Viktig melding

Nyhetsbrev uke 16/23

Forrige uke ble nok mange skuffet da nyhetsbrevet uteble, men denne uka har vi et meget fyldig nyhetsbrev som gjør at alle kan gå helga lyst i møte.

Arbeid med klima, miljø og energiplan

Av: Thomas Thomassen

I denne uka avsluttet politisk styringsgruppe arbeidet med kommunedelplanen for klima, miljø og energi. Formannskapets medlemmer var tildelt denne oppgaven. Kommunedelplanen er nå klar for politisk behandling i kommunestyret. 

Politisk styringsgruppe og deler av administrasjonen er her i tett samspill i et fullt møterom på rådhuset. Samfunnsplanlegger Eva-Mari Rahkola ledet møtet. Kurt Atle Hansen har her ordet og gir sine betraktninger. Thomas Thomassen

Ordfører Anne Sand kommenterte at hun oppfattet at kommuneadministrasjonen har jobbet godt med planen over tid og at hun er fornøyd med at den nå kan legges fram for politisk behandling.

Varaordfører Eva-Karin Busch ble også spurt om hva hun tenkte om arbeidet fram til nå og svarte: "Styringsgruppen har gjort sitt og det har vært jobbet godt med en omfattende plan. Jeg håper nå at partiene engasjerer seg, og at vi får en fin debatt i kommunestyret. Det er også fint at det er laget en enklere utgave for de som ikke ønsker å gå ned i detaljene". 

6. klassingene inntar kommunestyresalen

Av: Thomas Thomassen

Tirsdag i denne uken møtte 6A og 6B ved Leknes skole ordfører Anne Sand. Møtet var planlagt i god tid og møtet fant sted i kommunestyresalen.

To klasser utgjorde nærmere 50 elever så noen elever måtte sette seg på plassene hvor adminstrasjonen og media normalt sitter (til høyre i bildet). Thomas Thomassen

Ordføreren innledet med å fortelle litt om kommunens virksomhet, historie og hvordan lokalpolitikken driftes. Hun forklarte også hvordan kommunestyremøtene forløp og hvordan man organiserte og ledet møtene. Deretter sa hun litt om ulike utvalg og hvordan samarbeidet var mellom administrasjon og politisk nivå.

Ordfører Anne Sand fikk anledning til å tale for en lydhør forsamling med 6. klassinger. Som bildet indikerer var det svært god stemning i kommunestyresalen. Thomas Thomassen

Elevene hadde forberedt spørsmål til ordføreren og gikk opp på talerstolen og presenterte disse derfra. Det var mange reflekterte spørsmål som ble framsatt og gode, solide svar ble presentert fra ordføreren. Spørsmålsstillerne var innom kommunal økonomi og budsjett, folkebad, trivsel og arbeidsmiljø, om sykehuset ville bestå, om vi ville få kjeveortoped til Vestvågøy, mm. 

Her er det Waldemar Thomassen som har "grønt lys" og åpen mikrofon i kommunestyresalen. Han stilte spørsmål om trivsel og arbeidsmiljø for de ansatte i kommunen. Thomas Thomassen

Det var mange gode spørsmål og ordføreren la sin flid i å besvare alle spørsmål godt og grundig ut. Det var god stemning og ingen som helst "kontrovers" i dette møtet.

Ordføreren ble spurt om hva hun syntes om møtet med ungdommen og svarte: "Det var hyggelig at skolen spurte om å få komme hit for lære mer om kommunen og politikken. Elevene gikk erfarent opp på talerstolen og framsatte ryddige og tydelige spørsmål. Det er flott å se at de er så engasjerte som jeg opplevde dem i kommunestyresalen i dag". 

Anker50.000 turer i alpinbakken

Av: Sigve Olsen

- eller i alle fall ganske nært 50.000 turer er kjørt på de 23 åpningsdagene i år, sier nestor i alpinbakken Børge Nicolaisen, og føyer til at tilbudet i Stamsund er enormt viktig for for innbyggere og næringsliv i Lofoten.

På de beste dagene blir det tid til en sosial prat med gode venner i heiskøen. Børge Nicolaisen

Næringslivet har forstått viktigheten av å ha et slikt tilbud sentralt i Lofoten som er med på å skape bo- og blilyst, og bakken har i 2023 hatt hele 52 bedrifter som hovedsponsorer. - Vi ser at svært mange av de som bruker bakken er unge tilflyttere, sier Børge, og dette er personer som velger Lofoten også som følge av de gode aktivitetstilbudene vi har. Både skoler og bedrifter har benyttet seg av muligheten til å leie bakken på dagtid for sine elever/ansatte.

