Møte i beredskapsrådet

Med god avstand til hverandre, møttes de som nå inngår i beredskapsrådet i Vestvågøy kommune fredag 20. mars, under ledelse av ordfører Remi Solberg. 

Hensikten med møtet var å samle de ressursene kommunen har til rådighet, og sørge for at de som har ansvaret for disse ressursene får samme informasjon om korona-situasjonen i Vestvågøy.

For å ivareta kravene til avstand ble møtet holdt i kommunestyresalen, og de fremmøte ble spredt ut over hele salen.

Ressursene som var representert på møtet var Vestvågøys kommunalsjefer, beredskapskoordinator, brann og redning, politiet, Nordlandssykehuset Lofoten, Røde Kors hjelpekorps, Heimevernet, Sivilforsvaret, Avinor og kommunelegeteamet.

De som representerte de ulike ressursene, orienterte etter tur de andre om hva som er situasjonen for hver enkelt, og det ble ikke minst redegjort for hvilke ressurser som nå står til rådighet for lokalsamfunnet.

Det ble også klargjort hvilke beslutningslinjer som gjelder, slik at kriseledelsen i kommunen vet hvordan de skal be om bistand, og hvem som beslutter hos de ulike ressursene.

Gjennomgangen av ressurser, og rapportene fra møtedeltagerne, viste at til tross for situasjonens kompleksitet, så har man så langt god kontroll.

Både ordfører og rådmann oppfordret til fortsatt god planlegging, og begge konkluderte med at det er betryggende å høre om den jobben som nå gjøres.

Ordfører Solberg informerte om at det trolig vil bli avholdt et regionalt beredskapsråd i neste uke, og i fortsettelsen er det digitale møteflater som vil gjelde.

Vestvågøy kommunes IKT-avdeling har nå foretatt en storstilt utrulling av progammet Office 365 der videomøte-programmet "Teams" inngår. Det er dette programmet skolene bruker nå for å undervise elever som er hjemme, og det brukes også av en rekke andre virksomheter.