Viktig melding

Nyhetsbrev uke 18/23

God helg med ukas nyhetsbrev!

Regionenes kamp

Av: Sigve Olsen

Hvor godt rustet er Vest-Lofoten for fremtiden?

Vest-Lofoten Næringsforening og Vestvågøy kommune sammen med WSP inviterer til frokostmøte for å dele funnene i vår region fra rapporten «Regionenes kamp»

Onsdag 10. mai 08:30-10:30 Meieriet kultursenter

I tillegg til å presentere funnene, vil vi sette søkelys på hva som kan forbedres og bidra til økt robusthet i vår region.

Mer informasjon og link til påmelding finnes her...

Vel møtt!

Sterkt behov for flere boliger

Av: Sigve Olsen

På telefon forteller flyktningekonsulent Eirin Eliassen-Winje at det fortsatt er behov for boliger til flytninger som skal bosettes i Vestvågøy. Informasjon om behovet ligger ute på kommunens nettside

På nettsida finnes også link til skjema for registrering av bolig til leie.  Har du, eller vet du om noen som har mulighet til å leie ut?

Befarer før utbedring av historisk vei

Av: Sigve Olsen

I nyhetsbrev uke 7/23 fortalte vi om at det planlegges utbedringer av ferdavegen mellom Uttakleiv og Haukland. Arbeidet er delt opp i faser og for 2023 er det i hovedsak Uttakleiv-sida som blir prioritert.

Torsdag denne uka var Ann Kristin Engh, seniorrådgiver kulturarv Statens vegvesen, Norsk vegmuseum på befaring på yttersida. Med seg hadde hun den ikke ukjente eksperten på steinmuring; Geirr Vetti

Geirr Vetti, Ann Kristin Engh og veipatriot Eldar Stig Andersen oppsummerer befaringen under lunsj på Makalaus. Sigve Olsen

Næringssjefen var innom for å høre om arbeidet som skal gå i gang og fikk da også vite at Vetti er rådgiver for flere prosjekter i Lofoten, bla. Heiaveien på Ballstad og for utbedringer i Lofotodden nasjonalpark.

"Meninga med livet finnes i nord"

Av: Sigve Olsen

Den som kom med dette smått filosofiske utsagnet var direktør for Bodø2024, André Vallann Larsen, under møte på Meieriet torsdag 4. mai.

Sammen med samfunnskontakt Ole-Henrik Hjartøy hadde de tatt turen over fjorden for å møte kultur- og næringslivet i Lofoten. På en fin-fin værdag hadde Hjartøy tatt med seg gjengen fra Bodø og selv fløyet dem over i et en-motors småfly.

André Vallann Larsen presenterte og svarte på spørsmål fra salen. Sigve Olsen

Vest-Lofoten næringsforening og Vestvågøy kommune hadde invitert næringslivet i Lofoten til dette informasjonsmøtet kl. 1200-1330 og leder i Vågan næringsforening og representanter fra Moskenes og Flakstad deltok også. 

Et hovedbudskap er at Bodø2024 er for hele Nordland, og det skal være en mulighet for å løfte frem alt det flott vi gjør, også i Lofoten. Bodø2024 er et samfunnsprosjekt og markeringene som europeisk kulturhovedstad i 2024 skal være starten på noe som kan løfte Nordland og skape attraktivitet som gjør at ungdom blir og flytter til landsdelen.

Vallann Larsen understreket at kultur ikke bare bare er noe vi kan unne oss, og bruke penger på, når alt annet er perfekt. Det er i stor grad en  forutsetning for at vi skal kunne utvikle bærekraftige lokalsamfunn og få de innbyggerne og den arbeidskraften vi har behov for i fremtida.

Fra salen kom det flere konkrete spørsmål og innspill. Blant annet ble det understreket at Bodø2024 måtte utnytte den ressursen som ligger i at Lofoten gjennom mange år har jobbet målrettet med lokalmat (LofotenMat SA, Tørrfisk fra Lofoten (PGI) , Lofotlam) og at dette må løftes frem i feiringen av kulturhovedstaden. Også tradisjonelt håndtverk og kunsthåndtverk bør få tydelig en plass.

Lofotlam har fått Beskyttet geografisk betegnelse av Stifelsen Norsk Mat mens Tørrfisk fra Lofoten var det første av to norske matprodukter som har fått Europeisk beskyttet betegnelse (PGI) og som er på linje med produkter som Parmigiano Reggiano og Balsamico di Modena.

Ledelsen i Bodø 2024 møtte også kulturlivet og frivilligheten i et eget møte kl. 1900. Her ble det gått i mer detalj på program og utlysninger.