Alpinbakken har gjester fra hele Lofoten, og for hvert år er det også en økning i turister som benytter anlegget. Ikke alle som kommer har eget utsyr og da er det godt at Børge har 40 skipakker til utleie. - Det er spesielt artig at vi på enkelte dager har leid ut alle våre 11 ski-seler for de under 4 år. Dette borger for god rekruttering til bakken, sier en fornøy alpinbakkeentusiast.

At vi andre kan kose oss i bakken er ene og alene som følge av innsatsen til de 53 frivillige ungdommene og voksne som stiller opp, natt og dag, ørsk og helg. Børge anslår at det i skisesong legges ned ca 400 dugnadstimer hver uke. I tillegg kommer alt arbeide som gjøres resten av året for å holde anlegget i attraktiv- og forskriftsmessig stand.

Denne sesongen er det solgt 4800 heiskort og det kan se ut som om driften kan gå i pluss. Dette gjør det mulig å vedlikeholde anlegget og ha et godt tilbud også til neste år. - Dette er nok spesielt ungene som kjører over 1000 turer hver i sesongen veldig glade for, avslutter en smilende Børge.

Budsjett - Vestvågøy kommune på topp 10 i kommune-Norge

Av: Morten Dyrstad, kommunedirektør

Evalueringen av arbeidet med budsjett 2023, viste et behov for å starte tidligere med budsjettarbeidet. Det var ønskelig med mer tid og mer involvering i budsjettarbeidet. Enhetsledergruppa har derfor i år startet arbeidet tidlig og allerede jobbet godt med de store spørsmålene om det lange økonomiske perspektivet for kommunen. Ledergruppen jobber nå målrettet for å styrke den langsiktige balansen til kommunen. Enhetsledermøtet i april hadde tittelen “Budsjettretning, hvorfor og hvordan” og vi har etablert en tydelig felles retning for budsjettarbeidet til budsjett 2024.  

Vi jobber hvert år systematisk for å bli bedre på budsjettarbeidet. Hvorfor? Fordi økonomi er en viktig forutsetning for å kunne gi best mulig tjenester og tilrettelegging til innbyggeren i Vestvågøy kommune. Vi jobber hver dag for at innbyggerne i kommunen skal ha det best mulig. Og vi jobber hele tiden med å forbedre oss. Men hvor gode er egentlig kommunen på budsjettarbeid?  

Kommunen benytter “Framsikt” for å lage økonomiplanene. Dette gjør også 220 andre kommuner i landet. Av disse kommunene er Vestvågøy kommune på topp 10 og det skal vi være stolt av.  

Kåringen baserer seg på 39 kriterier med tre hovedkriterier, dette var: 

  • Dokumentert økonomisk kontroll og et tydelig fokus på økonomisk handlingsrom 
  • Målstyring – hvor skal kommunen, og synliggjøring av kvalitet i tjenestene 
  • At økonomiplanen fungerer som et godt styringsverktøy 

Du kan lese mer om kåringen her: Nominerte og kriterier for fagprisen beste økonomiplan - Framsikt 

I 2023 har vi hatt et godt økonomisk resultat. Ja vi har hatt høyere inntekter og høyere driftsutgifter enn budsjettert, men vi har et bedre resultat enn landsgjennomsnittet, noe som viser at det har vært jobbet godt i perioden. Disse ressursene skal vi bruke til det beste for våre innbyggere. Kommunedirektøren vil benytte anledningen til å takke alle ledere, tillitsvalgte og ansatte for den gode jobben dere gjør hver dag. Disse resultatene kommer ikke av seg selv.  

Ledergruppa jobber nå videre med forslag til budsjett for 2024, involvering og den langsiktige balansen.  

Samarbeidsmøte mellom enhetene PI og NPU

Av: Thomas Thomassen

Denne uka gjennomførte enhet for Prosjekt og infrastruktur (PI) og enhet for Næring, plan og utvikling (NPU) felles møte i kommunestyresalen. Begge enhetene er del av området Samfunn og teknikk. Møtet ble innledet av kommunalsjef Gard Eide Larsen, som snakket om verdien av godt samarbeid mellom de ulike områdene og enhetene i kommunen.

Enhetsleder for NPU, Karl Erik Nystad, ledet møtet etter innledningen.

Fv. Enhetslederne Morten Wirkola (PI) og Karl Erik Nystad (NPU) i godt samarbeid ved møtet i kommunestyresalen. Her styrer Wirkola ordet mens Nystad besørger et solid referat fra møtet Thomas Thomassen

Alle ansatte fikk i møtet presentert seg selv og sine ansvarsområdet. Det kom tydelig fram at det finnes mye variert og solid kompetanse blant de ansatte ved de to enhetene. Det ble underveis i møtet diskutert innen hvilke områder man kunne bedre samarbeidet, og dra ut mest synergier av felles ressurser. Det ble framsatt mange gode forslag til videre håndtering i forhold til utvidet samarbeid.

