Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 44

Vi er begynt på november-måned, og har lagt bak oss ei uke med både frost og mildvær. Her kommer en lett blanding av små, og litt større nyheter fra Vestvågøy kommune, som vi håper kan være til nytte og glede. 

Planlegger for ny plan

Når skoleelevene i Vestvågøy møter frem første skoledag i august 2020, er det en helt ny læreplan som gjelder. Nye læreplaner krever mye forarbeid, og rådgiver for utdanning, Arne Kvendseth, har for lengst begynt å legge en strategi for hvordan den nye planen skal implementeres i skolene.

Klikk for stort bildeBildetekst: Arne Kvendseth i Pedagogisk stab arbeider med en plan for innføring av ny læreplan for grunnskolen – som skal tre i kraft høsten 2020.

Foreløpig er det vedtatt en ny overordnet del til den nye læreplanen, som legger føringer på hvorfor og hvordan skoleeier, rektorene og de ansatte i skolene skal arbeide for å styrke elevenes faglige og sosiale utvikling enda bedre i årene som kommer.

Læreplanens hoveddel, som angår læring i fag og på tvers av fag, er under utarbeiding nå. Og det er fortsatt mulig å delta i utformingen av dette gjennom ulike elektronisk møteplasser på nett, se www.udir.no .

Føringene som er lagt for den nye planen bærer bud om flere endringer som har som mål å styrke elevenes læring på ulike måter. Eksempelvis ved at det skal bli muligheter til å arbeide grundigere med fagstoffet for å øke forståelsen og at det skal arbeides mer systematisk med verdier og med inkludering for alle Samt at man skal arbeide med tverrfaglighet og lære om sammenhenger mellom ulike fagområder. Arbeidsmåtene skal i større grad dreie seg om å styrke elevenes evne til refleksjon og kritisk tenkning, og elevene skal i større grad bli utfordret til undre seg, utforske og utvikle kunnskapene sine samme med andre

Dette er konturer av en ny læreplan som bærer bud om nye utfordringer for alle som jobber med og i skolen, men også mange utrolig spennende og nye muligheter til å arbeide med elevenes læring.

-Jeg har siden starten på syttitallet sett mange læreplaner komme og gå. Selv om forrige læreplan, som kom i 2006, bød på mye nytt, er dette den jeg opplever som mest spennende og fremtidsrettet av dem alle, fastslår Arne Kvendseth.

Dette er Utdanningsdirektoratets kortversjon av hva planen innebærer av endringer:

«Arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet er i gang. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Vi skal beholde dagens fag, men fornye innholdet. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. I tillegg skal de praktiske og estetiske fagene styrkes. Vi ønsker også mer kreativitet i skolen og at elevene skal lære på nye måter.»

Vestvågøy kommune vil sikre at alle som jobber i skolen kjenner innholdet i den nye planen og er godt rustet til å ta den i bruk. Det arbeides kontinuerlig med en god og konstruktiv overgang til den nye læreplanen.

Kommunen er i gang med flere store satsinger som knyttes sterkt opp mot innføring av ny læreplan, for eksempel en betydelig satsing på utvikling av gode læringsmiljøer og styrket pedagogisk praksis i møtet mellom lærere og elever. Dette omfatter også at det utdannes flere «ressurslærere» som skal bidra til å støtte skolene og lærernes arbeid.

 

Hvordan bruke drop-sonen?

Driftsansvarlig for veier i Vestvågøy kommune, Hans Eirik Busch, har registrert at det fortsatt er litt uklarhet rundt bruken av den midlertidige drop-sonen ved barneskolen på Leknes. Han har derfor laget denne oppskriften på bruk av sonen. Han vil også påpeke at det i enkelte tilfeller ved glatt føre vil være forbundet med fare å gjøre avstigning på venstre side.

Det er ønskelig at disse kjørereglene gjøres kjent for alle brukere:

 • Hold rekken og passer ikke en annen bil inne i drop-sonen.
 • Dersom det er fritt for biler, kjør helt fram til sonens utkjøring og stopp der.
 • Avstigning er beregnet til å foregå fra høyre side, fra midten og til sonens ende.
 • Sett aldri bilen i bevegelse dersom det befinner seg noen på venstre side av bilen. (Dette vil i verste fall, ved glatt føre, kunne føre til at noen kommer i klem mellom kjøretøy og stengsel.)
 • Gjør avleveringstid så kort som mulig slik at man unngår unødig venting. Vær tålmodig og overbærende overfor andre brukere.
 • Dersom man ønsker å følge elevene inn på skoleområdet må man benytte parkeringsplassen.

   

Dette bildet er tatt rett før skolestart tirsdag 30. oktober. Drop-sonen er flittig brukt, og ser ut til å fungere etter hensikten. Men det er trolig en del å vinne på hurtig avstigning, for å få ned "rundetiden".

Klikk for stort bilde

-Vi håper alle er fornøyd med denne løsningen. Videre er det nødvendig at bruken blir gjort på en slik måte at det ikke oppstår farlige situasjoner. Det anmodes om å ta hensyn til andre og være høflig slik at alle trives og er trygge, sier Hans-Eirik Busch.

