Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 48

Her kommer denne ukens nyhetsbrev. Har du innspill til hva vi bør opplyse om? Eller spørsmål? Ta kontakt.

Årets siste kommunestyremøte

Det fant sted 28. november og det ble behandlet mange og til dels omfattende saker. Her ligger hele sakslisten med tilhørende dokumenter og vedtak.

Handlingsplan for 2018-2021 med økonomiplan og årsbudsjett for 2018 ble vedtatt og ligger her. Der har rådmann Kjell Idar Berg skrevet en innledning som er verdt å lese - den er en statusrapport for kommunen vår, og det gjøres noen tanker om framtiden:

Næring- og samfunnsutvikling:

Det er for tiden stor aktivitet og mange prosjekter på gang, både innen privat og offentlig virksomhet. Hotellprosjekter og flere handels, fabrikk- og industribygg er under planlegging og bygging. Nordland fylkeskommune bygger ny videregående skole for Vest-Lofoten til rundt 500 mill. kroner, kommunen skal investere i flere større utbygginger som ny barnehage, brannstasjon, sentralkjøkken, idrettshall og store infrastrukturinvesteringer innen vann og avløp. Investeringene som gjennomføres gir økt sysselsetting, spesielt innen bygg og anlegg, som igjen gir ringvirkninger innen flere andre sektorer og handelsområder. Det er også positive trender innen opplevelse- og reiseliv hvor det samarbeides godt og hvor tilstrømning av turister fortsetter å stige hele året igjennom.

Det blir spennende framover å følge den videre planlegging av statens satsing på infrastruktur i Lofoten. Ny E10 må det arbeides aktivt med dersom vi skal få gjennomslag for løsningen som kommunestyret har vedtatt. Allerede i januar 2018 vil vi muligens få de første signalene om hva Avinor tenker med hensyn til utvidelse av Leknes lufthavn. Velger en å gå videre med en utvikling av flyplassen må næringsliv og kommune bruke ressurser til å få belyst de muligheter en slik utvidelse kan gi.

Kommuneplan:

Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030, «alle planers mor», blir behandlet høsten 2017. I det videre arbeid med øvrige planer, i henhold til vedtatt planstrategi, blir det viktig og også utfordrende å utarbeide de nye planene slik at vi oppfyller de overordnede målene i samfunnsdelen. Det gjelder både arealdel, kommunedelplaner for de fem hovedsatsingsområdene og handlingsplan med økonomiplan. Oppstart av arealplanarbeidet varsles høsten 2017, det tas sikte på å kunne ha den ferdig i løpet av 2018. Tidligere vedtatte kommunedelplaner for by- og tettsteder innarbeides i den nye arealplanen. På denne måten sikrer vi at det blir en plan som jevnlig kan rulleres.

Handlingsrom og handlingsregler:

Kommunens handlingsrom er fortsatt begrenset, men det er en positiv utvikling og en forståelse for at en med knappe rammer må ha god styring. I forbindelse med temamøter i kommunestyret er det presentert noen handlingsregler som bla går på avsetninger i fht rentekostnader, pensjonskostnader og egenfinansiering av investeringer samt størrelse på disposisjonsfond. Tilbakemeldingen fra kommunestyret er oppfattet som positiv til å ta i bruk slike føringer. Vi har i budsjett for 2018 avsatt 11 mill. kroner i overføring av driftsmidler til investeringer og 10 mill. kroner i avsetning til disposisjonsfond. Vi vil arbeide videre med å oppfylle handlingsreglene. Budsjettprosessen har vært krevende, rammene som har vært til rådighet innebærer at alle sektorer har bidratt med tiltak for å redusere kostnadene, for 2018 utgjør dette rundt 16 mill. kr.

Økonomi og effektivisering:

Fra sentralt hold forutsettes det at kommunesektoren effektiviserer sin virksomhet kontinuerlig, det ble også presisert i satsbudsjett for 2018. For vår kommune vil vi ha behov for en årlig omprioritering på mellom 15 og 25 mill. kroner. Krav til omstilling og effektivitet ligger over kommunen hele tiden. Dette krever stor innsats både fra politisk og administrativt hold. Det betyr at vi hele tiden må jobbe med hvilke prioriteringer vi gjør for å få mest igjen for de pengene vi har til rådighet.

Kontinuerlig forbedring er innført som arbeidsmetode på flere enheter og avdelinger i løpet av 2017 og nye vil komme til i 2018. Tilbakemeldingene er at denne måten å jobbe på oppfattes som positiv med god medvirkning. I forhold til utfordringer og behov for endring og omstilling av tjenesteproduksjonen kan arbeidsmetoden gi gode resultater.

