Nyhetsbrev uke 23

Før vi går inn i pinsehelga, byr vi på litt kommunal informasjon om likt og ulikt, stort og smått. Les om areaplanen, fornøyde ansatte på Soltun, og bli med inn i Valberg skole som nå blir lagt ut for salg.

Arealplan på 1-2-3

Synes du det er vanskelig å henge med i svingene når det gjelder areaplanen? Da anbefaler vi deg å lese videre. Vi skal forsøke å gi deg arealplan på 1-2-3, men først et par-tre setninger om nåsituasjonen: Temperaturen rundt kommunedelplanens arealdel steg brått etter innspillet om nytt nærings- og industriområde inkl. havn i Gjerstadneset, og planleggerne fikk inn protester i et antall som gir ordet innbyggerengasjement en helt ny betydning.

-Det har skapt fornyet interesse for planprosessen, og vi skal her forsøke å fortelle i korte trekk hva som skjer fremover. Så kortfattet at vi innledningsvis må få minne om vår samleside for areaplanen, sier planleggerne Eva-Mari Rakhola (t.v.) og Guro Haug.Klikk for stort bildeDe har full forståelse for at arealplanprosessen kan virke uoversiktlig, ikke minst fordi den berører både profesjonelle næringsaktører som kan tilnærme seg prosessen faglig, gjerne med store ressurser, samtidig som den berører alle kommunens innbyggere i ulik grad.

Her kommer vår kortfattede hurtigbeskrivelse av den videre prosessen mot behandling i kommunestyret rett før jul.

Fristen for innspill til høringsutkastet var 3. juni, og planleggerne i Vestvågøy kommune jobber seg nå gjennom alle innspillene. Det er totalt kommet inn 500 innspill. 200 i forkant av planutkastet, og deretter 300 som direkte innspill til selve planutkastet. Om lag 130 av disse handler om Gjerstadneset.

Rahkola og Haug kan fortelle at alle innspillene, selv om de er identiske med andre innspill, skal "merknadsbehandles". Det betyr at planleggerne lager et notat for hvert innspill, i tillegg til at det blir vurdert om innspillet skal tas med videre i prosessen.

De som har kommet med innspill blir ikke tilskrevet, men må selv gå inn på vedleggene til arealplanforslaget og finne sitt innspill og hva administrasjonen har kommentert.

-Det er heller ikke klagerett på en kommuneplan, kun rett til å komme med innspill. Men dette er en ekte prosess, og ikke skinndemokrati. Vi går gjennom alt, og ser vi at det er innspill som må vektlegges på en slik måte at planforslaget må endres, blir det en ny høring med anledning til å komme med innspill, redegjør Eva-Mari Rakhola.

Og uavhengig av dette, kommer det uansett en ny høring nå. I dag blir planutkastet for havbruksområdene sendt ut på høring, og her kan de som måtte ønske det komme med innspill. Fristen for dette er fredag 9. august.

Alle innspill skal stiles til postmottak@vestvagoy.kommune.no

-Helt til slutt må vi bare få gjenta det vi har sagt tidligere: "Sjekk ditt område". Kommuneplanens arealdel handler om hvordan arealene på Vestvågøy skal disponeres i fremtiden, og den bør interessere alle som bor her, understreker Rakhola og Haug.

Spennende bygningsmasse for salg

I midten av denne måneden legges tidligere Valberg skole ut for salg på det åpne markedet som en del av prosessen med å strukturere den totale eiendomsmassen i Vestvågøy kommune. Klikk for stort bildeDet er ikke planer for kommunal anvendelse av lokalene, og kommunen ønsker derfor ikke lenger å bruke penger på ettersyn, strøm og nødvendig vedlikehold. Bygningsmassen, som består av selve skolen og Valbergstua, har fått en lav takst men i skrivende stund er ikke prisantydningen fastsatt.
-Taksten på 500.000 gjenspeiler at kjøper selv må avklare og ordne med avløpet fra skolen, forteller Arild Jakobsen, som er leder for Vestvågøy Eiendomsdrift KF.
Dette er noe som vil fremgå svært tydelig i takst, salgsoppgave og informasjon om eiendommen, og at dette er et forhold som gjør at prisen blir lav.
Jakobsen hadde flere av sine kolleger på skolen denne uka for å slå gress og rydde ut innbo som ikke skulle tas vare på. Også Vestvågøy folkebibliotek var på plass for å se om det var bøker som skulle være med videre, mens informasjonsenheten tok hånd om valgurna fra 1885.
Arild Jakobsen håper det er flere interessenter som ser bruksmuligheter for den gamle skolen, og ikke minst håper han at skolen kan få nytt liv til glede for bygda.
Skolen har naturlig nok et etterslep på vedlikehold, men hvis du sveiper gjennom bildene i karusellen på denne siden, vil du se at det er mye som fortsatt ser helt greit ut.