 

20 søknader om næringsstøtte

Næringsfondet i Vestvågøy kommune for 2018 er på totalt 1.280.000 kroner og fordeler seg slik: Kommunalt næringsfond 860.000 kroner statlig næringsfond 350.000 kroner og gründerfond 70.000 kroner. Gjenstående til fordeling i andre runde, med søknadsfristen som var 1. oktober, er 373.500 kroner. 

Det er stor aktivitet og mange flotte initiativer og pr 1. oktober har kommunen fått inn 20 søknader som til sammen har søkt om 2.143.150 kroner. Disse bedriftene har planer for investeringer på i overkant av 14 millioner. Tre aktører søker om totalt 315.000 kroner til kjøp av melkekvoter, totalt relatert til landbruk er det seks søknader på til sammen 536.250 kroner. Fire bedrifter innen helse og velvære søker om totalt 514.900 kroner. Innen fiskeri har vi fått én søknad om 100.000 kroner. Vi har mottatt fem søknader innen gründeroppfølging og bedriftsnettverk på totalt 279.000 kroner.

Søknadene vil nå bli vurdert og i løpet av november bli lagt frem for næringsutvalget for behandling. Som tallene viser er det stor gap mellom tilgjengelige midler og finansieringsbehovet. Kommunen håper likevel at de gode prosjektene blir realisert med annen finansiering.

 

Handleliste for beredskap

Vestvågøy kommune har et tydelig fokus på beredskap og sikkerhet, og som tidligere bebudet, vil vi komme med jevnlig informasjon om beredskap i nyhetsbrevene våre. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en handleliste for hva du bør ha i huset, og de kommer også med følgende råd: Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Klikk for stort bilde

Ditt eget beredskapslager

 • 9 liter vann per person
 • to pakker knekkebrød per person
 • en pakke havregryn per person
 • tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person
 • tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person
 • noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade
 • medisiner du er avhengig av
 • ved-, gass eller parafinovn til oppvarming
 • grill eller kokeapparat som går på gass
 • stearinlys, lommelykt med batterier og parafinlampe
 • fyrstikker eller lighter
 • varme klær, pledd og sovepose
 • førstehjelpspakke
 • batteridrevet DAB-radio 
 • batterier, batteribank og mobillader til bilen
 • våtservietter og desinfeksjonsmiddel
 • tørke-/toalettpapir
 • litt kontanter
 • ekstra drivstoff og ved/gass/parafin
 • rødsprit til oppvarming og matlaging
 • jodtabletter (til bruk ved atomhendelser)

 

Er bevisst handelsnæringas betydning

Vestvågøy har en stor handelsnæring og nesten halvparten (48,5% i 2017) av all detaljvarehandel i Lofoten skjer i Vestvågøy kommune (Pågående handelsanalyse fra Norconsult per 19.09.2018)

Siden 2008 har det vært en økning i detaljhandelen (ex omsetning av motorvogner og drivstoff) på 38,8% frem til 2017. Detaljvareomsetningen i 2017 var på kr. 1.049.000.000 og sammenligner vi oss med andre bykommuner i Nordland og Troms er det bare Vågan og Tromsø som har hatt større økning i samme periode.

Folketallet på Vestvågøy har i periode 2008 - 2018 økt med 687 personer til 11.397 og grunnkretsen Leknes by har økt med 646 personer, fra 2790 til 3436. Økt folketall, økt turisme, gode konjunkturer og tilrettelagt tilbud har ført til den positive omsetningsøkningen. 

Klikk for stort bilde

-På Vestvågøy skjer handelen i stor grad på Leknes, og den er voksende. Befolkningsutviklingen i Leknes er langt sterkere enn i sammenlignbare byer og dette gjør det interessant for nye etableringer, sier næringssjef Sigve Olsen.

I Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 10 MB) (side 19) er målsetningen at Vestvågøy kommune skal ha en aktiv service- og handelsnæring. Dette ønskes oppnådd gjennom å:

 • formidle mest mulig lokal, foredlet og økologisk mat
 • legge til rette gjennom opparbeidede og tilgjengelige areal
 • styrke Leknes som handels- og skolesentrum (regionsenter)

Bilbransjen er også en viktig del av handelsnæringen på Vestvågøy. I omsetningstallene for detaljhandelen inngår ikke omsetningen for denne bransjen. Ser man på siste tilgjengelige tall, som er for året 2015, var omsetningen av motorkjøretøyer på Vestvågøy i overkant av 297 millioner og vel 292 millioner i Vågan.

 

Næringssjefen var innom en av aktørene, Joh. Vian AS, denne uka, og hadde en prat om utfordringer og muligheter i bransjen samt bedriftens behov og utviklingsplaner fremover. På omvisningen i lyse og trivelige verkstedlokaler fikk han se at også kommunens egne el-biler bil tatt godt vare på av kyndig personell.

