Viktig melding

Nyhetsbrev uke 17/23

Vi slår til med noen knakende gode artikler også denne uka. God helg!

AnkerAnbudet er nå ute

Av: Sigve Olsen

I forrige nyhetsbrev fortalte vi om møtet med Widerøe om kapasitetsutfordringene ved Leknes lufthavn. Det kom da frem flere bekymringer relatert til neste anbuds-/FOT-periode, blant annet hvilke utslag reduserte billettpriser kan få når det gjelder kapasitet på flere sentrale avganger.

27. april utlyste Samferdselsdepartementet konkurranse om drift av regionale ruteflyvninger i Norge for perioden 1. april 2024 – 31. oktober 2028. Selskapene som ønsker å delta i konkurransen må levere inn anbud innen 27. juni. 

Tabell, Sigve Olsen: Sammenligning krav i anbud 27.04.23 med kravene ved inngangen til den perioden som Widerøe har fløyet fra 1/4-22.

1) Maksimal billettpris, fullt fleksibel én vei (maksimalpris), skal i driftsåret som starter 1. april 2024 ikke overstige dette beløpet. For påfølgende driftsår skal maksimalprisen justeres 1. april innenfor rammen av tolvmånedersendringen i konsumprisindeksen (KPI) i februar same året. Sosial rabatt (pensjonister m.fl.) skal utgjøre 50 prosent av maksimal billettpris, fullt fleksibel én vei (maksimalpris), avgrenset nedover til å dekke inn alle passasjeravhengige skatter, avgifter og gebyr til det offentlige.

Vi ser at økningen på setekapasitet er 20% fra forrige anbudsperiode. Spørsmålet er da om dette er tilstrekkelig for å møte den økte etterspørselen etter flybilletter som følge av økt antall reisene til Lofoten og redusert pris over fjorden. Spesielt for næringslivet er det grunn til å være bekymret for tilgangen til billetter på de mest sentrale avgangene for forretningsreiser. Signalet fra Widerøe var i alle fall veldig tydelig i vårt møte 13. april, at det som følge av den lave maksimalprisen ikke ville være mulig for noe selskap å fly ekstra ut over den avtalen som inngås med staten. 

Alea iacta est, og vi får se hvem som blir tilbydere og hvilket selskap som fra 1. april 2024 fly oss til Bodø.

Sykehuset og samfunnet

Av: Sigve Olsen

Lofot-Tidende/Skarby

Høstvekka er en møteplass hvor vi tar opp aktuelle og viktige saker for Vestvågøy og regionen vår. Sykehuset har vi kjempet for i flere runder og er igjen i søkelyset. 31. august inviterer ressursgruppa for Nordlandssykehuset Lofoten politikere, helsepersonell, næringsliv og interesserte til sykehuskonferanse under Høstvekka. Konferansen har tittelen Sykehuset og samfunnet og programmet inner du her...

Programmet for Høstvekka er under utarbeidelse og du kan følge med på det som kommer på nettsida til Vest-Lofoten næringsforening.

Fagdag for legevakt i øst og vest

Av: Gøril Hellan, Avdelingsleder Lofoten legevakt

I dag har legevakten avholdt fagdag for alle sine sykepleiere, vi inviterte også Vågan legevakt som stilte med leder og sykepleiere. 

Lege Hallvard hadde innlegg om hjerneslag, dette var et kjempe flott og informativt innlegg for oss sykepleiere som gjør alle våre vurderinger over telefon uten å se pasientene. Lofoten legevakt og Vågan legevakt skal ta i bruk nytt beslutnings støtte system. Vi skal ta i bruk Manchester triage, sykepleierne June, Karen og Cornelia har vært på i instruktørkurs i Oslo. 

De tre hadde opplæring i dag for begge avdelingene, de gjorde en fantastisk jobb, fin kombinasjon med PowerPoint presentasjon og case øvelser. Nå gleder vi oss til å ta systemet i bruk.