Kjøperen får også sin egen gymsal, og ser man på antall kvadratmeter per krone er det i hvert fall ikke noe å si på akkurat det forholdet. Skolen ligger sentralt til i bygdesenteret, med kort vei til en nydelig strandsone der man også finner vakre Valberg kirke.
-Det er mange eksempler på at tidligere kommunale og offentlige bygninger kan få en tjenlig gjenbruk, senest i Nord-Borge der Borge bygdeheim nå gjøres om til overnattingsbedrift, påpeker lederen for eiendomsforetaket.
Valberg skole vil bli annonsert på Finn.no, og Vestvågøy kommune vil lenke til annonsen på vår hjemmeside og på Facebook når den er publisert. Ta også en titt på kommunale tomter som er til salgs. De finner du her.

Skal jobbe med sykefravær

Vestvågøy kommune jobber kontinuerlig med å få ned sykefraværet, og nytilsatt IA-rådgiver Anette Fjeld har redusert sykefravær i Vestvågøy som sin hovedoppgave. Fjeld, som opprinnelig kommer fra Sørum i Akershus, har en master i arbeids- og organisasjonspsykologi som hun ser frem til å bruke i den nye stillingen.

Helt ukjent med Vestvågøy kommune er hun ikke, da hun har bodd her de siste tre årene, og jobbet i barnevernet.Klikk for stort bilde"IA" er for øvrig en forkortelse for "inkluderende arbeidsliv", og Vestvågøy kommune er i likhet med mange virksomheter i Lofoten en IA-virksomhet.

Fjeld skal inngå i et team bestående av tre rådgivere som skal følge opp sykmeldte ansatte. Vestvågøy kommune har som et overordnet mål, definert av kommunens egen HR-avdeling, om å redusere sykefraværet fra 10 til 7 prosent.

-Teamets oppgave er å bidra til at vi får ned sykefraværet i kommunen. Erfaringen er at sykefraværsoppfølgingen gjøres veldig ulikt og vi ønsker å kvalitetssikre prosessen. Så snart sykemelding kommer inn tar teamet kontakt med leder og legger en plan for oppfølging. Teamet skal være en høyrehånd til leder slik at oppfølgingen går så sømløst og raskt som vi ønsker/har rutiner på ift kort- og langtidsfravær. Leder har ansvar for sykefraværsoppfølging, men teamet vil veilede, gi opplæring, ta seg av alt det praktiske som f.eks håndtere logistikken rundt møter, bistå leder i dokumentasjon, søke på bransjeprogrammer etc. En av gevinstene vi ser for oss er lederopplæring og at ansatte blir mer bevisst sin rolle for å forebygge fravær, redegjør HR-sjef Laila Salomonsen.

Kurset ledere i fraværshåndtering

Denne uka fikk ledere i Vestvågøy kommune kursing i hvordan ledere skal håndtere oppfølging av sykmeldte arbeidstagere. Innledere og foredragsholdere var Liv Hauknes og Joakim B. Hære, begge fra Navs arbeidslivsenter.Klikk for stort bildeKurset er en fast del av Vestvågøy kommunes introduksjonsprogram for nye ledere, og det handlet mye om inkluderende arbeidsliv (IA), en avtale som Vestvågøy kommune er forpliktet av.
-Dialogen mellom ansatt og leder på arbeidsplassen er noe av det vikigste i arbeidet med å holde sykefraværet nede, sa Joakim B. Hære.
Han understreket også at forebygging er minst like viktig som reparasjon, og at ledere som har lavt sykefravær må gjøre like mye for å forebygge som de med høyt sykefravær må gjøre for å reparere. Foredragsholderne påpekte også tidlig i kurset at "dialogmøte 0" er noe som må etterstrebes. Med "dialogmøte 0" menes et møte mellom leder og arbeidstaker før arbeidstakeren blir sykmeldt. Også aktivitetsplikten ble viet en hel del oppmerksomhet. Den innebærer at det som en hovedregel etter åtte ukers sykmelding skal være en eller annen form for aktivitet.
Det var under hele kurset åpent for spørsmål fra deltagerne, noe mange benyttet seg av da regelverket rundt sykefravær er krevende og stadig i endring.

