Viktig melding

Nyhetsbrev uke 24/23

Vi har stått på hodet for at du også denne uka skal få nyheter fra Vestvågøy kommune :)

Havnesjefen tar tampene til Henriette

Av: Sigve Olsen

Etter et hyggelig besøk om bord i "Henriette" ved flytebrygga i Stamsund lot havnesjefen tampene gå på den 10,99 meter lange snurrvadbåten før den gikk videre vestover til Moskenes.

Henriette er bygg nr. 55 fra Grovfjord Båtbyggeri AS

Knappe elleve meter oppfattes kanskje ikke som en stor båt, men både i volum, kapasitet og komfort kan nybåten til Olsen Kystfiske AS på Leknes oppfattes som et større fiskefartøy, og det var ikke lett å assosiere båten med en sjark. Dette fikk havnesjefen og næringssjefen erfare under besøket om bord onsdag denne uka.

Båten ble levert allerede sommeren 2022, men det var først nå det klaffet å komme på en omvisning samt overlevere kommunevåpenet og en gratulasjonsbukett.

F.v. Håkon Olsen, havnesjef Kjell Jakobsen og Håvard Bakken

Båten skal driftes av to personer og både tilretteleggingen i styrhuset og på dekk er designet for mest mulig effektiv håndtering. Før sitt korte stopp i Stamsund kom båten fra en teknisk oppfølging i Grovfjord. Det skal nå rigges for garn og senere blåkveitefiske.

Fiskerikommunen Vestvågøy er glad for satsingen og takker for å ha fått komme på besøk!

Sikker gjennomføring av Høstvekka

Av: Thomas Thomassen, beredskap- og sikkerhetsansvarlig

Torsdag i denne uken møttes en tverrfaglig gruppe på Leknes brannstasjon for å diskutere det praktiske i forhold til risiko, sikkerhet og beredskap rundt gjennomføring av Høstvekka og Lofoten Countryfestival.

En tverrfaglig gruppe med relevante aktører har fokus på sikkerhet under Høstvekka. Fv. Reidar Samuelsen, Ketil Steira, Bjørg-Elin Kärn, Odd Eskil Andersen, Thomas Thomassen, Astrid Lyngedal Rydholt og Sigve Olsen Tomas Johansson

Gruppen foretok en innledende risiko- og sårbarhetsvurdering i forhold til et såpass stort arrangement. For Vestvågøy kommune er nok dette det største arrangementet i året i forhold til å samle mange innbyggere og besøkende i Leknes. Reidar Samuelsen er leder av arrangementet i Lofothallen fredag og lørdag, og opplyste om utsolgte hallpass og at de regner med fullt hus, som er 1600 gjester hver kveld.

Videre må det lages en sikkerhetsplan, og settes beredskap, såfremt noe uønsket skulle inntreffe, altså konsekvens-reduserende tiltak. Dette ansvaret påligger arrangør, men det kom tydelig fram i møtet at arrangør vil få mye drahjelp i prosessen for å imøtekomme nødvendige krav for et slikt arrangement. Alle parter tilbød støtte og hjelp til planlegging i forhold til sikkerhet og beredskap. Et oppfølgingsmøte ble satt opp før partene skiltes av. 

Lev & Bo i Lofoten

Av: Sigve Olsen

En av hovedmålsetningene til Høstvekka er å være med på å skape bo- og blilyst i Lofoten. Egga Utvikling har tatt spesifikt tak i dette og laget et to-delt arrangementer tirsdag 29. august. 

Den første delen av arrangementet (1600-1800) er for næringslivet og del to (1800-2000) er for utflyttere/studenter. Denne delen av arrangementet blir også strømmet slik at alle kan delta hvor enn de er i verden.

Sjekk ut hele programmet for Høstvekka som nå begynner å bli ganske fyldig.

Større kai til Eggum fiskerihavn

Av: Angeline M. Wårheim, havnekonsulent

Havnevesen i Vestvågøy Kommune søkte i vinter Kystverket om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak etter statsbudsjettet kap. 916 Post 60. 9. Juni kom den gledelige nyheten om at vi også denne gang har fått innvilget støtte til å øke kapasiteten for fiskere i Eggum havn. Den allerede etablerte flytebryggen på 40 meter skal nå forlenges med ytterligere 20 meter.

