Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 1/19

2019 er godt i gang, og her kommer årets første nyhetsbrev.

-Sykefraværet må ned

-Til tross for ordningen med inkluderende arbeidsliv, igangsatt i 2002, er sykefraværet i Vestvågøy fortsatt på ti prosent. Det må ned, og vi kan ikke ha det slik at det hver dag er nesten hundre ansatte som ikke er på jobb. For å støtte ledere og hjelpe organisasjonen til å øke nærværet på jobb oppretter vi nå et oppfølgingsteam for sykefravær som skal sikre systematisk oppfølging av sykmeldte, kvalitetssikre hele prosessen og sikre god dokumentasjon, forteller personalsjef Laila J. Salomonsen.

Klikk for stort bilde

Sammen med kollega Milly Båtnes Moland orienterte hun denne uka ledere i Vestvågøy kommune om nyordningen, som trer i kraft så snart oppfølgingsteamet er operativt.

Målet er å komme ned på syv prosent, som er regnet som en akseptabel fraværsprosent i en kommune.

-Sykefraværsoppfølging kan av mange ulike grunner være utfordrende, og kommunen har ikke nådd målene som er satt for reduksjon av sykefravær i kommunen som helhet, derfor igangsetter vi dette som et tidsbegrenset prosjekt for å se om vi får en effekt i løpet av de kommende to årene, redegjør Salomonsen.

I det en sykemelding kommer inn vil leder og teamet møtes og legge en plan for oppfølging, hvor lege kobles inn på et mye tidligere tidspunkt enn det som er vanlig i dag. Det er også slik at prosedyrene for oppfølging vil være helt lik for alle ansatte, noe som forhåpentligvis vil bli oppfattet som forutsigbart og rettferdig.

Det er også lagt opp til at oppfølgingsteamet skal inn i tilfeller der man ser et fraværsmønster som kan tyde på at det vil komme ei sykmelding.

 

Vil utvikle Ballstad

Til tross for mange gjøremål på tur inn i et nytt år, tok Arnt Helge Sørensen og Ingve André Johansen seg tid til en prat med Vestvågøys nærigssjef ombord i "Ballstadøy". Båten er med sine 34,85 meter det største fiskefartøyet i kommunen, foruten trålerne knyttet til Lerøy i Stamsund, dette ifølge Fiskeridirektoratets fartøyregister. Med sine 12 ansatte er også "Ballstadøy" en stor arbeidsplass i kommunen og tilfører kommunen betydelig mengde råstoff, direkte til Ballstad. Eller indirekte når det for eksempel leveres til Båtsfjordbruket, som er eid av Insula. Ingve og Arnt Helge forteller at de har svært stort fokus på å kunne ta på land fisk av høy kvalitet, selv om de mener forskjellen i pris slik det er i dag er for liten om fisken er god eller dårlig. De har imidlertid tro på at det fremover vil bli større fokus på kvalitet, og at det også vil lønne seg i større grad å levere kvalitet. Det er dette som gjør at de jobber med planer om ny, og 10 meter lengre båt, hvor fangsten kan tas enda bedre vare på ombord.

Ballstadøy - Klikk for stort bilde

Tilgjengelig kaiplass både for lokale fartøy og andre som benytter havna fremhever Arnt Helge som en stor utfordring fremover i forhold til videre utvikling. Selv har de kjøpt Jens Pedersen-bruket og Lofoten Oljesenter AS, og vil med dette også være med på å utvikle området på Ballstadlandet. I første omgang skal det legges til rette med flytebrygge slik at mindre båter også skal få mulighet til å fylle drivstoff på Ballstad. En satsing som også er tenkt å skulle styrke den helhetlige reiselivsutviklingen på Ballstad. Lofoten Oljesenter ble for øvrig, rett før jul, med i bedriftsnettverket Destinasjon Ballstad.

-Jeg er ikke i tvil om at kvalitets- og utviklingsfokuset man ser hos "Ballstadøy" vil være positivt for fiskeri- og sjømatnæringen på Vestvågøy, reiselivet, og Ballstad som sted, sier næringssjef Sigve Olsen, som for øvrig satte stor pris på en interessant og hyggelig omvisning ombord.

Ingve og Arnt Helge - Klikk for stort bilde


Tilbudsinnbydelse, turistinformasjon på Leknes

I sak FS-095/18 - "Drift av Vestvågøy turistinformasjon" som ble behandlet av formannskapet 11/12-18 ble det vedtatt å utlyse drift turistinformasjonen på det åpen markedet, med årlig tilskudd fra Vestvågøy kommune. I samme vedtak ble det besluttet at ansvar for turistinformasjonen fra 1/1-19 flyttes fra Kultur til Næring, plan og utvikling. Driften skal gjennomføres i henhold til NHO Reiselivskrav til autorisasjon til turistkontorer klasse 1 og tilbyder må ha tilgjengelige lokaler sentralt på Leknes. Tilbudsinnbydelsen (PDF, 383 kB) er publisert på Doffin og frist for innlevering av tilbud i henhold til denne er 25.01.19 kl. 14.00.

Spørsmål i forbindelse med utlysningen kan rettes til næringssjef Sigve Olsen.

Klikk for stort bilde

Bedre bemanning på byggesak

Onsdag 2. januar var første arbeidsdag for Heine Johansen, som startet i stillingen som byggesaksbehandler på Næring plan og utvikling. Heine kommer fra Kvæfjord og er utdannet jurist fra Tromsø. Det blir mye nytt å sette seg inn i den første tiden, men Heine regner med å være operativ i løpet av kort tid. Enhetsleder på Næring plan og utvikling, Karl Erik Nystad, er glad for at bemanningssituasjonen nå er i ferd med å bedre seg og at avdelingen i februar vil være bedre bemannet enn noen sinne når nok en ny saksbehandler er på plass 1. februar.