IA-avtalen gjelder ut 2022, og det nasjonale målet med avtalen er at sykefraværet i IA-virksomheter skal reduseres med ti prosent fra nivået i 2018. For Vestvågøy kommunes vedkommende betyr det at IA-arbeidet skal ta ned fraværet fra 10 til 9 prosent for inneværende fireårsperiode, men Vestvågøy kommune har satt syv prosent som mål.

Følg tomtesalget

Flere kommunale tomter, både bolig og industri, er nå solgt. Men det er flere igjen, og du kan hele tiden oppdatere deg på budene som kommer inn på vår side for kommunale tomter som skal selges.

Skjenkesaker behandles administrativt

Vestvågøy kommune har mottatt mange søknader om skjenkebevilling denne våren, og i vår kommune behandles nå slike saker administrativt, i motsetning til tidligere da de måtte opp til politisk behandling. Det betyr i korte trekk at så snart en komplett søknad er mottatt, ber administrasjonen om en uttalelse fra lensmannen og skatteoppkreveren. Når svar fra disse instansene foreligger, behandles søknaden. Såfremt alle de påkrevde vedleggene følger søknaden, og skjenkestyrer og stedfortreder har bestått skjenkeprøven, innvilges søknaden. Skjenkestyrer må også ha bestått etablererprøven for å få serveringsbevilling. Serveringsbevilling er påkrevet for alle som serverer mat og/eller drikke, selv om det ikke skjenkes alkohol. Her kan du lese mer om skjenkebevilling.

Kommunedelplaner og FNs bærekraftmål 

Vestvågøy kommune skal bidra til en bærekraftig utvikling av Vestvågøysamfunnet. Bærekraftig utvikling forstås som sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Denne uka var arbeidsgruppene for de fire kommunedelplanene (kultur, næring, oppvekst og helse) samlet for å arbeide med spørsmålet: Hvordan skal planene bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling for Vestvågøy kommune, med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål? Klikk for stort bilde-Det ble en lærerik dag ledet av samfunnsplanlegger Heidi Bergsli og folkehelsekoordinator Nora Warhus Samuelsen, og det blir spennende å se hvordan bærekraftålene blir implementert i de ulike planene, sier næringssjef Sigve Olsen.

Nytilsatte

Her er ukas nytilsettinger:

  • Karoline Bernhardsdatter – Sykepleier, Vestvågøy sykehjem
  • Kristine Aspelund – Sykepleier, Vestvågøy sykehjem
  • Ann-Karin Skavhaug – Lærer Leknes skole, Mottaksskolen
  • Birgit Christine Johansen – Assistent, Leknes skole, SFO

Fylkesting i Mo i Rana

Mandag 17. juni til onsdag 19. juni er det fylkesting, og denne gangen er det Mo i Rana som er vertskapsby. Her kan du se sakslista og lese saksfremleggene.

Endret traseen i Leknes

Arctic Race of Norway (ARN) har besluttet å endre traseen gjennom Leknes på grunn av usikkerheten rundt oppstarten av arbeidene med del 1 av Storgata-prosjektet. Det betyr at rytterne i de to passeringene gjennom Leknes før målgang vil sykle Storgata frem til Alf Lie-rundkjøringa, og ut Idrettsgata i stedet for hele Storgata og ut ved Lofotsenter-rundkjøringa. Det betyr at Idrettsgata blir et attraktivt sted å se rytterne, mens den delen av Storgata det ikke skal sykles i vil kunne benyttes til andre aktiviteter. Det er lite sannsynlig at arbeidene med Storgata del 1 starter opp før Arctic Race, men Vestvågøy kommune vil ikke forplikte entreprenøren til å vente til etter Arctic Race, da en slik begrensning vil kunne fordyre Storgata-prosjektet. Samtidig ønsket ikke Arctic Race en usikkerhet rundt løypa, og valgte derfor å endre traseen før det fikk en konsekvens for rittet, organiseringen og TV-produksjonen. For Vestvågøy som vertskommune betyr endringen forholdsvis lite, da den gir både fordeler og ulemper.

