Viktig melding

Nyhetsbrev uke 13/23

Vi ønsker dere en god påske med nyhetsbrevet. Vi søker å bestille godt påskevær til folket!

Varslet brannøvelse på rådhuset

Av: Thomas Thomassen

Ut fra signalene har det ikke vært en skikkelig brannøvelse på rådhuset "i manns minne". Hvor pålitelig et slikt minne er, er noe uklart. I alle fall blir det øvelse i juni.

Vaktmester Ole Martin Romuld, branningeniør Astrid Langedal Rydholdt og beredskap- og sikkerhetsleder Thomas Thomassen befarte nylig bygningsmassen på rådhuset. Beredskapsforberedelser gjøres. Thomas Thomassen

Onsdag 7. juni kl 1100 vil en brann og evakueringsøvelse bli gjennomført på rådhudet. I forkant av øvelsen vil prosedyrer bli gjennomgått og nødvendige forbedringer bli foretatt. Beredskap- og sikkerhetsleder vil også lage en mer tydelig og detaljert evakueringsplan. De som har korridoransvar i forbindelse med evakueringen vil spesielt få nærmere informasjon og opplæring før øvelsen tar til.

Det er fordelaktig at man ikke legger opp til møter med innbyggerne i tidsrommet rundt kl 11-12 da alle må ut av bygningsmassen før denne blir gjennomsøkt av personell fra brannvesenet. 

Vann og avløp driftssentral

Av: Thomas Thomassen

Karene på driftssentralen jobber jevnt og trutt med å holde vann og avløp funksjonelt. I forrige uke lot det seg gjøre å få samlet gjengen til en prat. Tilrettelegger var fungerende fagansvarlig ved vann og avløp, Karl Petter Johansen.

Driftssentralen har sine lokaler og utstyr lagret i Lufthavnveien på Leknes. Biler, materiell og utstyr finnes i garasjeanlegget, mens kontorplassene er inne i driftsbygningen sammen med Eiendomsdrift. På kontoret har de overvåkning på vann og avløpsanleggene, og følger nøye med på om renseanleggene fungerer slik de skal. På den måten sikrer man at rent og godt drikkevann kommer frem, og at avløpssystemene fungere som de skal. 

Fv. Fungerende fagansvarlig ved Vann- og avløp Karl-Petter Johansen, Odd Magne Kartfjord , Andreas Arctander og Arnfinn Eriksen samlet utenfor driftssentralen i Lufthavnveien. Solen skinner på blide folk. Thomas Thomassen

De tre operatørene fordeler beredskapsvakter mellom seg og to ansatte ved VA drift på rådhuset, som er klar til utrykning hele døgnet, gjennom hele året. De er fornøyde med ordningen, men legger til at mange henvendelser på vakttelefonen ikke har med den kommunale vann og avløpshåndtering å gjøre. Tidvis kan dette være utfordrende for dem, da de ikke alltid vet hvordan de skal forholde seg til henvendelser innen andre ansvarsområder.

I tillegg til digital overvåking av vannkvaliteten så testes vannet ved å sende inn vannprøver hver uke. Dette som en ekstra sikkerhetsforanstaltning.

Skulle det fremkomme vannprøver med et «ikke ønsket» utslag eller oppstå hendelser som gir usikkerhet knyttet til vannkvaliteten, så sendes det ut et kokevarsel til abonnentene i området som kan være berørt. 

Fungerende fagansvarlig ble spurt om det virkelig var så mye svinn på vannforsyningen som anslått? Altså ca 55 prosent tap i følge med lekkasjer.

Johansen svarte: «Ja dette stemmer dessverre. Dette er et gjennomsnitt for de 4 kommunale vannverkene, hvor noen områder har større lekkasjegrad enn andre. Eksempelvis vil anlegget i området Bøstad-Farstad dra ned statistikken, mens Stamsund drar opp. Det er flere metoder for å komme fram til disse tallene, en metode vi bruker daglig, er å se på hvordan døgnforbruket varierer, og sammenligner dette med statistikk gjennom mange år. Når man kombinerer dette, med vannmålerdata fra de private, og med statistikken fra når rørstrekk stenges, i forbindelse med reparasjoner, vedlikehold eller lignende, så begynner tallene bli ganske så nært virkeligheten». 

