Høring - Finneset Landskapshotell

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 9.2.2021 vedtatt å sende reguleringsplanforslag for Finneset Landskapshotell ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er tirsdag 6. april 2021.

Klikk for stort bilde 

FO-sak 004/21, PlanID: 1860 202003, ArkivID: 20/631. Alle saksdokumenter kan lastes ned her...

Planforslaget er utarbeidet av Norgeshus AS på vegne av tiltakshaver Tor. O. Sande/Aktiv Boinvest AS. Formålet med detaljreguleringsplanen er å lette til rette for er å legge til rette for nærings- og ervervsvirksomhet i form av et småskala landskapshotell med tilhørende overnattingsenheter (inntil 10 stk. frittliggende enheter) og fasiliteter/anlegg. Hotellet skal ha en grønn profil og så langt som mulig innordne seg naturgitte premisser. Planområdet omfatter eiendommene gnr 57 bnr 8 og 27 og deler av gnr 206 bnr 1 samt tilgrensende sjøarealer. Planavgrensningen har et samlet areal på ca. 45 daa.

Klikk for stort bilde 
Innenfor planområdet er det satt av 4 områder for eksisterende og ny bygningsmasse tilknyttet hotelldriften. I BH1 som i reguleringsplanen er det største (og ubebygde) av byggeområdene er intensjonen å etablere inntil 10 nye frittliggende boenheter for hotellets gjester i nordvestre del av planområdet. Enhetene skal være små, inntil 30m2 for 2-4 personer, og stå på peler slik at de lett kan tilpasses topografien uten vesentlige terrenginngrep.

De øvrige områdene BH2-BH4 er regulert rundt eksisterende bygningsmasse, og er tenkt benyttet til ulike typer servicebygg tilknyttet hotellvirksomheten, herunder resepsjon, cafe, redskapsbod, kontor, m.m. Eksisterende bygningsmasse innenfor BH2 og BH4 må totalrenoveres, evt. rives og oppføres på nytt. Intensjonen at ny bygningsmasse innenfor disse områdene skal ha tilsvarende skala og karakter som eksisterende bygningsmasse.