Nyhetsbrev uke 17/22

Avslutt ei vinterlig arbeidsuke med nyheter som varmer.
 

Ledermøte i kommunen

Kommunedirektør Morten Dyrstad hadde invitert til ledersamling i kommunestyresalen mandag morgen i denne uka. Kommunalsjefnivået og enhetsledernivået var invitert, og det ble et fint oppmøte på samlingen.

Samlingen, som er den første av flere påfølgende, startet med en velkomst og presentasjon av plan for dagen. Så kom en presentasjonsrunde hvor lederne samtalte enkeltvis med hverandre.

Dyrstad og Kristin Mikkelsen presenterer seg for hverandre i presentasjonsrunden. Thomas Thomassen
Det ble samtalt kort med mange, og lederne ble bedre kjent med hverandre på en litt annerledes måte.

Lederne ble bedt om å beskrive hverandre. Viser ord som ble brukt for å beskrive.
Dyrstad snakket engasjert om organisasjon, styring og ledelse. Viktighet opp mot tydelighet i roller og struktur, at man fulgte opp kommunedelplaner og jobbet langsiktig. Han var innom endring og forbedring i kommuneorganisasjonen og på individnivå. Han visste også til hvor viktig det var for lederne å legge forholdene til rette for at de ansatte kunne gjøre en best mulig jobb for innbyggerne og næringsliv.

En engasjert kommunedirektør stående i senter av bildet. Arild Jakobsen ved eiendomsdrift kommer med betraktninger. Thomas Thomassen
Samarbeid på tvers av enheter for å nå felles mål var ønsket av vår administrative leder, og han viste videre til at det var viktig at man jobbet tverrfaglig til samme tid og med samme tema.

Kommunedirektøren var tydelig på at det var viktig å sørge for innbyggerne i kommunen, og at man jobbet etter felles og langsiktige mål.

Det ble avslutningsvis tydelig at deltagerne fant innholdet i samlingen inspirerende og syntes fornøyd da det ble avsluttet med felles lunsj.

Beredskapssamarbeid mellom kommune og lokalt politi

Denne uken lot det seg gjøre å få gjennomført en effektiv arbeidslunsj opp mot samarbeid i forhold til kommunal beredskap. Det ble spesielt sett på samarbeid ved hendelser av slik art hvor kommunens kriseledelse ville bli satt.

fv. Politistasjonssjef Asbjørn Sjølie ved Vest-Lofoten politistasjon og beredskapsansvarlig Thomas Thomassen ved Vestvågøy kommune oppfrisker rutiner i beredskapssamarbeidet over en lunsj.
I større hendelser som pågår over tid, og hvor lokale politiressurser er involvert, så ble det oppfrisket omkring fordelene med å ha en politi-liaison (forbindelse) inn i kommunens kriseledelse eller nær tilgjengelig.

Noen åpenbare gevinster er å sikre rask felles situasjonsforståelse, unngå misforståelser og å spare tid i kommunikasjonen mellom to sentrale organisasjoner. Videre vil man ved å etablering kontakt raskere kunne kartlegge og igangsette nødvendige og tilgjengelige ressurser i ulike organisasjoner og av frivillige aktører. Det legges til at kommunalt brannvesen har en fast representant inne i kriseledelsen i form av brannsjef.

Det ble avslutningsvis samtalt kort rundt atomberedskap i kommunen, samt oppfrisket at politiet som nødetat kan måtte ta en større risiko for eksponering i også "urent miljø". I slike tilfeller vil inntak av jod være aktuelt for de eksponerte.

Trener på forebygging og behandling av livstruende tilstander

Vestvågøy kommune er nå godt i gang med å øke klinisk observasjonskompetanse i hele helse - og mestringstjenesten. De bruker proACT, som er et opplæringskonsept hvor helsepersonell kurses og trenes på å forebygge og behandle livstruende tilstander. Det er utdannet 16 proACT instruktører i Vestvågøy. Arbeidet koordineres gjennom forsking-, utvikling- og innovasjonsenheten ved fagutvikler Ragnhild Holdahl.

