Viktig melding

Høring - Detaljreguleringsplan Leirvik, Ure

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 23.08.2022 vedtatt å sende reguleringsforslaget ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 17. januar 2023.

Detaljreguleringsplan Leirvik Ure, FO-sak 046/22, PlanID: 1860 202007, ArkivID: 20/1314.

Planforslaget er utarbeidet av Lofoting AS på vegne av Rune Tetlie ENK, med et samlet areal på 8,9 dekar. Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for kaianlegg med tilhørende bygningsmasse for fiskerinæring, boligbebyggelse, fritidsbebyggelse/overnatting

Planområdet omfatter gnr 61 bnr 49, bnr 52 og deler av gnr 61 bnr 53, bnr 2. Planforslaget legger opp til at det kan etableres en forlengelse av dagens kaiareal på Leirvik, med flytebrygge, og næringsbygg i tilknytning til fiskerinæring. I tillegg ønskes det å legge til rette for en bolig og noen rorbuer som skal benyttes som fritidsboliger, eventuelt til utleie. Bestemmelsene setter maksimal høyde på næringsbygg til 10 meter mønehøyde og 8 meter gesimshøyde, mens resterende bygningsmasse får maksimal høyde på 9 meter møne og 8 meter gesims, jf. Pbl. §29-4.

Les hele høringen og dokumenter her...