Nyhetsbrev uke 22/22

Hyggelig med sommervær og hyggelig med nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune.

 

Klar til å informere

Kl. 10.00 onsdag 1. juni åpnet den nye turistinformasjonen i Lofotsenteret på Leknes. Næringssjefen var innom for å se på nye lokalene og snike til seg en åpnings-twist.

Næringssjef Sigve Olsen er fornøyd med de nye lokalene hvor Karl Henrik Kirkesæther i Steinbiten Drift AS skal drive turistinformasjon for Vestvågøy kommune. 
- Mer strategisk plassering enn dette for en turistinformasjon er det vanskelig å finne på Leknes, sier Karl Henrik Kirkesæther. Vi har allerede hatt mange turister innom etter at vi åpnet i dag.

Å føre statistikk over antall besøkende og nasjonalitet er en av flere oppgaver turistinformasjonen har på vegne av Vestvågøy kommune som oppdragsgiver. Oppdraget for drift av Vestvågøy Turistinformasjon ble tildelt Steinbiten Drift AS etter en tilbudskonkurranse der kommunen mottok totalt fire tilbud. Fra før driver Steinbiten turistinformasjon på Ramberg og på Reine samt at de har etablert besøkssenteret for Lofotodden Nasjonalpark på Reine. 

-Jeg er meget godt fornøyd med jeg ser her i dag og har tro på at dette blir et flott tilbud for de besøkende og en kvalitetsmessig god info-hub for kommunen og reiselivsbedriftene, sier Sigve Olsen.

Turistinformasjonen følger åpningstidene til Lofotsenteret og kan også nås på epost og via Facebook.

Beredskap ved bortfall av ECOM

Beredskapsansvarlig og nestleder ved Lofoten IKT er i ferd med å kartlegge de ulike behovene i en beredskapsplan for bortfall av elektronisk kommunikasjon (EKOM). Med EKOM menes all form for elektronisk kommunikasjon, og den infrastrukturen som må være tilstede for at kapasitetskrevende tjenester skal fungere. I dagens samfunn er det vitalt at slik kommunikasjon er fungerende i en kommune, men man må erkjenne at slik kommunikasjon kan falle bort. Beredskapsansvarlig er avhengig av fagkunnskapen som tilligger IKT for å få lagd troverdige planverk i innen EKOM - feltet, og Jørgensen har den nødvendige kompetansen.

Fv. nestleder for Lofoten IKT, Kjetil Jørgensen, og beredskapsansvarlig Thomas Thomassen ser nærmere på beredskapsplanverket.
Behovsanalysen skal danne grunnlaget for hva som skal inngå i en beredskapsplan for Vestvågøy kommune. Den vil også være grunnlagsmateriale for kommende tiltakskort i forhold til bortfall av ulikt nettverk. Hvis planverket og tiltakskortene holder høy kvalitet, så vil det effektivisere kriseledelsens arbeid i en akutt situasjon betydelig, samtidig som langt flere vil kunne bidra effektivt i en krisesituasjon. Kriseledelsen og andre involverte vil da ha tydelige føringer i forholde seg til. 

Beredskapsplan for bortfall av EKOM, og andre kommunale beredskapsplaner vil bli lagd i de tilfeller hvor vi ikke har noe fra tidligere. En rekke beredskapsplaner vil bli oppdatert framover ut fra kapasitet.

Mestringskurs for pårørende

Fagutviklingssykepleier ved psykisk helse og rus, Marte H. Klevstad, informerer om gratis mestringskurs for pårørende i kommende uke.

Dette er et samarbeid mellom Vestvågøy kommune og Veiledningssenter for pårørende drevet av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Fra innkallingen er det nevnt "Å stå nær noen som sliter med psykisk sykdom eller rusavhengighet gir livet noen ekstra utfordringer - følelsesmessige og praktiske. 

Tema som blir berørt er følgende:

  • Om det å være pårørende over tid.
  • Reaksjoner, belastninger og behov.
  • Fokus på egen helse og mestring.