Her er hverdagsrehabiliteringsteamet i gang med opplæringen i trinn 1 grunnleggende ferdigheter. Fv. Fysioterapeut Ane Nordstrand og ergoterapistudent Louise Pettersen.
Instruktørene spiller viktig rolle for opplæring av helsepersonell som skal kunne utføre systematisk ABCDE-vurdering, bruke NEWS2-scorings verktøy for risikovurdering og ISBAR som er en strukturert kommunikasjonsform. Simulering er en stor del av opplæringen. Det å øve på ABCDE vurdering, samt bruke anerkjente verktøy for risikovurdering og kommunikasjon hever kompetansen og øker tryggheten for alle ledd i helsetjenesten.

Det er kjøpt inn sekker og utsyr til hele helse - og mestringstjenesten, og det er satt av tid til et faglig nettverk for proACT- instruktører og ledere for oppfølging og oppdatering.

Nettverket arrangeres av USHT Nordland ved Karin Hartviksen og FUI enheten ved Ragnhild Holdahl.

Kulturskoleelev i Vestvågøy vant gjev internasjonal pris

Rektor ved kulturskolen, Nabil Al-Taie, kunne informere om at en av elevene ved kulturskolen har vunnet en prestisjetung pris i en internasjonal konkurranse i Romania. Kulturskoleelev Karoline Uppheim er 11 år og begynte å spille piano i kulturskolen da hun var 6 år gammel.

Karoline Uppheim ved pianoet. Kulturskolen i Vestvågøy   
Karoline har allerede rukket å delta på flere konserter, og har også vunnet kulturskolens lokale musikk-konkurranse kalt "Talentiaden". Læreren ønsket å måle henne med jevnaldrende musikanter på en internasjonal kulturskolekonkurranse i Romania. Konkurransen ble avholdt i perioden 26-27.mars 2022 i byen Timisoara ved at elever sendte inn deres bidrag digitalt.

Det var til sammen 18 deltakere i Karolines aldersgruppe i kategorien 11-14 år. Kulturskolen ble kjempeglad og stolt da de hørte at Karoline hadde vunnet første plassen, og i tillegg mottak hun en ekstra pris som juryens favoritt.

Kulturskolen ønsker å gratulere Karoline og hennes lærer Lilia Mirza for fremragende innsats over tid.

Karoline spilte "Vals i a-moll" av Fredrich Chopin. Opptaket ligger på kulturskolens youtube-kanal her.

Beredskapsgjennomgang ved Fygle skole

Denne uken ble det endelig funnet tid til å kunne besøke Fygle skole i beredskapssammenheng. Fygle skole, som har elevtrinnene 1.-7, er den andre kommunale skolen som blir besøkt av beredskapsansvarlig.

fv. rektor Ann-Britt Andersen, beredskapsansvarlig Thomas Thomassen og ass. rektor Ann-Eirin Brynjulvsen går gjennom beredskapsplanene ved skolen.
Som på Ballstad, var formålet å utveksle informasjon, samt å ha en beredskapsgjennomgang med skolens ledelse. Beredskapsansvarlig fikk anledning til å møte to dyktige ledere i rektor Ann-Britt Andersen og assisterende rektor Ann-Eirin Brynjulvsen. Det ble først samtalt litt rundt informasjonsdelen, og eventuell støtte som skolen kunne få opp mot informasjonsarbeid. Det ble også forklart at det var lav terskel for å kunne bidra opp mot kommunens nyhetsbrev med nyheter skolen ville ut med.

Deretter ble det sett nærmere på beredskapsplaner opp mot uønskede hendelser og opp mot infrastruktur som kunne påvirke skolens muligheter til å drive undervisning. Det ble kartlagt at skolen hadde nødvendige planer og tiltakskort, og at organisasjonsplanen var kjent for de ansatte. Kun mindre utbedringer opp mot tilgang til planverk for flere ansatte var det behov for å se nærmere på.

Opp mot atomberedskap, og tilhørende jodtabletter for elever, så syntes skolen framoverlent og hadde satt dette i system i tråd med føringer fra nasjonale myndigheter. Oppdaterte klasselister og annet nødvendig utstyr var klart til bruk på kort varsel.

