Nyhetsbrev uke 26/22

Noen saker fra oss. Ha ei riktig fin helg i varmen!
 

Enhet for HR og tjenesteutvikling

Enheten HR og tjenesteutvikling gjennomførte nettopp sitt månedlige enhetsmøte på rådhuset. Det fleste av enhetens ansatte deltok. Informasjonsansvarlig fikk samlet en blid gjeng i en tidlig fase for et gruppebilde. I etterkant bistod enhetsleder Laila Salomonsen med mer informasjon om enheten og oppgavene som utføres ved enheten.

Enhet for HR og tjenesteutvikling samlet utenfor rådhuset. Thomas Thomassen
HR og tjenesteutvikling innehar en stab-/støttefunksjon, og skal bistå kommunedirektøren og ledere på alle nivåer innen tjenesteområdene med strategiske og operative oppgaver. 

Fra 1. januar i år har HR fått tilført arkiv (dokumentsenter), servicetorg og politisk sekretær.

Salomonsen kan forteller at de nå jobber med flere interessante prosesser som; nytt rekrutteringssystem, e-signering, forbedring og forenkling av arbeidsprosesser mm.

Hun opplyser at de stadig ønsker å forbedre seg og at de framover vil bruke litt mer ressurser på stabsfunksjoner, og litt mindre på støtte. Illustrasjonen under viser organiseringen for HR og tjenesteutvikling i kommuneorganisasjonen.

 

Beredskapsmøte i Vågan

Onsdag formiddag ble det avholdt beredskapsmøte ved brannstasjonen i Svolvær. Deltagere var beredskapskoordinatorene i Vågan og Vestvågøy, samt faste deltagere i form av operative ledere i nødetatene brann, helse og politiet.

Møtene har vært avholdt regelmessig gjennom året i form av å være et operativt lederforum (OLF). Initiativtager har vært brannsjef og beredskapskoordinator Lars Ottemo Gärtner i Vågan kommune. Han har tidligere erfaring fra regelmessige OLF møter sitt tidligere virke i Bergen kommune, og fikk opprettet struktur for et slikt arbeid i Vågan kommune. Møtene har vært avhold månedlig siden starten på 2022, og har vært godt mottatt fra deltagende aktører.

Gärtner ble bedt om å nærmere beskrive formålet med møtene.

I all hovedsak er møtene tiltenkt nødetatene, men vi ser at i kommuner på vår størrelse er det svært aktuelt å innkalle også andre ledere som det er naturlig for oss å samvirke med i en beredskapssammenheng.

I Vågan har det, i tillegg til nødetatene, også vært deltagelse fra både redningsskøyte, legevakt og nå også beredskapskoordinator fra Vestvågøy. Vi vurderer fortløpende hvem vi finner det aktuelt å ha med. Det kan variere fra gang til gang og ikke minst sesong.

Beredskapskoordinatoren viser videre til at det er god beredskap i å kunne samles og samsnakkes opp mot rutiner, praksis, ressurser og kapasiteter. Når dette er kjent for de samarbeidende aktører så er flere i stand til å se felles løsninger, og til å benytte riktige ressurser til riktig tid. Det å være kjent med hverandre på forhånd er en bonus som absolutt gir bedre samvirke i innsatsområder ved større hendelser.

Avslutningsvis opplyser Gärtner deltagerne ser nytteverdien av å i felleskap kunne løse problemstillinger, samt bli bedre kjent på tvers av etater. I sum gir dette en bedre tjeneste for alle, også for befolkningen vi er satt til å ivareta.

Fv. beredskapskoordinator Thomas Thomassen i Vestvågøy kommune, beredskapskoordinator og brannsjef Lars Ottemo Gärtner, Bjørnar Pedersen ved ambulansetjenesten, lege Christian Mietzner ved legevakta og innsatsleder Line Lysvold.
Beredskapskoordinator Thomas Thomassen i Vestvågøy kommune påtok seg å arrangere neste beredskapsmøte. Dette møtet vil bli avholdt i begynnelsen av september på Leknes, og man vil da også invitere operative ledere fra Vest-Lofoten, samt beredskapskoordinatorene i Vågan, Flakstad og Moskenes kommune. Tanken bak sistnevnte gruppe er at man i etterkant vil se nærmere på samarbeid og synergier i beredskapsplanleggingen. Det er tanker om å også inkludere ledere for de psykososiale kriseteamene til møtet, og diskutere mulig samarbeid ved kapasitetsutfordringer ved større hendelser.

Kongress innen geriatri i Danmark

Definisjon av geriatri: "geriatri er læren om sykdommer som opptrer i forbindelse med alderdommen og individets aldring, det vil si at aldring er en vesentlig risikofaktor til at sykdom oppstår. Det betyr i hovedsak sykdommer som opptrer med økt hyppighet i alderen over 70–75 år, for eksempel Alzheimers sykdom.

