thomas Thomassen  

Før ekteskap kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som skal prøve om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Henvendelse dit gjøres på fastsatt skjema for prøvingsattest.

Link til skjema finnes her:

Prøvingsattest - erklæring fra brudefolket - Skatteetaten

Vigslere i Vestvågøy kommune er for tiden ordfører Anne Sand, varaordfører Eva-Karin Busch og kommunedirektør Morten Dyrstad.

Velkommen til oss for vielse!

Siste arbeidsdag for Jan Morten. Ny mann er klar

En alltid blid Jan Morten Arntsen har sin siste dag på jobb i kommunen. I dag hadde Jan Morten Arntsen sin siste arbeidsdag som driftsansvarlig for de kommunale vegene i Vestvågøy. Det ble satt av tid til en prat med både han og hans nærmeste leder Odd Eskil Andersen.

Antsen ble spurt om hvorfor han sluttet og svarte: "Jeg har trivdes veldig godt i kommunen, men savner mine gamle arbeidsoppgaver som maskinentreprenør". Han la til at han kom til å savne sine kolleger i kommunen.

Fagansvarlig veg, Odd Eskil Andersen, beklaget at Arntsen har valgt å si opp sin stilling og uttalte: «Imidertid vil jeg takke Jan Morten for alt han har bidratt med for å utvikle vegdriften, og for at det faglige nivået har blitt hevet. Og så blir det jo sånn, at når man jobber så tett sammen blir man jo også gode venner. Det er ikke å legge skjul på at Jan Morten med sin bakgrunn har tilført meg mye ny kunnskap, og har lært meg en del om utførelsen.»

De siste dagene har blitt benyttet ute på vegene, med grundig befaring av alle rodene.

Inn i stillingen kommer hva Odd Eskil kaller «en gammel traver». Hans Eirik Busch kommer tilbake til sin gamle stilling.

Andersen kunne ikke unngå å komme med en sluttkommentar: «Jeg ønsker Jan Morten lykke til med nye oppgaver, og minner om at de nye oppgavene skal omsøkes og varsles», sa han med et stort smil.

Bistand på informasjonssiden

En blid og serviceinnstilt Espen Nedrebø i Servicetorget.
Fra nå er det ferietid på Thomas og Sigve. Det er lite som tyder på at det vil være det største informasjonsbehovet fra kommunen i fellesferietiden, men skulle det være behov så har vi alliert oss med Esben Nedrebø ved Servicetorget. 

Esben lover å ta unna mindre oppdateringer inntil mandag 15. august. Ved behov for informasjon ut så kan selvsagt enhetene også ta direkte kontakt med lokalavisene. Nedrebø bistår også med enkelte oppdateringer allerede i dag, og det verdsettes. De ulike enhetene kan selvsagt oppdatere og informere innen eget område hvis de ønsker det. Vann og avløp har gått foran med et godt eksempel i følge med oppdatering på eget område i etterkant av opplæring i ACOM CMS.

I det humoristiske hjørnet i sommertider

Landbruk

Den "forsvunnede prøven" som kom til rette igjen.

Nylig fikk landbruksmyndigheten ved Ivar Johansen i NPU telefon fra Lofoten Veterinærsenter om en pakke som nå hadde kommet til dem. De hadde mottatt en isoporpakke som var sendt fra Vestvågøy kommune til Veterinærinstituttet i Oslo den 11. november 2020. Den var merket med express (altså rask levering). Sannsynligvis dreier det seg om en CWD-prøve av lillehjernen på en elg som ble avlivet.

Ivar kom med følgende vurderinger: "hvis jeg ikke husker helt feil er kommunen pålagt å sende inn prøver for testing av skrantesjuke. Jeg antar at den ble sendt inn fra miljø. Jeg, og en tidligere ansatt på miljø, var og trente på slik prøvetaking (sauehoder) hos Mattilsynet for noen år siden. Jeg antar at prøven nå er mumifisert og at vi kan konkludere med at testen var negativ".
Miljørådgiver Bjørn Harald Brenna konkluderte tørt med at "posten er ikke det den en gang var"......

Veimyndigheten

Det ble tidligere nevnt at veimyndigheten hadde utestående en is etter bistand ut over hva som kunne forventes inn mot beredskapsområdet. En hadde fått is, og nå har også sistemann fått sin belønning. Odd Eskil Andersen uttalte at han var godt fornøyd med samarbeidet, og til at lovnadene ble innfridd. 

Lofoten brann - og redning

Informasjonsansvarlig var en runde rundt på huset og kom over noen svært engasjerte og aktive ansatte i Lofoten brann - og redning. De rakk knapt å løfte blikket fra PC skjermene da jeg var innom. Ingenting å si på iveren med andre ord selv om det var godvær ute...


Byggesak

Fagansvarlig for byggesak, Vegard Nyvoll Skaufeldt, i NPU var nettopp innom kontoret til informasjonsansvarlig og bistod med produksjon av en artikkel innen eget fagfelt. Gode kunnskaper og engasjement kom tydelig fram. 

Det var tydelig at han hadde gode ferdigheter også innen informasjonsarbeid og touchmetoden satt fint. Hvor mange ord i minuttet ble ikke målt, men innsatsen ble vurdert til mer enn godkjent. God sommer ønskes til godeste Vegard :) 

Informasjonsansvarlig benytter samtidig anledningen til å ønske alle kommunens ansatte og innbyggere en god sommer med ønske om godt vær!