Viktig melding

Kommuneoverlegen orienterer 09.03.21

Orientering etter regjeringens pressekonferanse 9. mars.

 

Orienterer kort om vurderingene gjort etter dagens presseorientering fra regjeringen. I hovedsak ingen endringer, men presiserer under punktene Reiser, Arbeidsplasser og Idretts- og fritidsaktiviteter.

Regjeringen holder fast ved at kommunene skal gjøre vurderinger av tiltak. Dersom den generelle tendensen likevel ikke går ned, vil regjeringen vurdere å innføre strengere nasjonale føringer, for mer informasjon, se her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/smitten-ma-ned/id2837640/.  

Vestvågøy kommune legger her frem nasjonale anbefalinger med lokal tilpasning, i hovedsak mtp. organiserte fritidsaktiviteter for voksne og bruk av hjemmekontor.  Les mer om de nasjonale anbefalingene her: (https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/).

Reiser

Reiser til utlandet frarådes. Unngå unødvendige reiser innenlands. Smitte spres ved at folk reiser fra områder med smitte til områder uten smitte. Vurderer du å reise oppfordrer vi deg til å gjøre en vurdering av både nødvendighet og risiko. Har du reist til områder med høy smitteforekomst oppfordrer vi deg til å vise særlig varsomhet mtp å omgås andre de første 10 dagene du kommer hjem. Ha lav terskel for å teste deg. For øvrig utdyper regjeringen: «Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise. Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.»

Ankomst Norge

Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.

Det gjøres unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.

Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen.

Utenlandske reisende må også fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.

Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.

Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. De som ikke oppholder seg på karantenehotell plikter å teste seg på døgn sju. Også husstandsmedlemmer som bor sammen med en person i innreisekarantene bør som regel gå i karantene. De bør også teste seg på dag sju etter innreise selv om de ikke selv har vært i karantene.

Det finnes enkelte unntak fra disse kravene for personer som ankommer Norge. Les mer om unntakene: Informasjon om karantenehotell

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Arrangementer

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses. 

Regler for arrangement:

Maks 10 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.

Maks 10 personer på innendørs arrangement, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som kun samler deltakere fra samme kommune.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 3x200 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Servering av alkohol kun til de som får servert mat. Skjenkestopp kl. 22.00. 

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå.

Høyere utdanning

Studenter og elever kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak. Også lesesaler og bibliotek kan holde åpent med smitteverntiltak.

Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor bør benyttes som kontaktreduserende tiltak, dvs deler av personalet vekselsvis benytter hjemmekontor. Det anbefales at arbeidsplassene gjør løpende vurderinger omkring antall nærkontakter og kontinuitet dersom smitte skulle oppstå blant ansatte. Nødvendige reiser på tvers av kommuner i jobbsammenheng bør gjennomføres.

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker skal sørge for at det er mulig å holde minst én meters avstand.

Restauranter, kafeer, barer

Servering av alkohol kun til de som får servert mat. 

Skjenkestopp kl. 22.00. 

Minst én meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.

Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og det åpnes for idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det. 

Vi anbefaler ikke at individuelle utendørsidretter som ikke innebærer nærkontakt kan konkurransene samle deltakere fra idrettskretsen/region.

Voksne over 20 år kan gjennomføre sine fritidsaktiviteter såfremt egne bransjestandarder følges.