Høring - Detaljregulering Hauklandstranda servicebygg

Kommunestyre i Vestvågøy kommune har i møte den 21.06.2022 vedtatt å sende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 15. august 2022.

 

KS-sak 042/22, PlanID: 1860 202008, ArkivID: 20/1557

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Stein Hamre Arkitekter/Asplan Viak AS på vegne av Vestvågøy kommune. Planen har en samlet areal på 13677 m2.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av et nytt servicebygg ved Hauklandstranda, opparbeide ny parkeringsplass, samt infrastruktur tilknyttet anlegget. Planområdet omfatter gnr/bnr 27/4, 27/5, 27/7 og 202/1 (fylkesveien). Planforslaget legger opp til at det kan etableres et servicebygg på maksimalt 850 m2 BRA med maksimal høyde på 5,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Det legges opp til et parkeringsareal på 4521 m2, ca 90 plasser.

Les hele høringen med plandokumenter her...