Johansen beskrev også at vann og avløpsnettet over år, ikke har blitt tilstrekkelig vedlikeholdt og utskiftet, og er en av flere grunner til dette. Han la også til at mange lekkasjer heller ikke oppdages på overflaten i de tilfeller hvor det er god avrenning i massene der ledningene går, og at det da kan være utfordrende å konstatere « flere mindre» lekkasjer, som i sum blir mye.

Avslutningsvis kommer de tre ansatte på drift med følgende oppfordring: «ikke kast avfall, vaskefiller, mopper og lignende i toalettet. Slikt vil endre opp i pumpene og forårsake svikt i avløpssystemet. Disse må manuelt utbedres, og det tar mye tid og koster mye penger, spesielt når pumpene blir ødelagte. I tillegg øker strømforbruket mye når pumpene trekker unødig».

Fagansvarlig legger til at drift vann og avløp, er et selvkostområde så slike utgifter vil til sist påføres abonnentene.

Flagg for pynting til 17. mai

Av: Thomas Thomassen

17. mai komiteen ved Leknes skole fant ut at det manglet et stort antall flagg for pynting i togruta i forhold til barne- og borgertoget. Dette grunnet fornyingen av Storgata med langt flere lyspunkt. Det ville sett snaut ut uten nok flagg, og det var vanskelig å finne ut hvor man skulle finne midlene for innkjøp av flere.

Handelsrådet kom til unnsetning med midler, og har bevilget de nødvendige midlene etter forespørsel fra komiteen. Leder av Vest-Lofoten næringsforening, Sten Roger Sandnes, kommenterer at det er flott å kunne hjelpe til for å få et fint pyntet sentrum på nasjonaldagen. Dette er vi selvsagt svært glade for, opplyser 17. mai komiteen.

Beredskap i fokus for Oppvekst

Av: Sigve Olsen

Forrige fredag samlet kommunalsjef Bianca Halvorsen enhetsledere og deler av staben til ledermøte. Denne gangen var beredskap et av temaene for møtet. Oppvekst kartlegger nå status for å få oversikt over beredskapsplaner og rutiner. 

Bianca Halvorsen

Beredskap- og sikkerhetsleder Thomas Thomassen var invitert for å presentere temaet nærmere. Thomassen har gjennom en periode vært innom alle skolene og møtt skoleledelsene og derigjennom var han kjent med enhetslederne fra tidligere.

I sitt innlegg fokuserte Thomassen på ansvars- og virkeområdet for sin stillingen,  oppbyggingen av kriseledelsen med fokus på lederstøtte, koordinering av ressurser,  status for den kommunale beredskapen og hva som er prioritert framover.

Prioritet vil være planverk knyttet til kritisk infrastruktur samt sektorovergripende planer, altså de planene som har størst betydning for total kommunal beredskap og innbyggernes sikkerhet.

Det vil også være behov for å oppdater  kontinuitetsplaner for enhetene.

Thomassen orientert om relevant lovverk som regulerer og forplikter kommunalt beredskapsarbeid og avslutningsvis ble beredskapsprinsippene i forhold til krisehåndtering gjennomgått.

Enhetsledere og deler av staben i område for Oppvekst samlet i ledermøte. Thomas Thomassen

Etter endt presentasjon ble det tid til spørsmål og diskusjon, spesielt rundt temaet «alvorlige tilsiktede hendelser».

Kommunalsjef Bianca Halvorsen følger opp det videre arbeidet og nedenfor forteller hun litt mer om sektor Oppvekst og hvordan de jobber.

Med hjerte for vårres unga

Av: Bianca Halvorosen

Hver 14. dag møtes alle lederne i Oppvekst til sitt faste møte. Her arbeider vi med overordnede planer, strategier, mål og gode tiltak for våre barn og unge.

Denne gangen fikk vi besøk av vår beredskapssjef, som skulle sette oss i arbeid med oppdatering av enhetens beredskapsplaner. For hva gjør vi, hvis vi mister strøm, vann og nettilgang over tid, ute på våre enheter? Vi var gode under pandemien og omstillingsevnen vår er stor, så dette blir et spennende arbeid.

Ledergruppen i Oppvekst består av 12 ledere, fra Barnevern, Flyktningenheten, Familieenheten, alle skolene og barnehagene våre.

Det er en gjeng med ledere som har hjerte for vårres unga i Vestvågøy, og som hver dag arbeider med å skape gode arbeidsforhold for de ansatte og gode oppvekstsvilkår for de som skal lede fremtiden.

