Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 2

Her kommer denne ukens nyhetsbrev. Har du innspill til hva vi bør opplyse om? Eller spørsmål? Ta kontakt.

Spleiser på vaksine til årets russekull

Vestvågøy kommune og Flerfaglig opplæringskontor i Lofoten (FOKLO) har bestemt seg for spleise på vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for alle avgangselever ved Vest-Lofoten videregående skole. Ungdom mellom 13 og 21 år er mer enn andre utsatt for smittsom hjernehinnebetennelse. Ifølge Norsk Helseinformatikk opptrer hjernehinnebetennelse hyppigst om vinteren, men blant russ er det sett en økning av forekomsten i forbindelse med russefeiringen i mai. Ordfører Remi Solberg har laget en liten hilsen med en klar oppfordring til russen - den kan dere se her.

Rådmannens ledergruppe dro til sjøs

Rådmannens ledergruppe på tur. Bak fra venstre: Asbjørn Horn, Irene Hansen, Kjell Idar Berg, Pål Einar Røch Johansen, Lars Pleym Ludvigsen og Nils Olav Hagen. Foran fra venstre: Erik Magnus Samland, Line Andreassen og Villy Angelsen - Klikk for stort bildeRådmannens ledergruppe på tur. Bak fra venstre: Asbjørn Horn, Irene Hansen, Kjell Idar Berg, Pål Einar Røch Johansen, Lars Pleym Ludvigsen og Nils Olav Hagen. Foran fra venstre: Erik Magnus Samland, Line Andreassen og Villy Angelsen Rådmannens ledergruppe har hatt arbeidsseminar på onsdag og torsdag denne uka. Seminaret var lagt på hurtigruta, med reise Stamsund-Rørvik tur/retur. Ledergruppen består av kommunalsjefene og leder for støtteenhetene, til sammen ni personer. 

Første dag av turen ble brukt på tema ledelse. Her var det gjennomgang av lederkultur og organisasjonskultur, arbeid med arbeidsgiverstrategi, verdiplattform og iverksetting av ny medarbeiderundersøkelse, samt lederopplæring og lederutvikling. Hver enkelt hadde en gjennomgang av målene for 2017, hva som ble oppnådd, og mål for 2018.

Andre dag fokuserte på planlegging av 2018. Det ble prioritert hvilke utfordringer som er de viktigste for 2018, og lagt en årsplan med de ulike større prosesser. Her inngikk både politiske møter, ledersamlinger, rapporteringer/budstjettrevisjoner, utarbeidelse av utfordringsdokument og handlingsplan/budsjett, og revisjon av kommuneplanens arealdel.

Det var lange og intense arbeidsdager, og deltakerne opplevde turen som svært nyttig både for å bygge teamet, og for å legge grunnlag for et nytt arbeidsår.

Detaljregulering Lofoten Handelspark

Formålet med planarbeidet er å få til en trafikksikker, fremtidsrettet og helhetlig trafikkløsning for området.Reguleringsplanforslaget ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn 11. januar. Merknader/innsigelser må leveres innen 1. mars. Les alle dokumentene her.

Detaljregulering E10 x Fv. 842 Lufthavnveien

Formålet med planforslaget er tilrettelegging for etablering av næringsbygg/kontor og drivstoff-automatanlegg på en tomt i tilknytning til krysset E10 x Fv.842. Reguleringsplanforslaget ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn 11. januar. Merknader/innsigelser må leveres innen 1. mars. Les alle dokumentene her.

Kurs i håndtering av vold og trusler

Den svenske kursholderen Matti sammen med deltagerne på kurset i konflikthåndtering i kommunestyresalen fredag. - Klikk for stort bildeDen svenske kursholderen Matti sammen med deltagerne på kurset i konflikthåndtering i kommunestyresalen fredag. Kommunen gjennomførte fredag denne uken det første av flere kurs i håndtering av vold og trusler for ansatte i kommunen. Målet med kurset er medarbeidere skal føle økt trygghet og arbeide smart og energibesparende. Vi vil forbedre både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet, og bidra til en sikrere arbeidsplass for både personalet og pasient/bruker/elev/klient.

