Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 51

Her kommer årets siste nyhetsbrev, og vi benytter anledningen til å takke alle bidragsyterne rundt om på avdelingene i Vestvågøy kommune. Det er tips, bidrag og bilder fra dere som gjør det mulig å gi ut et nyhetsbrev som i løpet av et år forhåpentligvis favner om det meste som skjer innenfor kommunal drift. Ta gjerne kontakt hvis det er noe vi burde få med, som du ser at vi aldri skriver om.

Praksis på eget arbeidssted

I løpet av ti uker har elever ved Nordland fagskole i helse og sosialfag hatt praksis på eget arbeidssted.

-På den måten kan studentene få anledning til å gjøre et endrings- og utviklingsarbeid på arbeidsplassen. Prosjektarbeidet i studiet har som mål å utvikle studentens evne til samarbeid og gjennomføring av systematisk endrings- og utviklingsarbeid i praksis, forteller veileder Karoline Myrvold.

Klikk for stort bilde

Studentene går fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid, avdeling Leknes. Ved Vestvågøy sykehjem Post 3, har helsefagarbeiderne Anniken Geirsdatter og Gunn Andersen lagt ned mye arbeid i prosjektet, veiledet av sykepleier Karoline Myrvold. Fra fagskolen følges helsefagarbeiderne opp av lærer og veileder Rita Solbakken, som har kommet til arbeidsplassen for å evaluere og gi gode råd og veiledning underveis.

-Videreutdanningen har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere og brukere. Gunn og Anniken har valgt tema ernæring, redegjør Myrvold.

De har informert kollegene sine på tavlemøter om prosjektet. Det er så viktig at det blir satt av tid til å få jobbe med dette. Målet er varig endring og forbedring, til beste for de pasientene som krever ekstra tilrettelegging i forhold til ernæring.

-Leder på post 3, Julia Korniyenko, har samarbeidet med oss, og med lederen på laget er det lettere å få implementert endringer hos de andre ansatte, mener Myrvold.

Slik hun ser det har helsefagarbeiderne gjort en solid innsats, og fått synliggjort at det er et lovverk og nasjonale retningslinjer som regulerer hvordan man skal jobbe.

-Jentene har brukt godkjent litteratur, lest seg opp, og startet en prosess i avdelingen som vi kan bruke videre i jobben vår. Ikke minst har de fått med resten av personalgruppa, fremholder Karoline Myrvold, som også vil minne om at fagskolen har nytt opptak av elever våren 2019.

 

Lær deg å mestre depresjon

Kjenner du på en kommende eller underliggende depresjon? I så fall kan du få hjelp til å mestre den, slik at den ikke utvikler seg til noe verre. Kurset heter «kurs i depresjonsmestring», også kalt KID-kurs.

Klikk for stort bildeHjemmesidene til psykisk helse og rus er nå oppdatert. Fagutviklingssykepleier Marte H. Klevstad og avdelingsleder for rus og psykiatri, Kristoffer Johansen, har tatt for seg de ulike tilbudene Vestvågøy kommune har, og gjort det enklere å navigere. Her kan du også leser mer kurset i depresjonsmestring.

Et slikt kurs starter 21. januar her på Vestvågøy, og det vil trolig komme ett til senere i 2019. Det er 12 plasser på hvert kurs, og du trenger en henvisning fra fastlegen din for å komme med.

Du kan lese mer om kurset her.

 

Grunnarbeidet påbegynt

Det nye samdriftsskjøkkenet for sykehuset, sykehjemmet og andre tjenester i Vestvågøy kommune, skal etter planen stå ferdig i 2019. Det ble gitt igangsettingstillatelse 29. november, og som vi ser av bildet er arbeidene nå kommet i gang. Det er Lofot Entreprenør AS som er søker og skal føre opp bygningen, mens det er Asplan Viak som har stått for geoteknikk og konstruksjonssikkerhet. Grunnarbeidene er det Alf Brekken & Sønner Drift AS som utfører. Arkitekter er Stein Hamre Arkitektkontor AS.

Klikk for stort bilde

Slik vil samdriftskjøkkenet se ut når kjøkkensjef Geir Myhren tar med seg sine ansatte over i den nye bygninga:

Klikk for stort bildeSamdriftskjøkkenet på Gravdal er tegnet av Stein Hamres Arkitektkontor AS

 

Ny verdiplattform

Respekt, tillit, åpenhet, raushet og mangfold

Kommunestyret i Vestvågøy har tidligere i 2018 vedtatt å endre på verdiplattformen, visjonene, ordene og de grafiske elementene som brukes. De såkalte «strekmennene» skal bort, og inn skal «stolt lofoting». For at dette skal skje uten at det påløper kostnader, vil endringene skje gradvis. Eksempelvis endres ikke logoene på en bil, men nye biler vil få en annen logo, uten strekmann.

Klikk for stort bildeSystemkonsulent Kristine Vøyle, HR-konsulent Greta Klevstad og personalsjef Laila J. Salomonsen er sentrale i arbeidet med den nye verdiplattformen.

Samtidig endres maler og dokumenter i ledige stunder. Alt dette skjer uten innleie av tjenester. Ingenting kastes, og innfasingen vil skje gradvis og overlappende.

