Høring - Planprogram kommunedelplan for naturmangfold

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan for naturmangfold i Vestvågøy kommune og høring av forslag til planprogram. Høringsfrist 18. mai 2021.

Klikk for stort bilde 

Det overordnede formålet med planarbeidet er å kartlegge kommunens naturmangfold og bidra til kunnskapsbasert forvaltning og bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

Systematisk utarbeidelse av naturmangfoldsplaner kommer som en følge av Stortingsmelding nr 14; Meld.St. 14 (2015-16) Natur for livet- norsk handlingsplan for naturmangfold.

Varsel om planoppstart og høring av planprogram inngår som første fase i planarbeidet der formål, viktige spørsmål og rammene for gjennomføringen av planarbeidet fastsettes. Etter at planprogrammet har vært på høring vil planprogrammet bli fastsatt av kommunestyret.

Les høringsdokumentene her...

Kontakt

Bjørn Harald Brenna
Rådgiver miljø og SMIL
E-post
Telefon 76 05 61 27