 

Klikk for stort bilde

 

 

Ny avdelingsleder for psykisk helse

På torsdag denne uka hadde Kristoffer Johansen, opprinnelig fra Porsgrunn, sin første arbeidsdag i Vestvågøy kommune. Johansen, som har kommet flyttende til kommunen med kone og to barn, er tilsatt som avdelingsleder for psykisk helse og rus. Han får ansvaret for en stab på åtte ansatte, som har kontorer i Origobygget.

Stillingen har vært ubesatt en periode, og en del av oppgavene er det enhetsleder for hjemmesykepleie, Bente Anita Solås, som har tatt seg av. Hun sier til nyhetsbrevet at Johansen må få lov til å lande i jobben, men at det venter både endringsoppgaver og personalledelse for den nye avdelingslederen.

Klikk for stort bilde

 

Engasjerte skoleelever

Planleggerne i Vestvågøy kommune har vært på alle åtte grunnskolene og fått barn og unges innspill til arealplanen. Elevrådene formidlet resultatene, og på flere av skolene har alle elevene vært engasjert i arbeidet i forkant.[GK1] 

Barna på Vestvågøy utrykker stor trivsel i nærmiljøet, men er samstemte i at det er behov for tryggere veier. Det mangler gang og sykkelstier og belysning, og noen veier har skummel trafikk og støy. Her er noen eksempler fra skolene på ting de har gitt innspill på:

På Ballstad skole ønsker de et stupetårn og et møtested slik som en ungdomsklubb. "For det kan være ganske kjedelig i blant å være barn og ungdom på Ballstad", sies det.

På Bøstad skole er det fint og rolig, og Blesthallen byr på mange aktivitetstilbud. Ellers er det ting som også voksne er oppgitt over som er mindre bra, slik som den hullete Indrepollenveien som er vanskelig både å kjøre bil og sykle på.

På Eltoft skole synes de det er masse artig å ta seg til utendørs i nabolaget sitt. Men de føler seg veldig utrygge på veien utenfor skolen.

På Opdøl har de mye å ta seg til. De klatrer i trær ved Riseskogen, går til gapahuken ved Grønnlivatnet eller går på skøyter på Farstadsvatnet. Barna synes skoleveien nordover mot Liland er utrygg, da det mangler gang- og sykkelvei.

På Svarholt skole, som vi ser et bilde fra her, synes barna at det er viktig å ta vare på Æsøya, skolegården, kaia, Valberg, alpinbakken, fotballbanen, ballbingen, Svarholtvannet og lysløypa. "Skoleveien er skummel og farlig for de som må passere Vaglesvingen", får vi vite.

Klikk for stort bilde

På Buksnes skole har de fine steder slik som Trollskogen, Klokkervika, Bekkefaret, Kirkebakken, Fjordvegen, Løkta, Haugheia. Men de forteller også at de har en lekeplass som ikke er så bra, med vepsebol!

På Leknes synes elevene Meieriet er en fin møteplass. De trives når områdene er opplyst, og hadde kanskje vært mer ute om det hadde vært mer gatelys. De forteller at det mangler gatelys i Villaveien, Granliveien, Lillevollveien og langs Holandsveien.

På Fygle skole, som vi ser et bilde fra her, ønsker barna at skateparken ved Lofothallen skal bli utvidet. De synes også at det er viktig å ta vare på Holsøya, for det er fint å være på stranda der. Inngangen og utgangen til gangstien rundt Borgavatnet oppfattes som uoversiktlig og skummel.

Klikk for stort bilde

 

Dette er bare litt av alt det politikerne skal få formidlet av barnas syn på hvordan det er å bo og vokse opp på Vestvågøya. For det er viktig at barn høres på linje med voksne når kommunen lager planer for framtida. Nå jobber planleggerne med å sammenfatte innspillene som skal samles i en rapport som presenteres for kommunestyret 27. november.

Flytter tilbake

Tirsdag ettermiddag i neste uke, flytter servicetorget tilbake til de lokalene de var i før ombygginga av de tidligere biblioteklokalene. Da vil de besøkende til rådhuset tas imot i et besøksområde som er lysere, mer åpent og forhåpentligvis mer trivelig. Også de som betjener servicetorget, Berit Olsen og Ann-Hege Hansen, ser fram til å komme tilbake til lokalene rett til venstre for inngangspartiet.

 Klikk for stort bilde

Plasseringen er ikke endelig, da den den fremtidige arealdisponeringen i Vestvågøy rådhus er en prosess som nettopp har begynt, og den vil foregå over en lengre tidsperiode på grunn av rådhusets kompleksitet.

Informasjonsenheten har likevel konkludert med at den nye midlertidigheten er mer brukervennlig enn den nåværende midlertidigheten der informasjonsmedarbeiderne sitter bak en glassvegg og kommuniserer med de besøkende gjennom ei luke.

Flyttingen skal ikke få noen konsekvenser i form av driftsforstyrrelser, verken for øvrige ansatte eller besøkende, da den vil foregå etter kontortid. Etter planen skal servicetorget være fullt operativt onsdag morgen.

 

Det var det vi hadde denne gangen. Vi på informasjonsenheten ønsker alle ei riktig god helg.