Vi synes det er veldig gøy å gjøre felles fagdager med Vågan og har planer om å inkludere Vesterålen og Bodø til høsten.

AnkerBidrar til opplæring i besøksforvaltning

Av: Sigve Olsen

Onsdag denne uka ble det siste i rekken av opplæringsprogrammer i "Veien til bærekraft" lansert, et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Statens vegvesen. Webinaret med navnet  Bærekraftig besøksforvaltning - håndtering av masseturisme er på ca 1 time og tar utgangspunkt i Hauklandstranda og Uttakleiv og det arbeidet som gjøres lokalt, regionalt, og nasjonalt/internasjonalt innen forskning på besøksforvaltning. 

Medvirkende er professor Morten Clemetsen fra Institutt for landskapsarkitektur og førsteamanuensis Knut Bjørn Stokke fra Institutt for by- og regionalplanlegging ved NMBU. De vil i samtale med Anne Ogner, leder for Klima og miljø i Statens vegvesen snakke om hvordan en kan planlegge for en bærekraftig utvikling i et av de mest spektakulære og mest besøkte områdene i Norge - Lofoten.

Sentrale funn i forskningen ved NMBU rundt besøksforvaltning er at temaet ikke bør behandles i en egen besøksforvaltningsplan, men at gode prinsipper for besøksforvaltning bør innarbeides den løpende forvaltningen og i de førende planene i kommunen, som for eksempel Samfunnsplanen. Det legges også vekt på begrepene "landskap" og "stadkjensle", og at tilrettelegging best gjøres ved å inkludere de lokale i å skape gode møteplasser - "Verdiskapingen skjer i møte!" Hør mer om dette i forelesningene i webinaret.

Næringssjefen som YouTuber på Hauklandstranda

De som tar seg tid til denne timen med opplæring innen besøksforvaltning får også se og høre hvordan lokale helter bidrar i dette webinaret. Mer om besøksforvaltningsarbeidet i Vestvågøy kommune finnes her...

Vårens vakreste eventyr

Av: Marit Annie Larsen, rådgiver landbruk

Det er vår i lufta og bøndene er straks i full gang med våronna.

Are Johansen, NLR Nordland

Husdyrgjødsla er bondens gull og en viktig ressurs i jordbruket. Våre gårdbrukere er opptatt av å utnytte husdyrgjødsla best mulig, og tilfører gjødsla tilbake til jorda om våren. Dette kan gi litt lukt, men gir til gjengjeld næringsstoffer til plantevekst. Det kommer til å bli stor aktivitet, og bøndene vil ha lange dager for å utnytte de beste værforholdene. Dette for å sikre årets matproduksjon.

Vi håper innbyggerne våre setter pris på den viktige jobben bøndene gjør, som sørger for at vi har mat på bordet. Ulempene med gjødselspredningen pågår i en kort periode, men vi kan glede oss over gode råvarer fra bonden hele året.

Gode lokalsamfunn for alle

Av: Greta Klevstad, folkehelsekoordinator

Vestvågøy kommune og Nordland fylkeskommune har nylig inngått Partnerskapsavtale «Gode lokalsamfunn for alle». Onsdag denne uka hadde de to partene sitt første samarbeidsmøte med ønske om å skape en felles forståelse for utfordringer og muligheter. Hovedmålet med avtalen er å utvikle partnerskap som bidrar til at befolkningen i Nordland opplever god livskvalitet og mulighet til å delta og bidra i samfunnet.

Befolkningen i Nordland har stort sett høy opplevelse av livskvalitet, men noen grupper faller likevel utenfor. Det er en større andel i gruppen med lav inntekt i landsdelen vår. Gjennom å prioritere tiltak som utjevner sosiale helseforskjeller, kan vi legge til rette for at flere i befolkningen skal oppleve verdi og mening i egne liv. Det kan vi gjøre gjennom å jobbe for en samfunnsutvikling preget av tillit, tilhørighet, trygghet, tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø.