Enhetsleder Morten Wirkola ved PI uttaler at det er nyttig med samarbeidsmøter. "De ansatte blir bedre kjent med hverandre og vi får tatt opp viktige saker for begge enhetene. Målet er å finne de beste løsningene for innbyggerne i Vestvågøy. Et eksempel er overvann der det er viktig at byggesak, prosjekt vann og avløp, samt drift vann og avløp samarbeider". 

Kan ikke øke kapasiteten i inneværende periode

Av: Sten Roger Sandnes, styreleder Vest-Lofoten næringsforening/Sigve Olsen, næringssjef

Widerøe

Vest-Lofoten Næringsforening og Vestvågøy Kommune hadde torsdag 13. april invitert Widerøe til møte om flykapasitet til/fra Leknes i Lofoten. Bakgrunnen for møtet var de innspill som har kommet om rutetilbudet og dårlig kapasitet på flere av avgangene.

Fra Widerøe møtte administrerende direktør Stein Nilsen, kommersiell direktør Christian Skaug og rutesjef Jørgen Nergård. Vestvågøy kommune stilte med både administrativ og politisk ledelse.

Bakgrunnen for møtet var de innspill som har kommet om rutetilbudet og dårlig kapasitet på flere av avgangene. Reiselivet har signalisert at besøksmengden nærmer seg 2019-nivå og trafikken over Leknes lufthavn oppfattes som en flaskehals fremover.

Administrerende direktør i Widerøe Stein Nilsen ga en situasjonsbeskrivelse som spesielt pekte på svært høye driftskostnader i bransjen og en etterspørsel som på nasjonalt nivå ennå ikke har kommet seg etter Covid-perioden. Samlet gjør dette at Widerøe ikke har noen mulighet til å øke kapasiteten ut over det de flyr pr i dag, og som er i henhold til avtale med staten gjennom FOT-anbudet.

Ekstra flyvninger vil, slik situasjonen er nå, være et direkte tap for selskapet som allerede har hatt store røde tall i regnskapet i flere år. Det eventuelle mulighetsområdet for styrking av tilbudet ligger i hvordan staten utformer anbudet for den neste FOT-perioden.

Både Vest-Lofoten Næringsforening og Vestvågøy kommune har gjennom NHO Nordland og Lofotrådet allerede gitt innspill til Samferdselsdepartementet. Det ble imidlertid klart i møtet at det var en del forhold som må fremheves tydeligere, og at det må øves et sterkere politisk trykk før anbudet kommer ut.

Beholdes dagens minimumskrav i FOT-anbudet, sammen med lovnadene om 50 prosent reduksjon på fullprisbilletter fra april 2024, er det en reell fare for at kapasitetsutfordringene for næringslivet blir enda større enn i dag.

Vest-Lofoten Næringsforening er glad for at både Widerøe og Vestvågøy kommune stilte sterkt representert i dette møtet og vil bidra til at de momenter som kom frem blir tydelig, og raskt kommunisert til departementet.

Samling med fokus på HMS

Av: Thomas Thomassen

Onsdag i denne uka avholdte Vestvågøy kommune en arbeidsmiljø-dugnad i kommunestyresalen. Samlingen ble gjennomført i samarbeid med Vest-Lofoten HMS. Denne gangen var det ansatte ved enhet for Eiendomsdrift som gav sitt bidrag. Man kunne observere en fin gjeng i arbeid, og stemningen syntes å være god i de ulike gruppene.

Rådgiver Helene Alstad ved HR og tjenesteutvikling i Vestvågøy kommune er her sammen med daglig leder Andre Derksen ved Vest-Lofoten HMS i forbindelse med samlingen. Thomas Thomassen


Rådgiver ved HR, Helene Alstad, kunne fortelle at arbeidsmiljø-dugnader går ut på å bevisstgjøre de ansatte om lover og regler. Videre at man i samlingen fokuserte på læring omkring mulighetene til å kunne påvirke eget arbeidsmiljø i positiv retning. Hun tilkjennegav at det var en god og nyttig samling.

Programmet er klart

Av: Sigve Olsen

Du kan allerede nå sette av tidspunktet (29. august 1000-1400) for Samferdselskonferansen 2023 i din kalender, og programmet finner du her... Programmet for Høstvekka som helhet begynner så smått å ta form og du kan følge med på det som kommer på nettsida til Vest-Lofoten næringsforening.