I dette møtet var tema også den nye Oppvekstreformen og kommunens vedtatte plan for forebyggende tiltak for barn og unge. Målet med arbeidet er at kommunen skal lage gode tiltak for barna og deres familier, og at riktig kompetanse hjelper og støtter barna og deres familier. Da må vi se på dagens praksis, beholde det som er bra og endre det som vi vil forbedre. Vi står på for våre unge håpefulle, med hodet fullt av løsninger og med hjertet i hånden.

Vilje til samarbeid

Av: Thomas Thomassen

Personell ved Vest-Lofoten politistasjon kartlegger for tiden objekter og oppdaterer planverk i forhold til alvorlige, uønskede tilsiktede hendelser. "Tilsiktet", i denne sammenheng, tillegges uønskede villede handlinger i forhold til liv og helse. I dette arbeidet samarbeider politiet med ledelsen ved de ulike skolene i kommunen i forhold til arbeidet.

I prosessen ser man på muligheten for å utnytte synergier i forhold til det pågående arbeidet. Vestvågøy kommune vurderer samtidig se nærmere på sikkerhet og rutiner innen området for å kunne begrense konsekvensene i forhold til slike hendelser. Området for Oppvekst er spesielt aktuelt i forhold til et slikt samarbeid.

Fv. rådgiver Sara Louise Thowsen i fagstaben ved Oppvekst, beredskap- og sikkerhetsleder Thomas Thomassen, politiførstebetjent Christian Grøttheim og politioverbetjent Andre Skogland ved Vest-Lofoten politistasjon Vestvågøy kommune

Beredskap- og sikkerhetsleder Thomas Thomassen tenker at det er gode synergier ved å samarbeide der man kan, samt å dele informasjon der det er mulig, da også innen beredskap- og sikkerhetsarbeid. Hvis organisasjonene er på samme plass i arbeidet til ca samme tid, så gir det en spesielt fordelaktig effekt av et slikt samarbeid.

Dette kan illustreres ved at hvis to parter er kjent med hovedtrekkene i handlingsmønstret til hverandre, så kan man i større grad lage planer og rutiner som harmonerer, og følgelig begrense konsekvensene ved slike hendelser.

Deler ut miljøfyrtårnbevis til Sakrisøy

Av: Vilde Aarethun, samfunnsplanlegger / koordinator for Ungdommens kommunestyre

Vestvågøy kommune er med i Miljøfyrtårn-nettverket, og har bl.a. ansvar for overrekkelse av sertifiseringsbevisene når virksomheter i Vest-Lofoten har blitt Miljøfyrtårnsertifisert. Tirsdag denne uken fikk Sakrisøy rorbuer sitt miljøfyrtårndiplom på Vestvågøy rådhus. Vi gratulerer så mye med det viktige arbeidet!

Linn & Michael Gylseth fra Sakrisøy rorbuer, og Vilde Aarethun fra Vestvågøy kommune. Eva-Mari Rahkola

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Virksomhetene må dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter bl.a. miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert.

Biblioteksjefen er godt i gang

Av: Thomas Thomassen

Ancha Wesnes begynte i stillingen 1. mars. I følge med nyhetsbrevet fant vi det riktig å ta en prat med henne for å høre hvordan det gikk i den nye jobben. Hun fortalte at det er veldig fint å være i gang, og opplyste videre: "De første ukene har gått med til å gjøre meg kjent med folk og arbeidsoppgaver på huset. Ikke minst, så har jeg blitt tatt godt imot av alle som jobber her. Jeg kan allerede nå slå fast at jeg stortrives her på verdens beste bibliotek".

Biblioteksjef Ancha Wesnes i sitt rette fagmiljø. Thomas Thomassen

Vi har mye spennende som skjer her framover. I samarbeid med Møteplassen har vi startet opp samLes. Det springer ut av konseptet Shared reading og går ut på at vi sitter sammen i en liten gruppe og lytter mens én leser høyt. Underveis tar vi pauser og prater om teksten eller vi deler tanker og assosiasjoner vi måtte få.