Assisterende rektor Ann-Eirin Brynjulvsen og rektor Ann-Britt Andersen responderer på testmelding i beredskapsprogrammet CIM. Staben var klar til å stille opp umiddelbart.
Ledelsen ved skolen fikk samtidig anledning til å teste ut mottak og respons på melding i kommunen sitt beredskapsprogram CIM i forbindelse med varsling av hendelser. Systemet gir anledning til å sende ut samtidig varsling til en rekke mottagere ut fra oppsatte distribusjonslister. En slik mulighet sparer selvsagt kommunens kriseledelse for mye tid hvis en ekstraordinær hendelse skulle inntreffe. Nytt er at kommunen har utvidet tidligere varsling via epost og sms, til nå også i å innbefatte talevarsling. Mottagerne vil følge få et oppring med informasjon som eksempelvis er forhåndsdefinert i en tidlig fase av en hendelse.

Rett etter at beredskapsansvarlig hadde forlatt så gikk brannalarmen ved skolen (falsk alarm). Rektor Andersen kunne i etterkant fortelle at samtlige av skolens elever og ansatte var ute av bygningsmassen, og at denne var gjennomgått, innen tre minutter. Det er en imponerende kort tid, og tyder på at skolen har tatt de to årlige brannøvelsene på alvor og fått innarbeidet gode evakueringsrutiner blant både ansatte og elever.

Personalmøte ved enhet for Næring, plan og utvikling (NPU)

Torsdag gjennomførte NPU personalmøte. I den forbindelse kom kommunedirektør Morten Dyrstad innom for å presentere seg for de ansatte. Dyrstad gjorde mer enn som så, og det endte med et tilpasset foredrag om organisering, styring og ledelse med mer. Dyrstad som selv tidligere har jobbet ved en tilsvarende enhet og tilsvarende arbeidsoppgaver som i NPU, virket i finne seg vel til rette og delte ivrig sine erfaringer og sine visjoner for framtiden.

Kommunedirektør Morten Dyrstad foredrar for NPU. Thomas Thomassen
Han viste til at enhet for næring, plan og utvikling er en viktig aktør i forhold til å følge opp politiske beslutninger gitt i kommunale planer. Mange innbyggere og næringsliv har nettopp denne enheten som kontaktpunkt med kommunen. Dyrstad snakket om langsiktighet i planverket og at de ansatte skulle styre ut fra tilgjengelig planverk og føringer. Tverrfaglig samarbeid i kommunen ble nevnt som en suksessfaktor for å nå kommunens mål.

Han hadde interessante betraktninger rundt stedsattraktivitet, næringsattraktivitet og besøksattraktivitet. Dyrstad viste til kundeservice og hvor viktig det var at innbyggere og næringsliv fikk god veiledning.  

Kommunedirektøren fant seg vel tilrette foran ledere og ansatte ved NPU. Thomas Thomassen
Avslutningsvis snakket han om at det var viktig for organisasjonen, og de ansatte, å stadig evne å forbedre seg og visste til et eksempel i form av langrennsutøver Therese Johaug. Dyrstad forklarte at hun hele tiden klarte å forbedre seg selv om alle konkurrentene søkte å forbedre seg for å kunne slå henne. Deltagerne mente at det var et godt eksempel, men han fikk likevel et godt innspill på at fotballlaget Bodø/Glimt kanskje var et enda bedre eksempel siden det var et lagspill, og at han nå var i nord...

Delta på folkemøte 4. mai om viktig tema

  

Prosjektetableringsstøtte fra Norges forskningsråd til TFF

Vestvågøy kommune, TFF, fikk rett før påske innvilget prosjektetableringsstøtte til prosjektet Riktig legemiddelbruk hos pasienter med psykisk utviklingshemming - et innovasjonsprosjekt med potensielt stor nasjonal verdi. I prosjektet samarbeider Vestvågøy kommune med professor Anne Gerd Granås, Farmasøytisk institutt, UiO, og instituttleder Guro Forsdahl og førsteamauensis Beate Hennie Garcia, institutt for farmasi, UiT. 