Klesbyttedag på Meieriet

Av: Kristin Granhus, Meieriet kultursenter

Meieriet bibliotek samarbeider med Vestvågøy husflidslag om "den store klesbyttedagen". Sju hele og freshe plagg leveres inn på biblioteket denne uka, og i retur får man like mange byttelapper som klær.

Lørdag 22. april fra 12:00 – 15:00 kan man bruke byttelappene som betalingsmiddel hvis man finner klær som andre har levert inn. En super transaksjon som løfter frem sirkulær økonomi og bærekraft. Sammen med oss den dagen har vi fått Vestvågøy husflidslag som skal lære bort teknikker for hvordan man kan reparere fullt brukbare plagg. Ta med det du trenger for å gjøre plagget helt og pent igjen (glidelås, knapper, tråd osv.)

Mer info kan leses her: Klesbyttedagen

4. mai møter Bodø2024 næring, kultur og lokalt råd

Av: Sigve Olsen

Bodø og Nordland er Europeisk Kulturhovedstad i 2024 og dette kommer til å bli århundrets store kulturbegivenhet i Nord-Norge med mer enn 600 arrangementer. Bodo2024 er et prosjekt hvor det planlegges aktiviteter og arrangement over hele fylket og hvor vi selvfølgelig også ønsker å aktivisere Lofoten. Bodø2024 har flere samarbeidsprosjekter i Lofoten som allerede er i gang, men det er mulighet til å få til flere koblinger.

4. mai kommer ledelsen av Bodø2024 til Leknes for å ha møter med næringsliv, kulturliv og lokalt råd.

Næringslivet kl. 1200-1330

Direktør André Wallann Larsen og samfunnskontakt Ole Henrik Hjartøy vil informere om hvordan næringsliv og samfunnsliv i Lofoten kan koble seg på, og hvordan vi sammen kan skape et enda bedre kulturhovedstadsår. Bodø2024 er vår store mulighet til virkelig å gjøre en felles dugnad til å skape den forskjellen som gjør at unge mennesker velger å bosette seg i Nordland

Lokalt råd kl. 1730-1830

Det lokale rådet bestående av kulturansvarlige i regionen innkalles til møte med ledelsen i Bodø2024.

Kulturlivet kl. 1900-2100

André Wallann Larsen og programsjef Henrik Sand Dagfinrud vil informere om hvordan man kan knytte seg opp mot prosjektet. Bodø2024 vil også informere om utlysinger om økonomisk støtte fra prosjektet og hvilke typer prosjekter som kan støttes. Et eksempel er UNG2024 som har sin neste søknadsfrist 5. juni. 

Her kan du laste ned brosjyre for Bodø 2024... (PDF, 19 MB)

Demenskoret er godt i gang

Av: Aud Karin Larsen, Vestvågøy frivilligsentral

Demenskoret i gang og vi har hatt vår andre øvelse. Det er en gjeng med flotte positive mennesker som liker å synge. 

Aud Karin Larsen

14 er påmeldt, men vi har plass til flere. Dette tilbudet er tenkt til hjemmeboende personer med demens. Vi synger en time og så har vi kaffekos etter øvelsen med god prat og mye latter.

Koret ledes av sangpedagog Karoline Gjertsen og vi har øvelse hver onsdag formiddag.

 

Lær mer om slukking

Av: Sara Johansson, varabrannsjef

Nå er det mulighet for å delta på slokkekurs ved Leknes brannstasjon med instruktører fra Lofoten brann- og redningsvesen.

Illustrasjonsfoto fra et tidligere kurs for elever ved byggfag ved Vest-Lofoten videregående skole Sturle Jørstad-Hansen

I uke 19 tilbyr vi brannvernkurs med praktisk slokkeøvelse (1,5 time) for bedrifter og institusjoner. Etter endt øvelse skal deltakeren føle seg tryggere på håndtering av små branntilløp. Det vil bli utdelt dokumentasjon på gjennomført kurs.

Målgruppe for kurset:

Grunnleggende kurs for alle ansatte i bedrifter og institusjoner. Maks 15 deltakere.

Pris: 4000;-/gruppe

Ta kontakt med Alex Pedersen på tlf. 90083545 for avtale.

Husk fristen 1. mai

Kultursjef Trond Handberg minner til slutt kulturelle lag og foreninger om at fristen for å søke på kulturmidler til ordinær drift er 1. mai. Elektronisk søknadsskjema og nærmere omtale finnes her.

Handberg påpeker viktigheten av å legge ved årsmelding og regnskap for 2022, samt budsjett for 2023 og medlemsliste. Medlemslisten danner grunnlaget for fordelingen, som gjøres i et samarbeid mellom barne- og ungdomsrådet, idrettsrådet, musikkrådet og kulturenheten.

Søk i vei!