Ellers vil jeg trekke fram to grønne arrangementer vi skal ha i april og mai:  

Lørdag 22. april blir det klesbyttedag og fikselaug. Da kan du bytte inn de gamle klesskattene du ikke bruker lenger og få nye favoritter i retur. I gjenbrukens ånd stiller også Vestvågøy husflidslag opp med kunnskap og kløkt for å lære deg hvordan du reparerer ditt favorittplagg. https://www.meierietkultursenter.no/den-store-klesbyttedagen-og-fikselaug-a9mpy6/

Litt senere på våren blir det forberedelser på en deilig sommer i hagen. Onsdag 31. mai kan du komme og høre foredraget Livsnyterhagen med Anders Røyneberg. I forkant av foredraget blir det salg og bytte av planter på Fryseriet. https://www.meierietkultursenter.no/planteforedrag-med-anders-royneberg-s6k1bo/

Utvalget foreslår nasjonal innkreving av besøksbidrag

Av: Sigve Olsen

Torsdag 30/3 la Reisemålsutvalget frem sin anbefaling for et mer bærekraftig reiseliv i Norge. I nyhetsbrev uke 20/22 omtalte vi utvalgets besøkt til Vestvågøy hvor de besøkte Hauklandstranda og Uttakleiv. 

Utvalget kommer med sin anbefaling i 39 punkter under følgende overskrifter:

  • Reisemålsledelse
  • Besøksforvaltning
  • Finansiering av fellesgoder
  • Transport og tilgjengelighet
  • Cruise

En av flere interessante anbefalinger er i pkt 25: "Etablere en modell for fellesgodefinansiering hvor de besøkende bidrar. Besøksbidraget må kreves inn nasjonalt fortrinnsvis via transport inn til eller ut av landet, både fra passasjerer som kommer med fly, cruiseskip og ferge, tog, buss og fra privatbilister." Dette forslaget er ikke i tråd med de anbefalinger Destination Lofoten har gitt til departementet. Destinasjonsselskapet ser for seg en modell for lokal innkreving på innfart til Lofoten og et lokalt fondsstyre for fordeling av midlene til aktuelle tiltak. 

Utvalget foreslår også i pkt. 38: "Cruisereisemål må ha en strategi for å styre utviklingen slik at antall besøkende dimensjoneres ut ifra reisemålets kapasitet. Denne strategien bør vedtas av kommunen som en del av kommunens samfunnsplan. Strategien skal utformes gjennom en åpen prosess og gjelde for flere år om gangen, slik cruisetillegget i Merkeordningen for bærekraftig reisemål fra Innovasjon Norge også stiller krav til." Vestvågøy kommune er i en tidlig  fase for rullering av samfunnsplanen og det kan i så måte være på sin plass å se nærmere hva som ligger i dette forslaget.

Her er en oppsummering av alle anbefalingene fra Reisemålsutvalget...

Det gjenstår selvfølgelig å se hvilke anbefalinger som faktisk settes ut i livet, og i hvilken form.

Informasjon fra IKT

Av: Knut Haugen Bergsrønning

Som en del av felles IKT drift slår vi fra og med torsdag 30.03.2023 sammen kontaktpunktene våre for it-support, både telefon og support-portal.

Dette for å bedre kunne drifte og hjelpe alle kommunene på lik linje, i samme system.

Dere vil også få tilgang på flere hyggelige og dyktige folk på support. Dette vil senke både svar og behandlingstid.

Dagens telefon 760 56 096 vil bli viderekoblet til 754 20 111

Dagens support-portal blir inaktiv, og alle henvendelser skal gå via support-portalen: serviceportalen.lofoten.nu

754 20 111 er bemannet med bakvakt, dette er forbeholdt alvorlige/kritiske problemer.

Utfordringer med vannforsyningen

Av: Thomas Thomassen

Vann og avløp fikk mye å gjøre mot slutten av uka. Fungerende fagansvarlig Karl-Petter Johansen forklarer utfordringene, samt hvilke prioriteringer som ble gjort.

Karl-Petter Johansen holder humøret oppe til tross for lange vakter og mye arbeid. Thomas Thomassen

Driftspersonell i samråd med Magne Torheim AS, gjorde en fremragende innsats med reparasjon av hovedvannledningen, som blant annet forsyner høydebassenget på Haugheia med vann.

Jobben var ikke uten komplikasjoner, da eternitt rørene kan være utfordrende og reparere, spesielt når de ligger i dårlige omfyllingsmasser.

Uttrykket «ingen utfordringer kommer alene» fikk driftspersonellet erfare da de i tillegg fikk en samtidig hendelse, med en større vannlekkasje i Stamsund, som måtte gjøres noen tiltak med, for å begrense skadeomfanget.