Sett av tid onsdag 8. juni i tidsrommet kl. 1330-1630. Oppmøtested er kommunestyresalen i Rådhuset på Leknes.
Mer info om påmelding her. (PDF, 191 kB) 

Samarbeidsmøte mellom administrativt og politisk nivå

Tirsdag denne uka ble politisk nivå invitert til faglig fordypning og orienteringer om kommunalt planverk, samt status innen kommunal økonomi.

Ordfører Anne Sand og kommunedirektør Morten Dyrstad innledet møtet og satte stemningen for et faglig møte innen kunnskapsgrunnlag, handlingsregler, handling - og økonomiplan, samt budsjettarbeid. Det ble satt av tid til tverrpolitisk gruppearbeid og presentasjoner fra gruppearbeidet. 

Det framkom i møtet at det er høyst aktuelt med sunn økonomisk styring og styrking av disposisjonsfond. Det ble signalisert fokus på effektiv drift og samarbeid mellom sektorene i kommunen framover.

Nytt og nyttig

Byggesak informerer om regler for flytting av bygninger

IllustrasjonsfotoByggesaksavdelingen får fra tid til annen spørsmål om hvilke regler som gjeler dersom man skal flytte en bygning fra en tomt til en annen, og i forbindelse med en problemstilling knyttet til en konkret sak har vi søkt avklaring hos Direktoratet for Byggkvalitet for å få presisert hvilke regler som gjelder.

Vi tenker at siden dette er en aktuell problemstilling av og til så kan det også være nyttig for kommunens innbyggere med en regelverksavklaring.

Både oppføring og plassering av bygg er søknadspliktig etter pbl. §20-2 jf § 20-1 første ledd bokstav a. Når bygninger flyttes skjer det en gjenoppføring av bygning som er likestilt med oppføring. Dette gjelder om bygning gjenoppføres på samme eiendom, eller om man gjenoppfører bygning på  en ny tom, eksempelvis om man flytter et hus fra en boligtomt til en annen.

Når bygninger flyttes, altså gjenoppføres, skal bygningen være i tråd med teknisk forskrift, altså skal den oppfylle alle relevante krav i TEK17. Det betyr at eldre byggverk som gjenoppføres må oppfylle dagens krav i teknisk forskrift.

Kommunal og moderniseringsdepartementet har også slått fast at pbl. § 31-2, unntak for tekniske krav i eksisterende byggverk, ikke gjelder når man gjenoppfører en bygning. Altså kan man ikke søke unntak fra tekniske krav ved flytting av eldre bygning.

Andre ting å tenke på når byggverk skal flyttes og gjenoppføres er forhold til arealplan på ny tomt, trenger eiendommen ny avkjørselstillatelse og hvordan skal tilkobling til vann og avløp skje.

Følg med i kommunens økonomiplanlegging


For politikere, kommunalt ansatte og andre interesserte, så finnes det en del god økonomirelatert informasjon i form av nøkkeltall, statistikk og budsjett i programmet "Framsikt". Programmet er søkbart fra hjemmesiden ved å søke på ordet framsikt. Da kommer man rett "hjem". Sekundært kan man benytte følgende vei fra hjemmesiden: Organisasjon-Administrasjon-Framsikt

TFF blir til Miljøtjenesten

Konstituert enhetsleder for TFF (Tjenester for funksjonshemmede), Mads Tangen, var tidligere innom informasjonsansvarlig og ville ha litt hjelp. Han fortalte at tjenesten skal bytte navn. Dette har sitt utspring i at hovedtjenesten har byttet navn fra helse og omsorg til helse og mestring.

Man ønsker at man setter brukeren i sentrum. Brukermedvirkning og selvbestemmelse skal stå sentralt. Det nye navnet på tjenesten må gjerne gjenspeile dette.

Tjenesten ønsket innspill fra befolkningen i Vestvågøy kommune på nytt navn for TFF. Det er nå tatt en bestemmelse utfra de forslag som er kommet inn at det nye navnet på Tjenester for funksjonshemmede (TFF) vil bli Miljøtjenesten. Navnebyttet iverksettes fra 1. september.

