Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling på 1. - 4. trinn

Fra 1. august 2020 ble det innført en nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling i SFO. ​Både hel og deltidsplasser kan søke. 

 

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en SFO-plass. Grensen for husstandens samlede inntekt er ca. 480 000,-. Beløpet kan variere noe ut fra plasstype. Betaling skal ikke overstige 6 % av husstandens samlede inntekt.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede brutto skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Ordningen gjelder for elever på 1. - 4. trinn. Det gis reduksjon dersom (forskrift Opplæringsloven kapittel 1 B:

  1. Foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året, eller…
  2. Det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende skoleår som gjør at foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen

Vedtaket gjelder fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Det må søkes på nytt hvert skoleår Bruk dette søknadsskjemaet om du vil søke (DOC, 43 kB).

Kontakt

Tor Arntzen
Rådgiver skole
E-post
Telefon +47 76 05 60 93