Nyhetsbrev uke 25/22

Vi tar sjansen på å dele noen nyheter i forkant av ei solrik helg :)

 

Dine innspill innen 1. september

Arealplanlegger og prosjektansvarlig Martin Reigstad kan fortelle at  Byplanen for regionsenteret Leknes nå er lagt ut på mellomhøring! Han ber om dine innspill til planen. Frist for å komme med innspill er 1. september. 


Byplanen omfavner Leknes, Fygle og Gravdal. Målet med mellomhøringen er å få innspill og tilbakemelding fra innbyggerne på Vestvågøya på utviklingsretning og hvilke grep som tas for fremtidens regionsenter. Mellomhøringen er utarbeidet på bakgrunn av innspill som kom til oppstart av planen, innspill til kommuneplanen som var innenfor byplanområdet og arbeidet som samskapingsgruppene gjorde i 2021. 

Les hele høringen og dokumenter her...

Informasjon møter media

Nylig kom redaktør Bjarne Benjaminsen i Lofot-tidende innom rådhuset for en prat. Informasjonsansvarlig fant det betimelig å søke å få tilbakemelding på jobben som blir gjort fra kommunen i følge med kommunikasjon og informasjon ut til innbyggerne. Også på dette feltet er det viktig å være frampå og levere best mulig for innbyggerne ut fra tilgjengelige ressurser.

Informasjonsansvarlig Thomas Thomassen og redaktør Bjarne Benjaminsen i hyggelig samarbeidsmøte. Lisa Mevold
Redaktøren framla sine tanker og betraktninger, og kunne gi gode tilbakemeldinger på  kommunal informasjon ut fra hjemmesiden og Facebook. Det kommunen kom ut med ble betraktet som bra, og i den senere tid kom det ut mer informasjon enn tidligere, noe de satte pris på. For en liten avis var det betydningsfullt å få informasjon fra kommunen, og han opplyste at de brukte det de fant naturlig å bruke. Rene og tydelige omdømmebyggende artikler fant de grunn til å være mer forsiktige med å publisere videre.

Kommunen fikk ros for faktabaserte artikler og troverdig informasjon. Publiserte artikler fra tjenester utenfor rådhuset ble satt ekstra pris på. Bruken av bilder for illustrasjon ble gitt et nytt pluss. I noen grad kunne de ønske et mer personlig preg på artikler, samt kommentarer fra enkeltpersoner for å gjøre artiklene mer personlige og folkelige. Redaktører nevnte at det tidvis ikke var lett å oppnå kontakt med kommunal ledelse på telefon eller epost, og at det tok mer tid enn de var vant med for å få svar fra toppledelsen eller saksbehandlere.

I følge med politiske vedtak understreket redaktøren at det var nyttig for dem å få vedtakene raskt nedtegnet så de fikk tilgang på dem. Alt i alt et hyggelig møte med konstruktive innspill som kan utbedres.

Derfor er det som det er

Leserinnlegg i Lofot-Tidende 23.06.22 av enhetsleder prosjekt og infrastruktur Morten Wirkola.

I den senere tid har det versert mye i mediene om vann og avløp. Jeg ønsker å klargjøre hva administrasjonen arbeider med.

Renseanlegg

I nåværende plan for avløp fra 2019, ble et renseanlegg på Storeidøya bestemt. Dette anlegget skulle dimensjoneres for en mengde på litt over 9 000pe. Det var anslått at vi i 2050 ville passere 10 000pe.

Det er her personekvivalenter kommer inn.

I dag viser beregninger at vi er mellom 9400 – 9600pe, og med utbyggingene som forgår, vil vi sannsynligvis passere 10 000pe i løpet av få år.

Forurensningsforskriften sier at, hvis det er et utslipp over 10.000pe, er det Statsforvalteren som er forurensningsmyndighet. Renseanlegg som var planlagt på Storeidøya, tilfredsstiller ikke de krav som Statsforvalteren vil kreve.

En annen forutsetning som har endret seg siden planen for avløp ble utarbeidet i 2019, er utslipp til Buksnesfjorden. Utslippene fra renseanlegget skulle slippes ut i indre del av Buksnesfjorden.

Etter undersøkelser av eksperter viser det seg at indre del av Buksnesfjorden, ikke kan brukes som resipient slik det var planlagt. Indre del av Buksnesfjorden er sterkt forurenset og vil ikke tåle utslipp fra det renseanlegget som var planlagt.

Da disse forholdene ble avdekket, stoppet administrasjonen videre arbeid med renseanlegget for å klargjøre disse forholdene. Vi kunne risikert å bygge et anlegg som vil være utdatert om noen år, og dermed pålegge innbyggerne ekstra kostnader når et nytt renseanlegg måtte bygges.

Prosjektet med rensing er dermed stoppet, og siden renseprosjektet er vedtatt på detaljnivå i gammel plan, må nå ny plan utarbeides.

Gebyrer

Størrelsen på gebyrene har også vært kommentert. I økonomiplanen 2022 - 2025 for vann og avløp, som ble vedtatt desember 2021, er det en del forutsetninger til fremtidige gebyrer som ikke er korrekt.

Tidligere fremdriftsplan som baserte seg på det gamle planverket, forutsatte at alle prosjektene skulle gjennomføres på 5 år. Dette er ikke en realistisk fremdriftsplan for vann og avløpsprosjektene. Noen av prosjektene vil realistisk ta opp mot 10 år å gjennomføre. Dermed er prognosen i vedtatt økonomiplan, for fremtidig gebyrer, innen vann og avløp feil. Gebyrene for vann og avløp vil ikke bli så høy som prognosene tilsier.