-Men kunne man valgt helt fritt, ville vi nok ha foretrukket at hele Storgata kunne brukes til rittet, sier Rune Andreassen i informasjonsenheten i Vestvågøy kommune.

Bedre hverdag med fulltid

Ansatte ved bokollektivet Soltun forteller om en helt annen tilværelse etter at de kom seg ut av "deltidsklemma" eller fikk en mer tilrettelagt turnus.Klikk for stort bilde-Nå kan vi planlegge, og vi slipper å jakte på ledige vakter, forteller Solfrid Berntsen (nr. 2 fv.) og Tove Ludvigsen (t.h). De har begge fått økt sine stillinger, og både de og enhetsleder Leif Tore Larsen forteller om flere gevinster:

  • De ansatte får mer kontroll over egen tid, og slipper å jakte på ledige vakter.
  • Det blir lettere å samarbeide fordi den enkelte ansatte er mer på jobb og er mer tilgjengelig for samhandling.
  • Og ikke minst: brukerne får færre ansatte å forholde seg til.

Også endringer i turnusen innenfor ramma av det som er godkjent, har også gitt positive effekter på Soltun. Jorill Klevstad (t.v.) har fått det bedre på jobb som følge av dette. Hun vil heller gå hele helger, enn delte helger, og for henne er effekten flere frihelger. Og for brukerne på Soltun betyr Jorills langhelger på jobb at det blir færre ansatte som kommer og går.
Endringen i arbeidssituasjonen for de ansatte er et ledd i Vestvågøy kommunes satsing på fulltidsjobber, og en del av årsaken til endringene på Soltun kan også tilskrives et løpende arbeid med såkalte kontinuerlige forbedringsprosesser, som rådgiver Cato Hansen har vært veileder for på Soltun.

Soltun bokollektiv er for tiden hjemmet til elleve innbyggere, og det er 12 årsverk knyttet til kollektivet. Antall stillinger er til en hver tid regulert av vedtakene om tilsyn som brukerne har, så bemanningen er i prinsippet dynamisk, dog uten de store variasjonene, da de som bor på Soltun har det som sitt hjem. Bokollektivet ble etablert for tyve år siden, og er senere bygd ut. Det ligger sentralt til i Sjøveien, og kollektivet er boliger for innbyggere i kommunen vår som av ulike årsaker må ha hjelp og tilsyn.

Enhetsleder Leif Tore Larsen er tett på sine ansatte og deres oppgaver. Han er 60 prosent leder og 40 prosent i lag med sine kolleger.

Dropper teltet

Vestvågøy kommune hadde opprinnelig planlagt å ha "Høstvekka-teltet" i Leknes under Arctic Race torsdag 15. august, men da man ikke har lyktes med å finne samarbeidspartnere som kan ta deler av kostnadene med å oppsett, leie og nedtaking, er teltet avbestilt.

-Vi ville nok ideelt sett hatt teltet, men vi kan ikke ta hele den utgiften selv. Teltet var tenkt som en arena for servering, og som ly for uønsket vær, noe vi selvfølgelig håper på å slippe, sier Rune Andreassen i informasjonsenheten i Vestvågøy kommune.

-Samtidig er jo det jo en rekke steder å søke innendørs på Leknes hvis været blir dårlig. Både Lofotsenteret, Origo og Skulbrugården er jo kjøpesentere og forretningsgårder med stort areal. I tillegg er det rikelig med butikker, kafeer og spisesteder, påpeker Andreassen.

Han hadde likevel gjerne sett at teltet sto opp under Arctic Race, og Arctic Race-gruppa holder derfor av teltplassen inntil videre. Det er IL Blest som eier teltet, og Reidar Samuelsen i idrettslaget er klar til å leie det ut hvis det kommer interessenter på banen som har en sprek telt-idé.