Dette er et prosjekt som tar utgangspunkt i TFFs frustrasjoner over dagens situasjon når det gjelde legemiddelbruk, og et ønske fra virksomheten selv om forbedring. De ansatte opplever at det er utfordrende å få til optimal legemiddelhåndtering til brukerne. Det går på samarbeid med fastlege, kunnskap om legemiddelbruk og administrering av legemidler. Flere av brukerne har også manglende forutsetning for å formidle egen helsetilstand. Ansatte opplever at de ikke har god nok kunnskap om hvordan brukerne omsetter legemidler. Det er også vanskelig å skille bivirkninger fra symptomer på ulike sykdommer, særlig når det gjelder barn.

Ideer for å løse utfordringene er å utvikle og samkjøre rutiner som ivaretar alle sider ved legemiddelhåndtering, legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og kommunikasjon mellom omsorgsledd. Planen er også å kartlegge om det foreligger digitale løsninger, evt i samarbeid med næringsaktør å utvikle en digital løsning som er tilpasset de utfordringer de involverte har. Det nye for oss vil være å utvikle og teste ut ulike rutiner for trygg legemiddelbruk, blant annet ved at kommunen utvikler retningslinjer for bruk av farmakogenetiske tester (skreddersy dosering eller legemiddelvalg). Det er også aktuelt å lage bedre digitale løsninger for samhandling omkring legemiddelhåndteringen.

I forprosjektet skal vi kartlegge og planlegge hva som trengs og gjøres og hvordan dette kan gjøres. I tillegg er planen å utvikle en søknad til forskningsrådets utlysning, Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. 

Den første workshopen med ansatte og forskerne fra UiO og UiT blir 20. mai, forteller Mads Greger Tangen, Konstituert Enhetsleder / Avdelingsleder Torvhauan avlastning for barn.

Nytt og nyttig

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

Fra Oda på byggesak får vi denne uka tips om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.

Å bruksendre er å endre bruk av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse.

En bruksendring fra hoveddel til hoveddel eller fra tilleggsdel til tilleggsdel, for eksempel fra stue til soverom innenfor en bruksenhet er ikke søknadspliktig.

Dersom du ønsker å bruksendre fra tilleggsdel til hoveddel, eller fra hoveddel til tilleggsdel innenfor samme bruksenhet er dette søknadspliktig, men det er ikke krav om at du benytter ansvarlige foretak.

Når du søker selv er du ansvarlig for at alle byggeregler blir fulgt, og du har ansvar for å dokumentere dette. Kommunen sjekker ikke om du følger byggereglene når du sender inn søknad, men kan komme på tilsyn etter at byggetillatelse er gitt. Du må da kunne dokumentere at alle regler er fulgt.

Hva er hoveddel? Hoveddel er de delene av boligen du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom hoveddeler. Eksempel på rom som er hoveddel er stue, kjøkken, soverom, bad, vindfang, entré og ganger mellom disse rommene.

Hva er tilleggsdel? Tilleggsdel er andre deler av boligen som ikke er egnet som oppholdsrom, som for eksempel bod og oppbevaringsrom.

Tabellen under viser hvilke tiltak du må søke om, og hvilke som er unntatt søknadsplikt.

 
Direktoratet har laget en veiviser for bruksendringer, denne finner du her...
 

Fikk du med deg disse andre nyheten siden forrige nyhetsbrev?

Høring - Utbyggingsavtale Ballstad Servicehavn

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 legges utbyggingsavtale mellom Godthåp AS og Vestvågøy kommune ut til høring. Høringsfrist 22.05.2022. Les saken her...

Etterlysning: vikarer barnehager!

Vi etterlyser flere kollegaer som har lyst til å skape gode barndomsminner i barnehager. Les saken her...

300-års feiring i mai

2022 er et jubileumsår på Vestvågøy. Leknes by er 20 år. Avinor feirer 50 år for Leknes lufthavn. Men den eldste jubilanten som markeres er Gerhard Schøning som ble født 3. mai 1722. Les saken her...