Mer boligvennlig enn 80% av kommunene

Av: Eva-Mari Rahkola, samfunnsplanlegger

Vestvågøy kommune kommer på  24 plass av 119 kommuner i Nbbl (Norske boligbyggelags Landsforbund) kåring. Altså bedre enn 80% av kommunene i Norge på boligvennlighet.

Boligvennlighetskåringen er en rangering av 119 norske kommuner etter hvor gode de er til å fremme boligbygging. Dataene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og Norges eiendomsmeglerforbund (NEF).

Figur fra undersøkelsen

estvågøy kommune scorer høyt på behandlingstid av plan – og byggesaker, kommunen rangeres i denne kategorien på 12 plass. 4 indikatorer er:

  1. Hvorvidt kommuneplanens arealdel er oppdatert de siste 4 årene.
  2. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist.
  3. Behandlingstid hos kommunen
  4. Samlet medgått tid fra oppstartsmøte for privat planforslag til endelig vedtak i kommunestyret.

Vestvågøy kommune scorer lavere på kategorien Boligkjøp , som måler ut fra gjennomsnittsalder for boligkjøp og boligpris. Boligkjøperes muligheter for å skaffe egnet bolig(rangert til 68.plass), og boligprisen pr. kvm (rangert til 105. plass).

Du finner kåringen her... og du kan selv gå inn og gjøre sammenligninger med andre kommunene i denne statistikken.

Kommunal fagdag hos næringslivet

Av: Thomas Thomassen

I forrige uke gjennomførte enhet for Næring, plan og utvikling (NPU) fagdag for alle ansatte ved enheten. Personalmøter og enhetsmøter ble slått sammen til noe større og bedre. Arbeidsmiljørettet arbeid hadde fokus, men man klarte også å få til noe mer.

Dagen ble startet i lokalene til Insula i Storeidøya. Det ble gitt en interessant orientering om bedriften, oppstarten og utviklingen. De fleste kjenner til at produksjonen tidligere ble flyttet fra Meieribygget, som nå har blitt et fint kultursenter, og ned til Storeidøya. Det ble orientert om produksjonen, samt gitt en omvisning med tilhørende smaksprøver av et av produktene. Ekstra hyggelig var det å høre at bedriften var fornøyd med servicenivået fra kommunen i følge med en tidligere utbygging. 

De ansatte jobbet deretter i grupper med ulike arbeidsmiljø relaterte oppgaver ut over dagen. Mot slutten av dagen ble det anledning til en spasertur til Stimbygget. Der var det organisert en god orientering om bedriften, utviklingen og framtidige satsningsområder. Markedssjef Tommy Nodland og vår kjente Håvard Horn gav svært god informasjon til de frammøtte. Avslutningsvis fikk vi en fin omvisning i de flotte lokalene.

Se bilder fra fagdagen under

De ansatte syntes ved oppsummeringen at det hadde vært en givende og konstruktiv dag i godt selskap.

Folkevalgte fikk innføring i kommuneøkonomi

Av: Thomas Thomassen

Onsdag i denne uken ble lokalpolitikerne invitert til rådhuset for en orientering om kommuneøkonomi. Administrasjonen hadde fått støtte fra KS konsulent Håvard Moe (Kommunenes sentralforbund) for å kunne presentere status og framtidige utfordringer i forhold til kommunal økonomi. Foredraget var basert på offisielle KOSTRA-tall. En definisjon av KOSTRA er som følger: KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. KOSTRA er et omfattende rapporteringssystem der kommuner og fylkeskommuner rapporterer til staten ved Statistisk sentralbyrå.

Om lag halvparten av kommunestyrets representanter hadde funnet tid til orienteringen. Det kan raskt stadfestes at de som ikke var tilstede gikk glipp av noe...

KS konsulent Håvard Moe orienterer de folkevalgte innen kommuneøkonomi Thomas Thomassen

Moe ble oppfattet som dyktig og pedagogisk i sin framføring av tallmaterialet. Han presenterte statistikk og prognoser for Vestvågøy kommune sett i forhold til nabokommuner og andre sammenlignbare kommuner. Han viste også til nasjonale trekk og demografi. Presentasjonen var lettfattelig og tydelig. Foredragsholderen engasjerte forsamlingen i stor grad innen flere ulike økonomiske områder.