-Vi overlater derimot til mulige interessenter og IL Blest å bli enige om prisen for oppsett, leie og nedtaking, sier Rune Andreassen.

De som lukter på å ha et tilbud eller et arrangement i teltet kan kontakte Rune Andreassen eller Sigve Olsen for å få en plan over de ulike installasjonene som vil stå i denne delen av Storgata under Arctic Race. Som tidligere omtalt i nyhetsbrevet og lokalavisene, vil målgang være rett utenfor Skulbrugården. Les mer om Arctic Race of Norway torsdag 15. august på Vestvågøy kommunes egen ARN-side.

Sikker Leknes-syklist

Den 1. juni ble det avholdt landsfinale i Sikker på sykkel i regi av NAF. NAF Lofoten sendte to syklister som har kvalifisert seg via skolefinaler og distriktsfinaler. En av disse var Marcus fra 6b på Leknes skole.

På landsbasis er det over 40.000 jenter og gutter i fjerde- til sjetteklasse som deltok i Sikker på sykkel. I landsfinalen i Oslo var det 42 deltakere, 21 gutter og 21 jenter, som var kvalifisert gjennom distriktfinaler i de lokale NAF-foreningene rundt om i Norge.

"Marcus i 6b var en av to som gikk videre til landsfinalen (norgesmesterskapet) i Sikker på sykkel i regi av NAF. Marcus gjorde en meget god innsats og endte opp på 3. plass og fikk en ny sykkel i premie. Bra jobba Marcus!" skriver Leknes skole på sin hjemmeside

Lærte av Harstad

I forrige måned var ei bredt sammensatt arbeidsgruppe fra helse og omsorg i Vestvågøy kommune på besøk i Harstad kommune for å se hva de har gjort for å få så mye ut av hver krone som mulig. I etterkant jobber gruppa med å se på hvilke av tiltakene som har vært vellykket i Harstad, som man eventuelt kan bruke i Vestvågøy også.Klikk for stort bildeAlt med henblikk på å få så god omsorg for pengene som mulig.
-Harstad har jobbet med lederutvikling, kontinuerlig forbedring, verdistrømanalyser, digitalisering og tilrettelegging for heltid, og resultatene har kommet. Samtidig har de erkjent at man må være åpne for å prøve og feile, og at resultatene ikke kommer umiddelbart, er rådgiver Cato Hansens korte oppsummering av erfaringene han og kollegene har fått del i.

Fra venstre: Gunn Evy Kristensen (Fagforbundet), Laila Salomonsen (HR-sjef), Cato Hansen (HR-rådgiver), Charlott Jonassen (avdelingsleder VV sykehjem), Leif Tore Larsen (avdelingsleder Soltun bokollektiv)
Disse var ikke til stede: ordfører Remi Solberg, rådmann Kjell Idar Berg, kommunalsjef Lars P. Ludvigsen, avdelingsleder Julia Korniyenko.

Laget pakkeforløp for kollega

Administrativ controller Villy Angelsen er kjent i Vestvågøy kommune for sin forkjærlighet for gode prosesser, plansjer, tankekart og ikke minst godt gjennomarbeidede regimer rundt alskens pakkeforløp.Klikk for stort bildeNå har han selv behov for et velregissert forløp, slik at han kan komme seg på bena igjen så raskt som mulig etter en stygg sykkelvelt som medførte en brukket lårhals. Dette har gode kolleger tatt hånd om og de to rådgiverne Trine-Lise Nyvoll Larsen og Cato Hansen har laget et fiks-ferdig forløp for sin gode venn Angelsen.
Men ikke uten en viss angst og beven, for det ligger i sakens natur at dette er noe de vil måtte regne med en revansj på, i tillegg til at det planlagte forløpet vil bli faglig evaluert særdeles grundig av hovedpersonen.

-Men revansj blir jo først et tema når han kommer seg på føttene igjen, sier arkitektene bak pakkeforløpet.

Kolleger på og utenfor rådhuset hilser så mye til en hyggelig, men akk så uheldig kollega, og han ønskes ei fin pinsehelg og rask bedring.

Det var alt fra Vestvågøy kommune i denne omgang, og vi ønsker alle innbyggere ei god helg i det som ser ut til å bli et variert sommervær.