Foreløpig planskisse, med forbehold om små justeringer.

Eggum er Vestvågøys tredje største fiskerihavn og gunstig plassert med kort vei til både mottaksanlegg og de gode fiskefeltene på yttersida. Vi er svært fornøyd med å kunne imøtekomme etterspørselen om flere liggeplasser for den mindre kystflåten samt følge utviklingen som de lokale næringsdriverne i området har bidratt og investert stort til.

Prosjektet finansieres gjennom statlig tilskudd, havneavgifter og kommunalt tilskudd, det forventes at prosjektet kan ferdigstilles ca. januar 2024.

Queen Victoria på besøk for første gang

Av: Angeline M. Wårheim, havnekonsulent

Lørdag 10.05 fikk Leknes cruisehavn besøk av cruiseskipet Queen Victoria og i tradisjon tro ble det arrangert plakettseremoni og skipsbesøk.  Det elegante skipet er oppkalt etter den britiske monarken dronning Victoria, og er også det første skipet i sin klasse beskrevet som et «hybrid design» (Hybrid Vista). Det ble en meget hyggelig stund om bord der vi fikk grundig omvisning i skipet.

F.v: hotellsjef Naomi McFerran, kaptein Evans Hoyt, havnesjef Kjell Jakobsen og havnekonsulent Angeline Wårheim.

Forbereder høstens beredskapsarbeid

Av: Thomas Thomassen, beredskap- og sikkerhetsleder

Mandag i denne uken inviterte assisterende kommunedirektør Gard Eide Larsen enhetsledere og fagansvarlige ved område for Samfunn og teknikk til en gjennomgang av status for beredskapen i området.

Enhetsledere og fagansvarlige samlet i formannskapet til presentasjon. Thomas Thomassen

Ut fra at mye planverk er sektorovergripende, altså at det går inn i ulike områder og krever felles innsats og samarbeid, var det relevant å se på totaliteten for beredskapsområdet i hele kommunen. Målsetningen var å etablere felles situasjonsforståelse i forhold til status, samt å forberede det kommende felles arbeidet innen beredskapsområdet. Lovkravene i forhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt ble også gjennomgått. 

Samfunn og teknikk var det siste området som hadde en slik gjennomgang. Til høsten vil det etableres ulike arbeidsgrupper for praktisk arbeid i forhold til risiko og sårbarhetsanalyser, og det vil ut fra disse utarbeides, samt oppdateres, i kommunalt planverk. Vi vet, ut fra anbefalingene i den framlagte rapporten fra totalberedskapskommisjonen, at kommunene har en sentral rolle for å ivareta innbyggernes sikkerhet.

Det var en lydhør forsamling, som gav gode innspill og betraktninger.  Det kan konstateres at det finnes mye plankompetanse og beredskapsforståelse i område for Samfunn og teknikk. 

Folkehelse – i ny drakt

Av: Greta Klevstad, folkehelsekoordinator

Hva er folkehelse? Folkehelse er et vidt begrep med så mange betydninger, og kan være vanskelig å få tak på. Vi ønsker å gjøre informasjon om det brede Folkehelsearbeidet i Vestvågøy mer tilgjengelig, og har derfor oppdatert informasjonen om folkehelse på kommunens hjemmeside.

Fra nettsida

Helse og livskvalitet bygges der folk lever livene sine — hjemme, i nabolaget, i barnehagen og i skolen, på jobben, på internett og i naturen. Kommunen har et ansvar for å legge til rette for at innbyggerne kan leve gode, helsefremmende liv.

Det handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, utvikle et helsefremmende samfunn hvor vi kan oppleve fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse.

Vi synliggjør dette helhetlige og viktige arbeidet på nettsida vår under nytt menypunkt "Vår folkehelse" og signaliserer samtidig at dette gjelder oss alle, i alle faser av livet. 

Vilde Aarethun (Samfunnsplanlegger), Greta Klevstad (Folkehelsekoordinator) og Nikolay Hjertaas (Arealplanlegger) og har samarbeidet om å oppdatere informasjonen om folkehelse.

Aktivt samarbeid der folk bor

Av: Stian Molvik, Samhandlingsavdelingen Nordlandssykehuset

Det var stort engasjementet rundt mulighetene for samarbeid da kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan møtte Nordlandssykehuset Lofoten i Henningsvær på onsdag.