Det ble i orienteringen vist til at de beste økonomiske tidene for kommunene trolig var på hell i forhold til befolkningsutviklingen. Det vil komme en eldrebølge som fører til færre hender i arbeidsfør alder, og dette vil påvirke også Vestvågøy kommune. Vi er i en startfase av eldrebølgen nå, og allerede fra 2025 vil man se en signifikant økning i antall personer over 67 år i kommunen. Dette er spesielt fordi at personer født i etterkrigstiden nå kommer inn i pensjonisttilværelsen. Dette vil medføre at det vil være flere og flere eldre med behov for helsetjenester, samtidig som livskvaliteten er økende, noe som medfører at prosentandelen av personer over 67 år vil være økende både i kommunen og resten av landet i tiden framover. 

Allerede nå kan man se stor konkurranse ved rekruttering av enkelte yrkesgrupper, og dette vil forverre seg i forhold til at det blir færre i arbeidsfør alder i tiden framover. En forklaring er at vi føder færre barn, stadig senere i livet, samtidig som vi lever lengre. Foredragsholderen var også innom at kommunen lå svært høyt i forhold til utbetaling av sosiale stønader i forhold til sammenlignbare kommuner. Det var spesielt høye tall for unge mottagere av sosialhjelp. Moe hadde ikke konkrete tall som forklarte dette nærmere, og ville unngå å spekulere da politikerne spurte om dette.

Det ble grundig orientert om inntektsmodeller for kommunene, hvor de kommunale pengene brukes, samt lånegrad. Vestvågøy kommune har en lånegrad på 85 % av brutto driftsinntekter, noe som er på snitt med landet for øvrig, men det ble advart i forhold til at styringsrenten er stigende og at renteutgifter aldri er god butikk verken for en kommune eller for privatøkonomien til innbyggerne. Moe viste til at det var lønt å sette av midler til framtidige investeringsprosjekter, vedlikehold, samt å bygge et solid disposisjonsfond til bruk i framtidige økonomiske vanskelige tider. Vestvågøy kommune har et langt mindre disposisjonsfond enn sammenlignbare kommuner. Han visste videre til at staten aldri hadde gått inn med direkte overføringer til vanskeligstilte kommuner, og at denne praksisen ikke ville endre seg. 

Ord som å planlegge for lang tid framover, men samtidig å kunne handle og ta mer kortsiktige grep var noe å satse på for kommunene. Foredragsholderen stusset også på at en rekke kommuner brukte midlene de hadde hvert år uten å tenke buffer til vanskelige tider, og han var tydelig på at disse tidene var på tur. Manglende vedlikehold av kommunal bygningsmasse var et forhold til bekymring i flere kommuner, og det ble advart mot å saldere bort vedlikehold. Området for helse og mestring kom egentlig godt ut i forhold til presentert tallmateriale. Det ble imidlertid påpekt at det ville trenges mer innen dette området framover i takt med at det ble flere eldre som ville trenge tjenester. Han mente videre at man framtidig ville måtte justere forholdet mellom budsjettene til de to store områdene som er Oppvekst og Helse og mestring i forhold til færre unge og flere eldre innbyggere.

I forhold til budsjett for de tre områdene, så etterlyste han at man faktisk tok ned budsjetter ut fra behov og ikke bare automatisk plusset på prosentvis fra år til år. Moe var innom at man burde ta ned budsjetter i forhold til elevtall når elevtallene framtidig ville fortsette å bli mindre. Han kom også innom spesialundervisning i skolene, hvor Vestvågøy lå høyere enn sammenlignbare kommuner, og viste også til at det ikke var dokumentert at slik undervisning hadde noen særlig effekt.

Rådet var ellers å se behovet og tildele områdene det som trengtes ut fra behov. Dette kunne selvsagt være en vanskelig øvelse, men trolig er flere av politikerne godt orienterte i tiden framover i forhold til budsjettarbeid, og vil nå se behovet for å tilpasse og effektivisere driften i forhold til utfordringene. Han stilte lokalpolitikerne spørsmål om man først skulle omstille når man var helt nødt til det, eller om man skulle omstille og effektivisere driften i kontrollerte former med små justeringer år for år. Det var tydelig hva Moe mente i forhold til dette.

Frammøtte lokalpolitikere er klare til et fire timers foredrag om kommuneøkonomi Thomas Thomassen

Administrasjonen gjorde god bruk av den tilreisende foredragsholderen. Torsdag morgen hadde han et tilpasset foredrag for administrasjonen i kommunen. Ut fra rapportene ble også dette foredraget godt mottatt av deltagerne.