Også grafiske tjenester utføres på huset:

-Vi er så heldige at vi har en systemansvarlig på informasjonsenheten, Kristine Vøyle, som også er utdannet grafisk formgiver. Hun tar seg av dette, og hustrykkeriet vårt, som Ole Martin Romuld bestyrer, står for opptrykk av det som skal på papir, forteller leder for informasjonsenheten, Rune Andreassen.

Prosessen med implementering av de nye verdiene er det Greta Klevstad som har hånd om i samarbeid med lederne rundt om i kommunen.

Lofotrådet mer tilgjengelig

i 2019 blir det enklere for de som skal møte Lofotrådets sekretær, Randi Lervik. Hun tar nå plass i de lokalene som inntil nylig var midlertidig servicetorg.

Forvirrende? Ja, det kan det sikkert være, så her kommer forklaringa: Lokalene som Lofotrådet skal inn i, var opprinnelig bygget som en gammeldags ekspedisjon med glassvegger og luker, som nå fjernes. Innenfor er det god plass, takhøyde og store vindusflater. Ekspedisjonen har huset mange funksjoner siden rådhuset sto ferdig i 1983. Lenge var det her sentralbordet holdt hus, før det i 2000 flyttet til dagens lokalitet og ble til servicetorg. Senere har også Statens Vegvesen vært leietaker her, før servicetorget flyttet midlertidig tilbake, og deretter ut igjen høsten 2018. Men nå er det Lofotrådet som skal inn, og her blir det både kontorplass og møterom så snart ombyggingen er ferdig tidlig i januar.

 

Gebyrer på høring

Formannskapet vedtok i sak 098/18 å legge ut forslag til nytt gebyrregulativ ut på høring. Det kan du lese ved å klikke her.

Leder for næring, plan og utvikling, Karl-Erik Nystad redegjør her for det nye regulativet:

«Gebyrregulativet er bl.a. hjemlet i plan- og bygningsloven § 33 – 1, og skal gi grunnlag for inndekning av kommunens kostnader knyttet til det arbeidet som blir utført etter loven (selvkostprinsippet).

I forslag til nytt gebyrregulativ for 2019 er det gjort vesentlige endringer fra tidligere gebyrregulativ. Årsaken til dette er at rådmannen ønsker å forenkle regulativet. Det er viktig at gebyrregulativet er utformet på en treffsikker måte, og at det oppleves som rettferdig av brukerne. Dette er gjenstand for kontinuerlig forbedring, noe vi har særlig fokus på ved denne revisjonen.

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende. I 2019 styrker vi byggesaksavdelingen med 1 stilling med sikte på å komme i gang med denne viktige og lovpålagte oppgaven. Vi legger opp til at byggesaksgebyrene skal dekke kommunens tilsynsvirksomhet.

Høringsfrist settes til 21.1.19.»

 

Frisk avslutning på Twist-uka

Den siste skoleuka i 2018 på Leknes skole, ble noe utenom det vanlige. "Twist-uka" snudde opp ned på timeplanen, og innebar mange slags aktiviteter. Les mer om avslutningen her.

Klikk for stort bilde

 

Har du egen vannforsyning?

Det er helt i orden, men den må registreres hos Mattilsynet. Registreringen er enkel, og du kan sågar gjøre det ved mobiltelefonen. Mer informasjon finner du i dette brevet fra Mattilsynet (PDF, 127 kB)

 

Fagutvikling på Facebook

-Da er fagutvikling i omsorgstjenesten Vestvågøy kommune på Facebook. Formålet med siden er å dele informasjon om aktuelle nyheter, retningslinjer og forskning som har relevans for kommunal helse- og omsorgstjeneste, kan leder Kristian Berg fortelle.

Klikk for stort bildeFagutviklingsavdelinga består av Marte H. Klevstad (psykisk helse og rus) , Ann-Kristin Brimi (slag og rehabilitering), Kristian Berg (leder), Lone Skjerpeng (kreft og lindring) og Ragnhild Holdahl (diabetes).

Kort fortalt er dette mandatet til fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune:

Fagutviklingsavdelingen skal sammen med ledere sikre faglig forsvarlig helse - og omsorgstjenester, følge opp arbeidet med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og sikre at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. Ved hjelp av ulike metoder for forbedrings- og innovasjonsarbeid samt andre kompetansehevende tiltak, skal avdelingen bidra til å omsette eksisterende og oppdatert kunnskap/vitenskap til klinisk praksis.

Vestvågøy først i landet

Vestvågøy kommune er den første i Norge og mest sannsynlig også i verden, som har gjennomført tilrettelagte møter for å oppnå gode leieavtaler på dyrket jord. Dette sa forsker Ann Kristin Eide i Nordlandsforskning til de 20 som deltok på et kveldsmøte om leiejord på Leknes 21. november. 

Les mer om denne saken her.

 

Åpningstider i romjula

Vestvågøy kommune servicetorg, og rådhuset for øvrig, holder åpent fra klokka 10 til 14 i romjula. Publikum må ta høyde for at det er mange ansatte som tar ut fri i forbindelse med julehøytiden, så det er ikke sikkert man får snakket med de man ønsker. Julaften og nyttårsaften er rådhuset stengt.

 

Vestvågøy kommune ønsker alle sine innbyggere ei fin jul, og et godt nytt år