Lise Marie Lyngmo (bakerst), Tone Krüger, Turid Amundsen, Birgitte Aulie, Tina E. Figenschau, Mette Nygård, Siw Skaar, Sissel Juliussen, Merete Breivik, Stian Molvik og Knut Erik Dahlmo. Stian Molvik

​Onsdag 14. juni møtte lederne for helse- og omsorgssektoren i kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan avdelingslederne for kirurgisk og medisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset Lofoten i Henningsvær. Disse representerer topplederne for helse i Lofoten. 

Muligheter og utfordringer​

Møtet er det første der helseledernettverket for kommunallederne i Lofoten inviterer avdelingslederne i sykehuset inn i sitt nettverk. Det resulterte i en svært aktiv og begivenhetsrik dag der muligheter og utfordringer ble delt med engasjement og vilje til endring fra alle parter.  

Vi har et godt helsevesen i Lofoten, det sørger kommunene og Nordlandssykehuset for. Det er likevel utfordringer og rom for forbedring som kan gi folk i Lofoten et enda bedre helsetilbud.  

Nytt møte til høsten

​Kort sagt, møtet ble en suksess. Engasjementet rundt mulighetene var såpass stort at man bare kom halvveis i agendaen. Det er prisen å betale for at lederne blir bedre kjent med hverandre og hverandres organisasjoner. Helselederne er enige om nytten av å møtes, at kommunene i Lofoten og Nordlandssykehuset sammen har en del å ta tak i, blant annet peker helsetilbudet til barn og unge seg ut som et satsingsområde fremover. Andre områder å samarbeide på er forebyggende og helsefremmende arbeid, rekruttering av helsepersonell og legge til rette for enda bedre samhandling mellom pasienter, pårørende og helsepersonell i både kommune og sykehus.

Lise Marie Lyngmo RKK Lofoten, Turid Amundsen Vestvågøy kommune og Tone Krüger USHT Nordland. Stian Molvik

Lederne møtes igjen til høsten, med ambisjoner om konkrete tiltak. 

Yttersida av Vestvågøy på regjeringen.no

Av: Sigve Olsen

Vi har tidligere i år skrevet flere artikler om statusen som bygdene Vik, Haukland, Uttakleiv, Unstad og Eggum har fått som Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) (nyhetsbrev uke 7/23 og uke 10/23). 

Som seg hør og bør har også regjeringen publisert en artikkel om området på sin nyhetsside. Ta deg gjerne tid til å lese denne informative saken fra våre styresmakter.

Reisebrev fra Røst

Av: Sara-Louise Thowsen, rådgiver, skole

Gjennom ungdommenes kommunestyre har Kajsa, Imre, Elias, Lovise og Leander fra Vestvågøy kommune deltatt på samling på Røst i regi av Lofotrådet, sammen med de andre representanter fra de andre ungdomsrådene i Lofoten. Vi har lært mye om samarbeid og inkludering. Vi har også møtt Håvard Paulsen som har jobbet i NRK super, og nå jobber i fontenehuset. Han har lært oss å bli trygg på oss selv, men også at det er greit å være den man er. Han har også hatt et eksplosivt show der LUT, lofotrådet og befolkninga på Røst var invitert.

Dag to hadde vi en arbeidsøkt med Hedda fra Ungt entreprenørskap. Vi jobbet i grupper på tvers av kommunene, og samarbeidet med ungdommer fra hele Lofoten. Her var temaet hvordan vi vil at fremtiden skal være. Senere jobbet vi i grupper der vi kom med ideer om hvordan ting kan bli mere bærekraftig. Eks: energi igjennom trening, lading i veien mens man kjører bil og pedalbuss. Den siste arbeidsøkten handlet om utenforskap, der vi også jobbet i grupper.

Dette har vært noen veldig fine dager sammen med ungdommer fra hele Lofoten. Vi har også blitt kjent med mange nye folk fra andre ungdomsråd.

Beste hilsen fra turfølget.

Fikk du med deg disse andre sakene denne uka?

Test av nasjonalt nødvarsel

Onsdag 14. juni kl 1200 testes nasjonalt nødvarsel. Les saken her...

Nødvarsel - nådde ikke alle

Dette varslet var det mange som ikke fikk.... Les saken her...