Grendelaget gir ikke opp

Av: Thomas Thomassen

Ostad, Skjerpen og Nykmark grendelag inviterte innbyggere og politikere til folkemøte for gang- og sykkelvei fra Fridheim/Farstad og nordover langs E-10 mot Liland. Et kortere stykke på om lag 5 kilometer gjenstår fra byggingen, i og med at de avsatte midlene ble kanalisert til et annet prosjekt internt i Statens veivesen. Rundt tretti innbyggere og politikere hadde funnet veien inn i kommunestyresalen for møte, deriblant ordfører, varaordfører og kommunedirektøren. Alle tre var positive til fullføringen og lovte støtte i forhold til å legge press på sentrale myndigheter og overordnet politisk nivå.

Thomas Thomassen

Statens veivesen orienterte godt om prosessen og viste vilje til å få fullført prosjektet. Det ble framlagt en framdriftsplan på fullføring av hele strekningen, over to etapper, til 2027. Imidlertid måtte driftsingeniør Knut Hågensen i SVV ta forbehold om finansiering for at dette kunne bli fullført innen 2027.

Det var tydelig at aksjonsgruppens tålmodighet var strukket til bristepunktet, og at de nå krevde fullføring. Trafikksikkerhet ble tydelig lansert som et klart argument i saken. Ingen i møtet var uenige med grendelaget. Selv ikke veivesenets representant, som måtte tåle harde og tydelige ord, var uenig. Hans utfordring var å finne pengene, noe han tilkjennegav å ha tro på å få til. Hågensen stod godt i det, og visste vilje og karakter i møtet.

Grendelaget hadde midlertidig ønsket å sette ned hastigheten til 60 km/t på veistrekningen med 80 km/t, men hadde ikke lyktes med å få forståelse for dette hos SVV. Hågensen måtte melde "pass" i forhold til at dette ikke var hans område, men tilkjennegav at han forstod ønsket. 

Aksjonsgruppen sammen med Statens veivesen i etterkant av møtet. Godt humør til tross for tynnslitt tålmodighet. Fv. Knut Magne Nikolaisen, driftsingeniør Knut Hågensen, Tor Høyen, Svein Ove Nygård og Roger Jensen. Thomas Thomassen

Møteleder Knut Magne Nikolaisen i grendelaget lovte avslutningsvis forsamlingen at de ikke ville gi seg før gang- og sykkelveien var fullført. Det er bare å oppfordre kommuneadministrasjon og politikere til å gi den drahjelp som er mulig for å få fullført gang- og sykkelveien.

Rådgiver går foran

Av: Thomas Thomassen

Økonomirådgiver Audun Busch Bonnier visste sin støtte til barnekreftforeningen i dag. Det er en markering ved bruk av fotballtrøye på jobb, og i dag fredag er dagen. Audun, som også er UEFA trener for Ballstad UIL, stilte i trøyen til Gorillas, som er et meksikansk fotballag. Etter at favorittlaget hans gikk på et surt tap torsdag kveld, så syntes det som et godt alternativ.

Thomas Thomassen

Trøya satt som støpt og Audun var i godt humør mens han utførte en kontrolloppgave for artikkelskriveren. Audun har også gitt et økonomisk bidrag til barnekreftforeningen og oppfordrer flere til å gjøre det samme. Les mer om fotballtrøye fredag her

Det nevnes samtidig at Leknes skole ved spesielt lærer Per Helge Pettersen denne uken gjennomførte et elevløp til støtte for barnekreftforeningen. Begge gode tiltak for en god sak!

Frigjøringsdagen og Veterandagen - Lofoten 8. mai

Av: Bjørn Ragnar Larsen, områdesjef/kaptein Lofoten Heimevernsområde 16201

Frihetens pris

Bjørn Ragnar Larsen

8.mai 1945 var en gledens dag, ondskapen som hadde overfalt Norge 5 år tidligere var omsider overvunnet.

Men gleden over friheten som var vunnet hadde også en vond side. Svært mange hadde gitt sitt eget liv, og enda flere var skadet både fysisk og psykisk for livet. Alt ofret for at Norge igjen skulle kunne bli et fritt og demokratisk land.

Offisielt mistet 10 262 norske statsborgere livet under krigen. Dette var både hjemme og ute. De falne var sivile ofre, motstandsfolk, politiske fanger, norske jøder, ordinære soldater og ikke minst norske sjøfolk. Samtidig ble nærmere 19.000 utenlandske krigsfanger i tyske arbeidsleire rundt omkring i Norge drept, og over 11.000 tyske krigsgraver er registrert i Norge.