Da vannforsyningen til Haugheia ble åpnet, slo det til en ny lekkasje like bortenfor den reparerte skaden. Dette gjorde at jobben ble mer langvarig enn først antatt.  Først kl 01.00 natt til fredag hadde de igjen fått vannforsyningen opp og gå, etter da nærmere 12 timers stans.

Etter noen timer på hodeputa, var igjen driftspersonell med entreprenør i gang, med oppgraving av fylkesveien i Stamsund for å få reparert denne skaden.

Illustrasjonsfoto: En utbedret vannledning. Venstre del av bildet viser deler av en eternitt ledning. Thomas Thomassen

Fungerende fagansvarlig for Vann og avløp retter en stor takk til driftspersonell og entreprenør for den gode innsatsen de gjør for kommunens innbyggere.

Listeforslagene er lagt ut

Av: Lisa Mevold, politisk sekretær

Fredag 31. mars kl. 12.00 gikk fristen for å legge inn listeforslag til kommunestyrevalget 11. september 2023 ut. I år er det 11 partier som har lagt inn sine lister i Vestvågøy kommune.

Kandidatene har frist til 21. april for å si fra seg listeplassen sin om de vil reservere seg fra å stille til valg, og så offentliggjør valgstyret de endelige valglistene i mai, når de har blitt godkjent.

Her kan du se hvem partiene har meldt inn som sine kandidater:
Listeforslag til ettersyn - Vestvågøy kommune (vestvagoy.kommune.no)

Påskehilsen til deg som jobber i Vestvågøy kommune 

Av: Kommunedirektør Morten Dyrstad

Det slår oss gang på gang hvor privilegerte vi er som har all denne fantastiske kompetansen og den supre innsatsen dere bidrar med hver dag.

Dere gjør en forskjell😊! 

Til deg som må jobbe i påsken, takk for at du står på og holder Vestvågøysamfunnet i gang.  

Ønsker deg velfortjente fridager i påsken og håper du bruker tiden på avkobling og hyggelige gjøremål. 

Vi er alle en del av puslespillet, som gjør at vi leverer gode tjenester og service til innbyggerne våre.

Takk for den gode jobben du gjør - Stolt Lofoting! 

God påske!

 

 

Fredagsvafler smaker godt

Av: Thomas Thomassen

Mange kommunalt ansatte og besøkende er svært godt tilfredse med tilbudet som leveres av Susann Eltoft. Varmmat, bakverk, ulik drikke, pannekaker og vafler er noe av tilbudet den alltid blide damen leverer. Ut fra hva man forstår så trives hun godt i kantina på rådhuset. 

Vaktmester Ole Martin Romuld synes å verdsette tilbudet om nystekte vafler. Thomas Thomassen

Vi ønsker Ole Martin og øvrige ansatte en riktig god påske!

Førpåskebesøk fra Leknes skole

En blid 4. klassing i kantina på rådhuset Thomas Thomassen

Fredag fikk vi fint besøk fra en representant fra 4. klasse ved Leknes skole. Hun var såpass heldig at hun fikk innpass i kantina og fikk hilse på en blid kantinebestyrer. Susann Eltoft stilte følgelig noen gode spørsmål.

Eleven kunne opplyse om at det var stas å nå kunne ta påskeferie etter ei lang uke. Mer "urovekkende" var det for pappaen å høre at hun ikke ville savne å gjøre lekser i ferien...

Stolt kunne hun vise fram dagens produkt lagd i kunst og handverk-timen. Det kan, ut fra det produserte produktet, synes som om at påskeforberedelsene ved Leknes skole går i orden.

Da en storis ble presentert syntes det som om at fredag før påskeferien var fullkommen.

Anne-Louise Thomassen ønsker kommunens ansatte ei riktig god påske!

Fikk dere med dere disse øvrige nyhetene:

  • Høring - Endring detaljregulering 4 armen, Myrstien

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 21.03.2023 vedtatt å sende reguleringsplanforslaget på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 16. mai 2023.

Les mer her

  • Båndtvang fra 1. april

Vær obs på at den regulerte perioden for båndtvang i Vestvågøy er 1. april til 15. oktober.

Les mer her

  • Beredskapsrådet revitaliseres

Kommunalt beredskapsråd samles på Leknes. 

Les mer her