Men det må påregnes en økning i gebyrene i tiden fremover. Dette skyldes i hovedsak lave gebyrer over en lang periode. I perioden 2016 – 2021 brukte en gjennomsnittshusholdning i Norge NOK 46.442,- i gebyrer til vann og avløp. I Vestvågøy kommune betalte en gjennomsnittlig husholdning NOK 22.014,-i gebyrer til vann og avløp.

I dag er ledningsnettet for vann og avløp i dårlig tilstand og det er store lekkasjer. Rent vann er en av grunnpilarene i et samfunn både for innbyggere og næring. Hvis vi skal få en sikker og god vannforsyning, med et effektivt avløp som ikke forurenser vårt nærmiljø, vil gebyrene i fremtiden øke.

Byhagen blir grønn på søndag kl. 1300

Akvarell: Ivan Pirojkov 
En grønn oase med nyttevekster midt i byen var et av prosjektene som ble lansert under fjorårets Høstvekka. Sammen med ildsjelene i Polarhagen og i samarbeid med Vestvågøy kommune har Vest-Lofoten Næringsforening jobbet for å skape en møteplass og aktivitet gjennom en dristig, grønn idé om urbant landbruk midt i regionsentret Leknes, i landbrukskommunen Vestvågøy.

Alle som har en hageflekk vet at det kan ta tid før man ser resultater, og det har underveis blitt sådd tvil om prosjektet burde eller kunne gjennomføres. Nå har planter stått og spiret i drivhus og er klare for å bli satt i et lunt dekke av halm.

Alle er hjertelig velkommen til utplanting og aktiviteter i Byhagen på søndag 26. juni kl. 1300. Her får du høre mer om prosjektet, få plantetips og mulighet til å delta aktivt i utplantingen. Programmet for dagen er:

  • 13.00 Velkommen og kort info om historie/fremtid for Byhagen
  • 13.30 Dyrking i nord - konkrete tips til hvordan du lykkes best med din egen grønnsakshage/kasse v/Polarhagen
  • 14.30 Utplanting i kassene med faglig input v/Polarhagen
  • 15.30 Piknik i Byhagen - ta med mat/pledd/drikke for hyggelig samvær

Det er til alt overmål meldt om både varme og sol, så dette kan bli en riktig fin dag for både store og små.

Du kan lese mer om Byhagen og bakgrunn for prosjektet her...

Bidra med dine koronaerfaringer

Utstillingen "Fra Wuhan til Vestvågøy" har stått i foajeen på Rådhuset i en periode. Dette er et tilbakeblikk på koronaperioden i Vestvågøy og en del av folkeundersøkelsen som nå gjennomføres. 
Utstillingen og undersøkelsen ble åpnet på Vest-lofoten videregående skole er nå flyttet til Meieriet kultursenter. Benytt deg av anlendningen til å se tilbake på de siste to årene og svar på noen få spørsmål knyttet til din opplevelse av koronaperioden.

Du kan svare på undersøkelsen ved å åpne denne linken...

Se ellers intervjuserie med aktører som var sentrale i beredskapsarbeidet under pandemien:

  • Kim Unstad, rektor ved Vest-Lofoten videregående skole og med i utvidet beredskapsgruppe under pandemien.
  • Kjell Idar Berg, tidligere rådmann og leder av  kriseteamet og beredskapsgruppas arbeid
  • Sigve Olsen, beredskapskoordinator i koronaperioden

Les også hvordan tre elever ved Vest-Lofoten videregående skole erfarte koronaperioden.

Langtorsdag i utviklingens navn

Noen dager er mer hektisk enn andre, og torsdag denne uka hadde flere aktører funnet som en egnet dag for å presentere sine prosjekter. Det ble derfor en lang og innholdsrik dag for kommunens administrasjon og politiske ledelse.

TEFT - Nye Fiskerifagskola

TEFT inviterte til åpen utstilling og presentasjon av arkitektforslagene for området rundt den gamle fiskerifagskola på Gravdal. Dørene åpnet kl. 1400 og det var da allerede mange som var klare til å ta skisseforslagene i øyensyn.

Utvikling Ballstad Servicehavn og utdyping Ballstad havn

Stortingsrepresentant Karianne Bråthen (AP) i følge med representanter for Vestvågøy AP var på Besøk på Ballstad Slip og fikk en presentasjon av de store utviklingsprosjektene som er i gang i fiskeværet. Hovedbudskapet fra daglig leder Roger Abrahamsen er en snarlig utdyping for at både eget prosjekt og de andre utviklingsprosjektene i havna skal kunne gjennomføres. 


CASES forum Lofoten

Hvordan kan overgangen til fornybarsamfunnet gi muligheter for Lofoten og lokalsamfunn som Ballstad? 

UiT ved Berit Kristoffersen og Hanna Bolin Arctander hadde inviterer til idedugnad og kunnskapspåfyll for å se om det er noen spennende spor som kan følges for samarbeid og samfunnsutvikling basert på fornybar energi, og som kan styrke lokalsamfunn og næringsliv gjennom CASES-prosjektet.

Dakota Norris, University of Saskatchewan
CASES er et kanadisk forskingsprosjekt hvor UiT er partner, og fra University of Saskatchewan deltok Dakota Norris og Josie Ward. I sine innlegg presenterte de utfordringer som var tilforlatelig like det vi har her i Lofoten og Norge.

Flere innledere bidro fra ulike fagfelt og vår egen kommunedirektør presenterte noen tanker rundt hva som kunne stimulere til å få etablert egenproduksjon av energi i landbruket,.

   
Vestvågøy kommune bidrar aktivt i dette forskningsprosjektet og som  også kan gi et viktig bidra til flere av de andre utviklingsprosjektene kommunen jobber med.