Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 44

Her kommer denne ukens nyhetsbrev. Har du innspill eller spørsmål? Ta kontakt.

Ordføreren hyllet lokale kokkestjerner

Fra venstre: Arne Reiersen, Britt Jorunn Solbakk, Bjørg-Elin Kärn, Hilde Grande, Anne Karine Statle, Svein Kåre Johnsen, Roy Magne Berglund og Remi Solberg. - Klikk for stort bildeFra venstre: Arne Reiersen, Britt Jorunn Solbakk, Bjørg-Elin Kärn, Hilde Grande, Anne Karine Statle, Svein Kåre Johnsen, Roy Magne Berglund og Remi Solberg. Torsdag denne uken inviterte ordfører Remi Solberg fire lokale stjernekokker inn på eget kontor – Roy Magne Berglund (Lofoten Food Studio), Hilde Grande (SmakLofoten),  Svein Kåre Johnsen (Kræmmervika havn) og Frida Haugen (Himmel og Havn). Sistnevnte kunne ikke komme og var for anledningen erstattet av Himmel og Havn-eier Britt Jorunn Solbakk.

Stjernekokkene ble hyllet for den ærekjære og kvalitetsbevisste måten de jobber på for å gjøre Vestvågøy til et mer spennende sted for folk som er glade i mat, hvordan de samarbeider med hverandre og lokale matleverandører, og hvordan de er med på å skape økt interesse for kokkefaget. Og ikke minst for deres initiativ for å utvide Matfestivalen i tid og omfang.

Ordføreren utfordret dem til å tenke gjennom hvordan de sammen med kommunen kan bidra til å skape økt interesse for restaurant- og matfagutdanningen blant ungdom i Lofoten.

I tillegg til de allerede nevnte hadde Arne Reiersen fra Flerfaglig opplæringskontor i Lofoten (FOKLO), samt Anne Karine Statle og Bjørg-Elin Kärn fra LofotenMat invitert seg selv inn på Solbergs kontor.

16 søknader om spillemidler

Det er kommet inn 16 søknader om spillemidler til kommunen innen fristen 1. november. 5 av disse er til nærmiljøanlegg og 11 til ordinære idrettsanlegg. Disse vil så snart som mulig bli oversendt til Vestvågøy idrettsråd, som da må lage en prioriteringsliste. Utgangspunktet for prioriteringslisten er kommunedelplanen for fysisk aktivitet for 2017-2020.

Deretter vil saken bli behandlet i formannskapet 14. november og i kommunestyret 28. november. Innen 15. januar vil den endelige prioriteringslisten fra Vestvågøy kommune bli sendt til Nordland fylkeskommune. Fylkeskommunen vil da behandle søknader for hele Nordland innenfor den potten de har til rådighet. Den endelige tildelingen vil skje i juni 2018.

Spillemidlene er det overskuddet som genereres fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping og som kommer til fordeling til forskjellige allmennyttige formål.

Felles vakttelefon for veivedlikehold 

Vestvågøy kommune har kontrakt med fire lokale entreprenører knyttet til vintervedlikehold av kommunale veier for perioden 01.11.2017 - 30.09.2021. Vintervedlikeholdet løper fra 01.10 til 15.06 hvert år. Her finner dere utfyllende informasjon om telefonnummer, hvem som har ansvar for de ulike rodene og hvilke standarder som skal etterleves.

Utdyping Ballstad havn

Kommunen har innstilt på at Multiconsult får oppdraget med å lage reguleringsplan for Ballstad havn. Planarbeidet skal legge til rette for utdyping av havna, avklare hvor massene kan deponeres, fremtidig bruk av arealene og utvikling av havna. Bakgrunnen er at overgangen til større båter har gått mye raskere enn antatt og Ballstad havn står i fare for å bli utkonkurrert dersom man ikke kan få til ytterligere utdyping.

Utbedring Ytre Stamsund havn

Endringen gjelder forlengelse av molo fra Tankholmen. Stamsund havn er en statlig fiskerihavn som ble oppgradert med ny innseiling og utdyping av havnebassenget i 2011. I etterkant har liggeforholdene ved kaiene på vestsida av havna vist seg å være urolige, noe som har ført til store utfordringer for den mindre kystflåte. Planarbeidet utføres av Rambøll på vegne av Vestvågøy kommune. Mer informasjon finner dere her.

Presisering i reguleringsplan Apotekerkvartalet

Forslag til reguleringsplan for Apotekerkvartalet ligger ute på høring. Etter et blikk i lokalavisen kunne det ved første øyekast se ut som om Pettersen-skogen, altså området i bakkant av bygningene på tomten, inngår i reguleringsområdet og at den er regulert til friluftsområde og lekeareal. Dette er ikke riktig. Eiendommen inngår ikke i reguleringsplanen for Apotekerkvartalet, den er privat, og skogen ble plantet av eierne for over 100 år siden. Eiendommen har aldri vært, og skal heller ikke bli et offentlig grøntområde eller en offentlig lekeplass. Det har heller aldri vært en offentlig tilgjengelig vei eller sti på eiendommen, og det skal heller ikke etableres.

