Viktig melding

Informasjon sendt til reiselivet i Vest-Lofoten 9/6: Tilreisende - smittevern og ansvar

Det er kommet spørsmål fra reiselivsaktører om smittevern og hvem som har ansvar dersom det er mistanke om, eller bekreftet smitte hos tilreisende gjester. Vi har spurt Kommuneoverlegene i Vestvågøy og de informerer om følgende:

Angående tilreisende: Folkehelseinstituttet understreker at når man planlegger reise, bør hver enkelt tilrettelegge for å kunne følge de samme rådene på reise som man har gjort hjemme, i størst mulig grad. Eksempelvis å overholde de fire grunnleggende smittevernprinsippene (1. holde avstand, 2. God hygiene, 3. Begrense antall nærkontakter og 4. Holde seg hjemme ved symptomer). Dette kombinert med tiltak fra reiselivsaktørene begrenser smittespredning. Nedenfor følger oppsummering av lovgrunnlaget for vårt ansvar for turister i forbindelse med pandemi. Hensikten med en slik oppsummering er å rydde litt i alle lover/regler/føringer knyttet til dette temaet og klargjøre ansvarsforhold. Gjeldende lovverk:

Hvilket ansvar har kommunen for turistene? Dersom scenariet om smitte hos turister blir et faktum er det kommunen som har ansvaret for å tilby isolering og nødvendig oppfølging. Det har vært noen mailutvekslinger om dette allerede – både med Helsedirektoratet, Fhi og sykehus – i februar/mars, der Regionalt kompetansesenter for smittevern (Helse Nord) mente at isolasjon best lot seg gjennomføre «hjemme» (gjeldende overnattingssted) så langt det var medisinsk forsvarlig. Det er imidlertid ikke overnattingsstedets plikt å tilrettelegge for dette. Her vil god dialog med aktuelle reiselivsaktør bli viktig. Likevel, smittevernhjelp anses som en del av retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a første og annet ledd og § 2-1 b første og annet ledd, som kommunen plikter å sørge for til alle som oppholder seg i kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Det er videre presisert i smittevernloven § 7-1 at kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i kommunal helseinstitusjon.

Må kommunen ordne med bosted/egnet oppholdssted for gjennomføring av isolasjon for feriegjester? Det følger av covid-19-forskriften § 11a at kommunen skal sørge for at person som skal oppholde seg i isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen, dersom kommunen finner at bovilkår, familiesituasjon eller andre forhold medfører at isolering i hjemmet ikke sikrer et effektivt og forsvarlig smittevern.
Kommunen kan i det enkelte tilfelle bestemme at personer som den bekreftet smittede bor sammen med, og som har behov for et oppholdssted som gjør det mulig å gjennomføre eller unngå karantene, kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen som nevnt i første ledd, i stedet for den bekreftet smittede. Kommunen skal dekke kostnader som kommunen finner nødvendig for å sørge for slike tiltak.

Bestemmelsen skiller ikke mellom personer som er bosatt i kommunen og andre personer som midlertidig oppholder seg i kommunen, herunder feriegjester. Kommunens plikt til å sørge for oppholdssted, og plikt til å dekke kostnadene i forbindelse med dette, gjelder derfor også for feriegjester i kommunen.


Oppsummert er da budskapet at vi først og fremst skal sørge for å unngå smitte - det vil være fatalt for næringen om det skulle bli oppblomstring nå, med påfølgende strenge tiltak. Dernest, om det skulle være behov for isolasjon eller karantene ligger ansvaret hos kommunen å sørge for dette. Her vil man i hvert enkelt tilfelle være avhengig av god dialog med aktuell reiselivsaktør for å finne den beste løsningen.

Vestvågøy kommune observerer og får tilbakemelding om at det er tendenser til at det tas lettere på grunnleggende smittevernregler blant befolkningen. Faren er ikke over, og vi vil fremover informere om dette gjennom ulike kanaler. Det er viktig at også reiselivet bidrar med informasjon både til lokalbefolkning og gjester.

Med vennlig hilsen
Sigve Olsen
Vestvågøy kommune
Næringssjef/beredskapskoordinator