Demografi og ny teknologi:

I forbindelse med økonomiplanarbeidet er det sentralt å vurdere befolkningsprognosen. For Vestvågøy viser prognosen at vi blir omtrent 500 flere personer i 2025. Derfra øker vi med ytterligere 800 personer fram til 2040. Det er i første rekke gruppen fra 80 år og oppover som øker, her ventes nesten en fordobling fram mot 2040.

På kort sikt vil en nedleggelse av asylmottakene og varslet reduksjon i bosetting av flyktninger kunne gi negativ utvikling i befolkningsutviklingen. Dersom dette skjer vil det kunne medføre økonomiske utfordringer, blant annet gjennom redusert rammeoverføring.

Som det framgår av kommuneplanens samfunnsdel vil det være utfordringer framover, blant annet som følge av demografisk utvikling. Samtidig ser vi at det skjer mye i forhold til utvikling av velferdsteknologi og innen digitalisering generelt. Vi vil være helt avhengige av å ta i bruk velferdsteknologi innen flere områder for å kunne gi innbyggere gode og framtidsrettede tjenester. Videre må vi også vurdere om det finnes muligheter for mer effektiv ressursutnyttelse gjennom digitalisering innen øvrige områder.

Hedret etter 30 år i tjeneste

Onsdag ble 16 ansatte i kommunen hedret for å ha rundet 30 år som arbeidstakere i Vestvågøy kommune. Varaordfører Anne Sand hyllet de trofaste damene for solid innsats. Sammen med HR-sjef Irene Hansen delte hun ut blomster, en vase og en sjekk på 5000 kroner til hver. 30-årsjubilantene er:

 • Lillian Thomassen - Leknes skole
 • Anne Marie Sørensen - Leknes skole
 • Barbro Eide - Leknes skoleKlikk for stort bilde
 • Sissel Bergheim - Leknes skole
 • Vivian Brun - Leknes skole
 • Solveig Sjøstedt - Svarholt skole
 • Evy Gabrielsen - Buksnes skole
 • Bente Nordahl - Buksnes skole
 • Elisabeth Krogtoft - Bøstad skole
 • Jill Ingvaldsdatter - Hjemmetjenesten, Leknes Vest
 • Gerd Unni Hansen - Lekneshagen bofellesskap
 • Eirin W.Eliassen - Flyktning- og innvandrerenheten
 • Greta Klevstad - Næring, plan og utvikling
 • Wenche Hemmingsen - Familieenheten
 • Vibeke Hannisdal - Familieenheten
 • Sissel Andersen - HR-enheten/Fagforbundet

(Foto: Avisa Lofoten)

Gravd av innkjørsel E10/Sentralbaneveien

Klikk for stort bildeAvkjørselen ved Leknes Grillkjøkken er nå fjernet.Vestvågøy kommune fikk tilskudd på 1,5 millioner kroner fra Statens vegvesen for å utvide rundkjøringen nord for Leknes med en fjerde arm. Tilskuddet ble gitt med forutsetning av at adkomsten direkte fra E10 til Sentralbaneveien, ved Leknes Grillkjøkken, måtte «graves av» og at veggrøft langs E10 videreføres. Dette arbeidet er nå utført av Rasmussen Anlegg AS.

 

 

Nasjonale prøver 5. trinn

Denne uka ble resultater på de nasjonale prøvene for 5.trinn publisert. Som på 8.trinn får elevene en skår definert som skalapoeng, og nasjonalt snitt settes til 50 skalapoeng. Elevens skår regnes så ut fra hvor mange riktige den typiske eleven nasjonalt har. For Vestvågøyskolens del har elevene gjennomsnittlig fått en skår på 48 i lesing og engelsk, her er snittet for Nordland fylke 49. I regning ble gjennomsnittskår 47, og her var også snittet for Nordland 49.

I regning er dette samme resultatet som i fjor, mens i engelsk og lesing er det ett skalapoeng dårligere dersom vi sammenligner med tall fra 2016. Det er viktig å påpeke at det er ulike prøver fra år til år, og heller ikke de samme elevene som tar prøven.

Nasjonale prøver er et verktøy for skoleforbedring og ikke en kartleggingsprøve. Prøvene måler grunnleggende ferdigheter, og ikke fag, i disiplinene lesing på norsk og engelsk, samt regning. Skolene bruker resultatene til å se på egen undervisning, samt å gjøre forbedringer der man ser det er nødvendig. Foresatte får mer detaljert informasjon om hvilke områder innenfor de ulike prøvene der eleven skårer bra, og hvilke områder det bør jobbes mer med.

Skoleporten kan man klikke seg inn på Vestvågøy kommune og finne sin skole for å lese mer om nasjonale prøver, eksamen, standpunktkarakterer, resultater på elevundersøkelsen og data om lærerdekning, økonomi osv.

Hærverk på Svarholt skole

Kommunen oppdaget dessverre denne uka at noen har kommet seg på taket på Svarholt skole og utført hærverk. Vi vil oppfordre alle foresatte til å snakke med sine barn/ungdommer om at det kan være farlig å klatre opp på tak, samt at vi alle følger litt på det som er våre felles verdier. Kommunen vil politianmelde saken.