Hva statistikken ikke har kunnet kartlegge, er alle de som ble skadet – fysisk og psykisk – og som måtte bære sine sår og traumer gjennom hele livet sitt. Men vi kjenner alle vitnesbyrd fra familier hvor soldater, motstandsfolk, sjøfolk, og overlevende fra fangenskap og holocaust kom hjem, og hvordan mange av disse har måttet leve et liv som sterkt preget de berørte familiene – på godt og vondt.

Kamp for friheten i dagens Europa

Når vi markerer frigjøringsdagen, 8.mai, så er det i den dypeste respekt for de som ofre seg for at Norge igjen skulle kunne bli et fritt og demokratisk land.

På samme måte håper jeg vi i nær framtid skal kunne se det ukrainske folk også kan seirende markere sin frigjøringsdag, i et fritt og demokratisk Ukraina.

Det ukrainske folk kjemper en heroisk og stolt kamp for sitt land, og sin rett til å leve i et fritt og demokratisk land. Dette er en kamp som i høyeste grad også angår oss her i Norge – både strategisk, demokratisk og moralsk.

Vi kan ikke tillate diktatorer som gjennom bruk av brutal makt og overgrep, igjen får fritt spillerom i et demokratisk Europa. Det er derfor vår plikt som et fritt og demokratisk samfunn å støtte det ukrainske folk i deres kamp mot urett og overgrep.

Vi må gjerne tro dette ikke kan skje her hos oss i Norge. Spenningen internasjonalt er stor, og ting forandrer seg raskt. Alle innbyggere i Norge må derfor være klar til å verne, kjempe, og om nødvendig ofre for vårt land, vårt folk og våre verdier. Historien viser nok en gang at det er slik vi kan fortsette å leve i fred og frihet, med et folkevalgt demokrati.

Veteraner

Frigjøringsdagen er også Veterandagen, hvor vi skal hedre alle soldater som har stått på vakt og tjenestegjort for Norge, både under andre verdenskrig og i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig.

Norge har en lang tradisjon knyttet til deltagelse i internasjonale operasjoner, sammen med gode allierte, oftest i regi av FN eller NATO. Norske soldater har vært representert i internasjonale operasjoner siden Tysklandbrigaden ble satt opp i 1947, fram til dagens pågående operasjoner – mange plasser rundt omkring i verden.

Unifil kontingent XVII Steven Roumimper

Uavhengig av politisk perspektiv er det viktig å gi anerkjennelse for den innsats den enkelte soldat har gjort. Soldater i internasjonale operasjoner sin vilje til innsats og offer har alltid vært på vegne av Norge som nasjon. Alle våre veteraner skal derfor hedres for den jobben som de gjør, har gjort og kommer til å gjøre i mange konfliktområder rundt omkring i verden.

Vi må heller ikke glemme det offer veteranenes familier har måtte gjøre. De nærmeste har også rett til anerkjennelse for veteranens innsats – både med det å måtte leve med den risiko som alltid er til stede for at noen nære blir skadet i tjeneste, og ikke minst knyttet til de som måtte oppleve utfordringer knyttet til å skulle gå tilbake til et sivilt liv igjen, etter endt tjeneste.

Markering av 8. mai 2023

Ordførere vil sammen med Heimevernet og veteranforeningene i Lofoten gjennomføre minnemarkeringer og medaljeutdelinger:

  • Kransenedlegging - Minnebauta Moskenes kirke, kl.10:00
  • Kransenedlegging - Minnebauta Flakstad kirke, kl.1200
  • Kransenedlegging - Minnebauta Buksnes kirke, kl.1400
  • Medaljeutdeling – Leknes, HQ, Lofoten House of Veterans sine lokaler, kl.1600
  • Kransenedlegging - Minnebauta Svolvær kirke, kl.1830
  • Medaljeutdeling – Svolvær, Thon hotell Svolvær, kl.1930

Jeg oppfordrer alle til å vise sin respekt og anerkjennelse til våre tidligere og nåværende veteraner og deres innsats fra andre verdenskrig og fram til i dag, ved å delta på disse minnemarkeringene. Vi ønsker å se våre veteraner, pårørende og forsvarsvenner sammen med oss når vi markerer denne dagen. Alle er velkomne.

Takk

8.mai skal vi hedre og gi en stor takk til våre veteraner sin innsats for fred og frihet både hjemme og ute.

Alle veteraner som har stått på vakt for Norge i inn og utland i over 80 år, og de som har representert Norge i internasjonale operasjoner, på godt og vondt: Dette er deres dag.Takk for innsatsen og ditt bidrag for demokrati, fred og frihet!

Gratulerer med dagen!