- Både næringsliv og privatpersoner vil merke at vi nå får nødvendig kapasitet på plass på byggesak sier Karl Erik Nystad fornøyd.

Heine Johansen - Klikk for stort bilde

 

Jakter på Lofoten

«Jakten på Lofoten» er et prosjekt forankret i alle lofotkommunene gjennom Lofotrådet. I prosjektet inviteres innbyggerne i Lofoten til å dele sine erfaringer og meninger om hvorfor Lofoten er et godt sted å bo, dette gjøres gjennom en spørreundersøkelse og folkemøter i alle kommunene. Kunnskapen som samles gjennom spørreundersøkelsen vil blant annet kunne brukes til samfunnsplanlegging i Lofoten.

-Etter at Vågan kommune sendte ut spørreundersøkelsen til alle sine ansatte har vi nå et veldig sterkt kunnskapsgrunnlag for Øst-Lofoten men mangler en del svar fra Vest-Lofoten for å få et riktig utvalg og bilde på innbyggernes meninger, sier prosjektleder Fredrik Johannessen i forsknings- og kompetansebedriften SALT.

Han håper derfor på samme respons på Vestvågøy, og oppfordrer alle lesere av nyhetsbrevet til å delta i undersøkelsen, som du finner her.

 

Dag Otto inspirerer

De kommunalt ansatte fikk ingen julegave i 2018 på grunn av innkjøpsstoppen, men 22. februar får de noe som er minst like bra. Trolig mye bedre. Da kommer nemlig tidligere toppsyklist og nåværende ekspertkommentator Dag Otto Lauritzen til Leknes. Han er innleder og foredragsholder på den årlige inspirasjonsdagen til Vestvågøy kommune, der temaet er verdier. Lauritzen ble faktisk booket FØR det ble kjent at vi får Arctic Race hit, men litt kommunal flaks må det være lov å ha. Årets inspirasjonsdag er fredag 22. februar fra klokka 12 til 15, og da får de ansatte trolig en foredragsholder som i tillegg til å snakke om verdier, også tar med seg noe Arctic Race-historier.

-Hold gjerne av kvelden også, for en eller annen form for sosial sammenkomst vil det bli, sier kommunalsjef for utdanning Pål Einar Røch Johansen i arrangementskomiteen.

 

Opera om ei uke

Det er bare ei uke til Meieriet Kultursenter blir til Vestvågøy Opera, og vi anbefaler alle som har tenkt seg dit om å orientere seg på Meieriets hjemmeside.

 

Klikk for stort bilde

 

 

Må stenge vannet

Vannforsyningen til deler av Fygle vil dessverre måtte være avstengt mandag 7. januar mellom kl. 11.00 og kl. 15.00 Dette på grunn av omkobling av vannledning på videregående skole-området. Eventuelle spørsmål kan rettes til vakttelefon for vann og avløp, som har nummer 905 09 444.

Følgende veier/områder vil være berørt, helt eller delvis:

  • Gymnasveien
  • Tore Hjorts vei
  • Fygleveien
  • Sagaveien
  • Vardeveien
  • Høgåsveien

 

Bemanner for framtida

Kommuner som vil ha kvalifiserte lærere og barnehagelærere i årene som kommer må gjøre en innsats, for dette kommer ikke av seg selv. Kommunene konkurrerer i realiteten om utdannet arbeidskraft, og når dispensasjonen fra de nye kompetansekravene går ut i 2025, vil mange kommuner få store utfordringer. En av de som er satt på rekrutteringsjobben, er spesialpedagog Benjamin Einarsen på Familieenheten i Vestvågøy kommune.

Klikk for stort bilde

-I anledning Vestvågøy kommunes stand på YOU-messa, og arbeidet for å få flere til å søke lærer eller barnehagelærer-studiet, utlyser vi herved en foto- og videokonkurranse for alle barnehager og barne- og ungdomsskoler i Vestvågøy. Temaet for konkurransen er: «Her vil jeg jobbe». Hver barnehage/skole kan sende inn inntil fem bidrag, redegjør Einarsen.

Han forteller at bidragene ikke trenger å være "ferske", og de kan gjerne være fra andre årstider enn vinteren (eller hva det måtte være for slags vær vi har utenfor veggene nå).

 

Noen vilkår må likevel være oppfylt:

  • Alle som er avbildet skal ha tillatt dette (altså barn/elever, og deres foreldre/foresatte).
  • Alle bidragene skal kunne vises på skjerm under YOU-messa.
  • Ideelt sett skal barnehagens logo eller skolens navn være i nedre høyre hjørne av bildet. Det er i hvert fall ønskelig.
  • Kommunen må få kunne bruke bidragene i sitt informasjonsarbeid (nyhetsbrev/nettside etc.)

Premiene er som følger:
1. premie: Gavekort på 2.500 kroner på arbeidsklær hos A .Berg, Leknes.

2. premie: Gavekort på 500,- kroner på arbeidsklær hos A. Berg, Leknes.

3. premie: Gavekort på 500,- kroner på arbeidsklær hos A. Berg, Leknes.

 

Premiene tilfaller fotografene bak bildet/videoen.

 

Bidragene sendes benjamin.einarsen@vestvagoy.kommune.no, senest onsdag 6. februar. En jury kårer tre vinnere som vi bli offentliggjort senest under YOU-messa i Lofothallen den 8. februar 2019.

 

 

Informasjonsenheten håper du fant noe av interesse i årets første nyhetsbrev, og vi vil gjerne få ønske deg ei god helg.