Etablering av visningsleilighet på Gravdal  

Arbeidet med å få ferdigstilt en visningsleilighet for velferdsteknologi og andre hjelpemidler er nå godt i gang. Det er nå anskaffet eksempler på teknologi som kommunen kan stille med for at brukere av helse- omsorgstjenester kan få bo så lenge som mulig i sitt eget hjem. Det er også anskaffet teknologi som innbyggere selv kan gå til innkjøp av for å gjøre hverdagen tryggere og enklere. Vestvågøy kommunes satsning på velferdsteknologi i årene fremover gjør at det er helt nødvendig å ha et eget sted for å kunne lære opp ansatte og vise våre innbyggere hvilke teknologier som finnes og hvordan disse kan brukes på best mulig måte. Vi håper også på å kunne samarbeide med Nord Universitet om å bruke leiligheten som øvingssted for sykepleierstudenter med simuleringsdukke. Her kan du lese mer om hvilket utstyr som er montert/klar for montering.

Avsluttet tilsyn Bøstad skole    

Vestvågøy kommune mottok mandag denne uka beskjed fra Fylkesmannen om at tilsynet ved Bøstad skole avsluttes. Vestvågøy kommune v/ Bøstad skole fikk i oktober pålegg fra Fylkesmannen om å rette opp avvik på blant annet årsplaner, vurdering og rutiner for spesialundervisning. Rektor og de ansatte brukte store deler av oktober og november til å gjøre de endringer og tilpasninger som var nødvendig for at tilsynet kunne lukkes, og denne uka fikk skolen beskjed om at Fylkesmannen er fornøyd med det arbeidet som er gjort.

Otto Holdal fikk Kongens fortjenestemedalje

Her får Otto Holdal medaljen av ordfører Remi Solberg. - Klikk for stort bildeHer får Otto Holdal medaljen av ordfører Remi Solberg. Hans Majestet Kongen tildeler ordener og medaljer til personer som har gjort en særlig fortjenstfull innsats i samfunnet. Denne uken hadde ordfører Remi Solberg æren av å dele ut medaljen til vår egen Otto Holdal. Han fikk utmerkelsen for en svært imponerende samfunnsinnsats både yrkesmessig, politisk og på frivillig basis i lag og foreninger.. Les begrunnelsen og se bilder fra utdelingen her.

Pårørendeundersøkelsen - ta den i dag!

Kunnskap må til for at du og andre pårørende skal få det bedre i fremtiden. USHT Nordland vil gjerne bidra til at så mange som mulig får anledning til å svare på Pårørendeundersøkelsen.

Rundt 800.000 er til enhver tid i en pårørendesituasjon til noen i Norge. Pårørendealliansen, som er en paraplyorganisasjon for pårørende, vil gjennomføre en nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for. Undersøkelsen gir pårørende mulighet til å fortelle politikere, myndigheter, organisasjoner og media hvordan de og deres familie har det i hverdagen.

Undersøkelsen, som tar 6–8 minutter å gjennomføre, finner du her

NB! Siste frist for å svare er 1. mars 2018

Leknes bo-  og servicesenter - aktivitetsprogram januar og februar

Kaféen er et tilbud som er åpent for alle, også for deg som ikke bor på bo- og service. Les mer her og se hva som skjer på Leknes bo- og servicesenter i januar og februar.

Skal øke brannsikkerheten for risikogrupper

Kommunen er pålagt å motivere og samarbeide med aktuelle aktører for at de skal bidra til å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av brann. 25. januar arrangeres det gratis inspirasjonsseminar på Meieriet kultursenter for alle som jobber med risikoutsatte mennesker - kommune, politi, helsevesen, Arbeidstilsynet, Nav, bygningseiere med flere. Branninspektør Øyvind Nermoen i Rogaland brann og redning IKS er invitert for å forteller om sine erfaringer. Han har vært en foregangsmann i arbeidet for å redusere brannfaren hos risikoutsatte grupper med sitt store engasjement for sårbare personer. Spørsmål om seminaret sendes til sara.johansson@vestvagoy.kommune.no

Nytt om navn

Linda Jentoft Jørgensen er tilsatt i vikariat som helsefagarbeider ved Vestvågøy sykehjem.

Inger-Cecilie Berntzen er tilsatt som SFO-leder ved Leknes skole.

Anne Lise Vikjord er tilsatt i vikariat som lærer ved Leknes skole.

Magnus Solstad har takket ja til stilling som lærer ved Bøstad skole og starter 01.08.18.

Har du innspill eller spørsmål til kommunens nyhetsbrev? Send e-post til erik.magnus.samland@vestvagoy.kommune.no