Fra venstre: Kommunedirektør Morten Dyrstad, kommunalsjef Gard Eide Larsen, rådgiver folkehelse Nordland Fylkeskommune Gøran Raade-Andersen, varaordfører Eva-Karin Buch, folkehelsekoordinator Greta Klevstad, kommuneoverlege Eva Kibsgaard Nordberg og samfunnsplanlegger Vilde Aarethun

Målrettet samarbeid på tvers av fag, sektorer, forvaltningsnivå, frivillighet, næringsliv og politikk tror vi vil ha stor betydning. Gjennom samarbeid kan vi utvikle metoder og verktøy for felles mål, og gjøre det attraktivt for folk å bo, jobbe og leve i Nordland.

Partnerskapsavtalen har tre innsatsområder:

  1. Framtidsrettet stedsutvikling og attraktive steder å møtes
  2. Barnehage og skole som utvikler og iverksetter læring, helse og livskvalitet
  3. Kommunikasjon, informasjon og formidling

I møtet gikk vi gjennom innsatsområdene og så på hva disse kan bety for oss i vår kommune, og hvordan vi sammen med fylkeskommunen kan jobbe mot felles mål. Både kommunen og fylkeskommunen ser fram til et spennende og fruktbart samarbeid.

Temakafe for kreftrammede 4.mai

Av: Bodil Anita Sørensen, spesialfysioterapeut og Lone Skjerpeng, kreftsykepleier

Hovedtema er Solvett

Kreftforeningen

På Temakafe for kreftrammede 4.mai kl 12 på Bo- og aktivitetssenteret får vi besøk av Apotek 1. De har masse god informasjon om solvett både som forebyggende hjelp men også spesiell god informasjon til personer som har gjennomgått strålebehandling. Benytt denne unike muligheten til å få konkrete råd fra en dyktig ansatt fra apoteket. Husk at et strålefelt er særlig utsatt for solbrenthet og at det finnes egne produkter som kan hjelpe.

Vi har tidligere hatt samme tema og vet at den informasjon som vil bli presentert er veldig god og lærerik.

Aktiviteten i fiskerihavnene i vinter

Av: Angeline Marielle Wårheim, havnekonsulent

Lofotfisket er det årlige sesongfisket etter gytemoden torsk (skrei) i Lofoten i tiden Januar–april. Fisket har i mange århundrer vært svært viktig for både lokal og nasjonal økonomi, og fiskebåter fra store deler av norskekysten finner hvert år på denne tiden veien til Lofoten for å delta i fisket. (snl.no/lofotfisket)

Trivelig på Eggum for både fiskere og hunder :)

Vi har hentet ut statistikk som beskriver årets aktivitet i fiskerihavnene i Vestvågøy Kommune, resultatet er som følger:

  • Ballstad havn, 414 fiskefartøy
  • Eggum havn, 98 fiskefartøy
  • Stamsund havn, 194 fiskefartøy
  • Tangstad, Vestresand, Kleivan og Ure/Mortsund, 57 fiskefartøy

Det er altså til sammen 763 registrerte anløp av fiskefartøy i havnene under Skreisesongen 2023, til tross for at det har ryktes om relativt dårlig fiske i år.

Det skal nevnes at oversikten vi har tilgang på er AIS-basert, det er kun krav til fartøy over 15 meter å ha AIS. Spesielt i Stamsund havn må det forventes en god del flere anløp en det som er registrert, dette vet vi fordi AIS antennen i Stamsund havn er dårlig. Det er derfor en god del mørketall i statistikken.

Vær med å stem du også

Linken finner du her....

Lofot-Tidende

Fikk du med deg disse andre nyhetene denne uka?

Rusken 2023 - 2. - 21. mai

Med våren i anmarsj avdekkes behovet for å rydde i våre nærområder for avfall som har kommet på avveie og tatt veien i naturen gjennom vintermånedene. Les mer her...

Høring - Søknad biomasseendring lokalitet Grænholmen

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges søknad fra Isqueen AS ut til offentlig innsyn med høringsfrist 25.mai 2023. Les mer her...