Slutt på utleie av bilstoler på rådhuset

Fra nyttår slutter vi med utleie av barnebilstoler i Vestvågøy kommune. Årsaken er at stolene vi har i dag er gamle og utdaterte, og at vi ikke har satt av penger til å kjøpe nye. Det finnes flere private aktører i området som leier ut slike stoler.

Skal du bygge, søke om fradeling eller dispensasjon?

Vestvågøy kommune ønsker at du som innbygger skal finne relevant informasjon på kommunens hjemmeside slik  at du kan søke uten å kontakte kommunen.

Hvis de trenger veiledning fra saksbehandler er det oppført kontaktperson under hvert fagområde hvor du kan sende e-post med spørsmål eller for å avtale veiledningstime.

På kommunens hjemmeside under plan, bygg og eiendom finner du informasjon og veiledning om hvordan du skal søke om bygging, fradeling og dispensasjon.

Her finner du også søknadsskjema og linker til lover og forskrifter.

I kartportalen  kan du søke opp eiendommer og adresser foreta enkle påtegninger og skrive ut situasjonskart i målestokk.

Forsikringsoppgjør Ballstad skole

Styret i Vestvågøy Eiendomsdrift KF har 30.11.2017 behandlet sak om finansiering av arbeid utført i forbindelse med skadeopprettingen etter vannskaden på Ballstad skole. Forsikringsoppgjøret var klart for halvannen uke siden. Vestvågøy kommune er tilkjent ca 2,14 millioner i skadeerstatning. Deler av arbeid knyttet til maskinentreprenør er ikke tilkjent skadedekning, og Vestvågøy Eiendomsdrift har gjort et vedtak hvor man ber formannskapet vurdere å dekke 473.000 kr. Styret foreslår at beløpet dekkes inn ved omdisponering av investeringsmidler fra ikke gjennomførte prosjekt i kommunen i 2017.

Elever fikk lære mer om kommunen

Klikk for stort bildeVilly Angelsen fra kommunen gir elevene et kjapt kurs i forskjellen mellom kommune, fylkeskommune og stat.Denne uka fikk elevene på Helse og oppvekstfag på Vest-Lofoten videregående skole høre mer om kommunen. De er i gang med et utdanningsløp der de kan bli barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, ambulansearbeidere, fotpleiere, o.l. Besøket var en del av et elevprosjekt de har nå om «Sektorer i Velferdsstaten». I løpet av en time med forelesning, gruppearbeid og film så fikk de lære om hva som er oppgavene til fylke, stat og kommune, hvilke rettigheter de har som innbyggere, hvordan kommunen er organisert, og hva de enkelte sektorene i kommunen har ansvar for. Vi håper mange av de blir fagarbeidere i kommunen om noen år!

Vil du se mer om yrkesmulighetene i kommunen, sjekk denne videoen

Nye leietakere av kafélokalene i Meieriet

Sans og samling Leknes AS ved innehaver Marianne Pettersen er nye leietakere. De har kontrakt fra 1. desember 2017.

Førjulsstemning på Meieriet

Vi minner om at det er flere flotte arrangementer på Meieriet kultursenter fremover. Blant annet:

I kveld - 1. desember - er det Lofotconcertino - Østeuropeisk jul som står på programmet.

Kulturskolen inviterer til årets julefamilieforestilling «Reisen til julestjerneKlikk for stort bildeResultatet av lysstøpingen på SFO-en på Leknes.n» 5. og 6. desember – en juleklassiker av Sverre Brandt fra 1924. 

Befolkningstallet øker

Vestvågøy har i tredje kvartal den nest høyeste befolkningsøkningen i Nordland, kun slått av Bodø. Det gjør at Remi Solberg sprudler i denne artikkelen i Lofot-Tidende

Lysstøping på SFO

3. og 4. trinn ved SFO-en på Leknes har støpt lys denne uken. Det meldes om glade barn som var fornøyde med resultatet.

I dag er det Røykvarslerdagen

På denne dagen fokuserer vi på at alle husstander skal ha fungerende røykvarslere. Les mer her.

Nytt om navn

Christine Veines Ellingsen har takket ja til stillingen som fagarbeider ved Bøstad skole.

Marit Larsen har takket ja til stilling som rådgiver landbruk/miljø ved enheten Næring, plan og utvikling.

Marion Knutsen har takket ja til stillingen som avdelingsleder ved USHT Nordland. Hun begynner rett over nyttår.

Ledige stillinger

Vestvågøy kommune har flere spennende stillinger. Søk selv eller tips noen du kjenner.

Har du innspill eller spørsmål til kommunens nyhetsbrev? Send e-post til erik.magnus.samland@vestvagoy.kommune.no