Nylig ble den 26. Nordiske kongressen i Geriatri holdt i Odense i Danmark. Kongressen hadde fokus på tema som medborgerskap og brukermedvirkning, etnisitet, ulikheter, bærekraft og økologi. Pandemien og lockdown ble også belyst, med tanke på hvordan isolasjon har påvirket eldres helsetilstand. Hverdagsrehabilitering og fysisk aktivitet var også tema som ble diskutert og en ny definisjon på hva fysisk aktivitet bør innebære for eldre var et stort tema.

Spesialfysioterapeut Bodil Anita Sørensen fra Vestvågøy kommune representerte Enhet for Forskning, Utvikling og Innovasjon (FUI) i Vestvågøy kommune på kongressen.

En fornøyd fysioterapeut i lokalt miljø på Unstad. 
FUI har ansvaret for kompetanseutvikling, tjenesteutvikling, prosess-støtte, forsknings- og utviklingssamarbeid internt i tjenesten og i samarbeid med eksterne samarbeidsaktører.

I 2020/2021 hadde enheten et samarbeid med Universitet i Tromsø ved Fysioterapeut og Marianne Eliasseen, Phd, hvor vi ønsket å se nærmere på uterehabilitering som en del av hverdagsrehabilitering. Resultatet av prosjektet var blant annet en modell for hva som må på plass for å gjennomføre uterehabilitering i arktiske omgivelser. Denne modellen presenterte vi på kongressen med det som kalles en poster. Vi fikk gode tilbakemeldinger, spesielt på et sitat fra en pasient som uttrykte sterke følelser for naturen og våren. I samarbeid med Universitetet i Tromsø og Universitetet i Lund i Sverige arbeider vi nå med en vitenskapelig artikkel om resultatene og vi hadde blant annet et samarbeidsmøte om dette i Odense. Posteren ble godt mottatt og det var flere av presentasjonene under kongressen som støttet våre resultater og som ga oss ny kunnskap om temaet, fra andre perspektiv (poster kan sees her: Poster A0 stående_3 (PDF, 2 MB) ).

«Det er veldig hyggelig å oppleve at Trude Hartviksen ved FUI har et nettverk som vi andre også kan dra nytte av når det gjelder å få tilgang til nyeste forskning og også tenke nytt om helsetjenester for eldre, basert på kunnskap om hva som er verdifullt og som kan gi dem bedre helse. Jeg opplever også at det fokuset som Solrun Holm har hatt de siste årene på det som kalles for co-creating eller samskaping med brukere av tjenesten er en verdifull måte å ta inn de eldres perspektiv på, spesielt gjennom møte med brukerrepresentanter i prosjekter i Vestvågøy kommune.» uttaler Bodil Anita Sørensen

Det virker å være stor enighet i flere europeiske forskningsmiljø om at naturopplevelser bør spille en rolle i rehabilitering av eldre, blant annet Sverige, Storbritannia, Finland, Spania, Nederland og Norge men at det  også er svært viktig i forebyggende arbeid. Alle sanser aktiveres i møte med naturen. Sansehager og byhager som er tilgjengelig for alle eldre ble trukket fram som et viktig bidrag.

Livslang læring var et tema som ble viet stor oppmerksomhet. Det er viktig å tilegne seg kunnskap og ferdigheter gjennom hele livet og det å lære seg noe sammen med andre er bedre enn å lære seg noe alene.

Pandemiens påvirkning av eldre sin helse var et tema hos representanter fra hele Europa. Spesielt i Storbritannia har de vært opptatt av hvordan isolasjon er negativt for mental helse.

Det var flere som uttrykte bekymring rundt mangel på kvalifisert helsepersonell og på det området virket det som vi i Norge har organisert oss slik at vi har flere ansatte med høyere utdanning i primærhelsetjenesten enn våre nordiske kolleger, noe de også mente hadde noe å si for at vi håndterte pandemien så bra.

Kort oppsummert har det vært en stor glede og et privilegium å få presentere Vestvågøy kommune i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Forskerne vi møtte og snakket med syntes det var spennende at vi har fokus på naturen som en ressurs også i helsetjenestene og det var veldig fint å oppleve at vi i Vestvågøy har kommet fram til kunnskap som også er relevant for andre land.

Fikk du med deg følgende nyheter?

Korona - nye anbefalinger etter økt smittespredning. 
Les mer her

Stengte veier og omkjøring i uke 27 i Vestvågøy kommune. Link her.

Høring - detaljregulering Hauklandstranda servicebygg
Les mer her

Pasientvarslingsanlegg i Vestvågøy kommune
Les mer her.

I det humoristiske hjørnet

God stemning når fortjent is konsumeres i lokalmiljøet.

Deler av veimyndigheten, her representert ved Jan Morten Arntsen, bistod på beredskapsområdet i travle tider. Det fortjente en påskjønnelse når anledningen bød seg.

Odd Eskil Andersen har en is til gode da han var fraværende da hendelsen fant sted.

 

Ha ei fin helg!