Mads gratulerer Arild som vinner av navnekonkurranse - Arild gir premien videre til Bjørkelunden 
Vinneren, Arild Jakobsen, får ett gavekort på 1000 kr. Det kan brukes på Meieriet kultursenter. Vi gratulerer og takker for forslaget!

(Arild Jakobsen ønsker å gi gavekortet videre til beboerne i Bjørkelunden. Avdelingsleder Benedikte Olavsen syns dette var veldig hyggelig, og vi setter stor pris på det.)

Reiselivsnæringens vårmøte 2022

Vestvågøy kommune inviterte reiselivsnæringen på Vestvågøy til informasjons- og samarbeidsmøte på Meieriet fredag 3. juni. Før koronaepedemien var det en innarbeidet praksis med to årlige møter - dette gjenopptar vi nå, sier næringssjef Sigve Olsen.

Hilde Grande ved Hattvika Lodge/FANGST restaurant åpnet presentasjonsrunden
Målet med de halvårlige møtene er at næringa skal bli bedre kjent med hverandre og ta opp aktuelle temaer som berører næringa og kommunen som forvalter og tilrettelegger. På dette møtet så vi litt tilbake på koronaperioden, men mest fremover. Et hovedtema denne gangen var etableringen av den nye turistinformasjonen og møtet ble avsluttet med en omvising i lokalene til Steinbiten Drift AS i Lofotsenteret.

Det ble mange lovord fra reiselivets representanter for den nye turistinformasjonen.

Lærte av noen som har lyktes

I 2025 skal den nye, store flyplassen i Mo i Rana stå ferdig og bli det største bidraget til at regionen skal styrke sin konkurransekraft innen næringsutvikling og bolyst. Det har vært et langt og målrettet arbeid siden 2007 som vil bli svært lønnsomt for regionen.


Mangeårig leder av Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS, Henrik Johansen, var invitert til Leknes av Vest-Lofoten næringsforening torsdag 2. juni for å fortelle om arbeidet på Helgeland. Et arbeid som i følge Johansen vil kunne bidra til 10.000 nye innbyggere i regionen.

 
Suksessfaktor nr. 1 er regional enighet og deretter kommer et målrettet og styrt arbeid, gjerne organiser i en egen organisasjon, med tilstrekkelige ressurser.

I Mo i Rana var det et krav om 600 millioner i egen finansiering før vedtak om utbygging kunne tas. Vertskommunen går inn med 450 millioner og næringslivet og privatpersoner legger 150 millioner i potten. Dette vitner om sterk tro på prosjektet og de ringvirkningene det vil gi. 

De tilhørende i Fryseriet denne solfylte torsdagskvelden, og de som var med på møtet via Teams, fikk mange interessante innspill og ny informasjon om luftfartsutvikling og prosesser for å komme med i Nasjonal transportplan (NTP), og om det å skaffe finansiering. 

Fornyer samarbeidsavtalen med Idrettsrådet

Etter to år med pandemi kunne politisk og administrativ ledelse igjen møte Idrettsrådet ved leder Lisa Arctander og nestleder Erik Magnus Samland til det som skal være et årlig samarbeidsmøte.


Vestvågøy Idrettsråd har over mange år gjort en svært god jobb for den lokale idretten og er kjent langt utover kommunens grenser for den måten de organiserer arbeidet sitt på. Samarbeidet mellom kommunen og Idrettsrådet fungerer godt, men vi diskuterte hvordan kommunikasjonen kan bli bedre og hvordan Idrettsrådet kan komme inn så tidlig som mulig når det arbeides med saker som angår idretten.

Økonomi var også et tema. Her snakket vi om både de generelle prinsippene for tilskudd til idrettsanlegg og mulighetene for avsetning til prosjekt- og kursmidler. Vedlikehold av idrettsanleggene våre ble også berørt.

Den fireårige samarbeidsavtalen mellom Idrettsrådet og kommunen fra 2018 ble fornyet for fire nye år, forteller ordfører Anne Sand.