Ordføreren på Avinor-møte

Avinor hadde denne uken en strategikonferanse i Oslo, der ledelsen diskuterte framtidens utfordringer. Vestvågøy var sammen med Stavanger de eneste kommunene som var invitert. Remi Solberg benyttet anledningen til å argumentere for hvorfor Lofoten trenger enn større flyplass, og til å gi tilbakemelding til Avinor-ledelsen på gode og dårlige erfaringer med prosessen i Lofoten de siste seks-sju årene.

Når det gjelder den nyopprettede stillingen som prosjektleder for flyplass og E10 er søknadsfristen utløpt. Det kom inn åtte søknader, og jobbintervjuene er i gang.

Omsorgsledere på kurs

Denne uken har det vært avholdt kurs for å videreutvikle lederteamene i Åpen omsorg. Hele 13 ledere var samlet i Leirvika hvor tema blant annet var felles verdi- og kulturplattform.

Åpen omsorg leverer tjenester innen hjemmesykepleie, omsorgsboliger og tjenester til funksjonshemmede. Det er dermed både en stor mengde ansatte samt en god del ledere som alle arbeider mot å ha et likt verdisett som danner grunnlaget for en god kultur.

Lederne fikk innblikk i de uttalte verdiene som alle kan lese i våre offentlige dokumenter. Samtidig var det viktig å bli bevisstgjort på hvilke bruksverdier som gjør seg gjeldende i de forskjellige tjenestesituasjonene som hver avdeling har. Det var rom for både å få et teoretisk innblikk og en praktisk øvelse i hvordan de kunne arbeide med verdiene i hverdagen.

Organisasjonskulturen var også et tema som engasjerte stort. Lederne fikk både delt erfaringer og gitt sine synspunkt på hva man mente var akseptabel kultur og hva som var mindre heldig.

Vestvågøy kommune tilstreber å gi en god tjeneste til sine innbyggere. Dette betyr at det også er viktig å sikre at lederne legger til rette for at de verdiene som skal gjennomsyre organisasjonen og tjenestene vi gir, får gi næring til den kulturen som vi ønsker å ha i Åpen omsorg. Denne ukens samling for disse lederne har dermed all verdens mulighet til å sikre akkurat dette.

Åpen omsorg med oppdaterte hjemmesider

Åpen omsorg, TFF (tjenester for funksjonshemmede) har nå fått oppdatert sine sider på Vestvågøy kommunes hjemmeside. Her finner du informasjon om de ulike tjenestene, og kontaktpersoner i de ulike avdelingene.

Ny rørtrasé på Leknessletta

Kommunen jobber nå med å legge opp ny vann- og spillvannsledning fra Fjøskrysset og til Mjåneset, samtidig som det pågår et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og private aktører for sammenkopling av vann til industriområdet på Leknessletta.

Dette er en del av et stort prosjekt som på sikt skal rydde opp i utslippene på Mjåneset og Haldsvågen, samt sikre en stabil vannforsyning til innbyggerne i området og industrien på Leknessletta

Arbeidene med ny rørtrasé er godt i gang og første halvdelen av traséen fra Fjøskrysset skal være ferdig før jul. Resterende arbeider ned mot Mjåneset antas å være ferdigstilt mot slutten av april 2018.

Miljø-, produksjons- og avløsertilskudd

Kommunen er nylig ferdig med å behandle rundt 90-100 søknader om miljøtilskudd fra gårdbrukere og beitelag. Det har vært gjennomført fem stedlige kontroller av disse søknadene tidligere i høst.

Nå er det full fart med behandling av produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Datavask i landbruksregisteret har ført til mye ekstraarbeid. Totalt er det 121 søknader. 12 foretak skal kontrolleres så snart som mulig. Fra i år er det nytt søknadsregime med to søknadsomganger og én utbetaling per år.

Det nærmer seg i tillegg 90 delegerte landbrukssaker (konsesjon, fradeling, nydyrking, drenering mv), som vil bli behandlet fortløpende.

Utbedret vei ved sykehus/legevakt

Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset ble 23. august enig om et spleiselag for å fikse veien. Dette arbeidet ble gjennomført 19. oktober.

Restaurantaften på Lekneshagen

De ansatte ved fløy 4 på Lekneshagen Bofellesskap har over en tid hatt planer om å lage litt mer aktivitet for beboerne. Mandag 8. november gjør de alvor av planene, da inviteres alle beboerne til en restaurantaften, der det skal serveres treretters middag og et glass vin hvis det er ønskelig. Vinen sørges for gjennom bruk av velferdskassen til ansatte ved fløy 4. Det vil også bli musikk og mulighet for en svingom. I denne omgang er det kun beboerne som blir invitert, så får vi se neste gang om hvorvidt det er kapasitet til å invitere med pårørende.

Nytt om navn

Tove Andersen er ansatt i 100 prosents stilling som kontormedarbeider ved Svarholt skole. Hun vil dermed fratre sin stilling som pedagogisk konsulent for skolene i kommunen.

Ledige stillinger

Vestvågøy kommune har flere spennende stillinger. Søk selv eller tips noen du kjenner.

Har du innspill eller spørsmål til kommunens nyhetsbrev? Send e-post til erik.magnus.samland@vestvagoy.kommune.no