Forslag til nedbemanning i Vestvågøy kommune

Som kjent har det de siste månedene vært en prosess knyttet til nedbemanning av 40 årsverk i Vestvågøy kommune. Fem ulike arbeidsgrupper har arbeidet med forslag, og disse er oppsummert og bearbeidet av en styringsgruppe. Styringsgruppa består av rådmann, kommunalsjefer, HR-sjef, adm kontroller, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

I dag (13/5) presenterte rådmann Kjell Idar Berg forslaget på nettmøter med politikere, ledere og ansatte i kommunen. Forslaget skal nå drøftes med fagforeningene, før det behandles i kommunestyret i juni. Opptak av presentasjonen på nettet


Kjære medarbeider

Ved månedsskiftet april/mai var arbeidsgruppene, som har sett på nedbemanning og effektivisering i kommunen vår, ferdige med sitt arbeid. Som dere vet, har arbeidstakerorganisasjonene vært med hele veien i prosessen, også i styringsgruppen, da vi ser dette som den beste måten å involvere arbeidstakerne på. Det betyr at du, gjennom din fagforening, har vært representert i hele prosessen. Nå betyr ikke nødvendigvis det at din fagforening har vært enige i alt, hele veien, men organisasjonene har vært der, og har fått være delaktig.

Hver arbeidsgruppe leverte en rapport til styringsgruppa. Styringsgruppa har ansvar for at vi til slutt kommer i mål med rådmannens bestilling. Styringsgruppa har vurdert tiltaks- og forbedringsforslagene fra arbeidsgruppene. Det er mange hensyn å ta og helheten i kommunen skal ivaretas. Styringsgruppen har gjort sine selvstendige vurderinger og kommet med nye forslag til tiltak. Alle forslagene skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. Om vi samlet sett ikke klarer å finne tiltak som gjør at vi kommer i budsjettmessig balanse (etter drøftingsmøtet) er det opp til rådmann og kommunestyret å bestemme hvor nedtaket skal skje.

Det har hele veien vært jobbet for at ingen skal måtte sies opp, og det er fortsatt målet vårt. Men at medarbeidere vil få andre oppgaver, må bli en naturlig konsekvens av en slik nedbemannings- og omorganiseringsprosess.

Vi ber deg derfor om å ikke tenke person når du får mer detaljert kjennskap til forslagene, for det at en funksjon skal opphøre eller endres, er ikke ensbetydende med at den som innehar funksjonen i dag skal sies opp. Endrede arbeidsoppgaver trenger heller ikke bety en mindre givende arbeidshverdag. Det kan like gjerne bety en endring som er positiv. Det første vi vil gjøre om vi må ta ned stillinger et sted, er å undersøke om det er andre ledige stillinger vi kan tilby. Dersom alle steiner er snudd og hvis berørt ansatt takker nei til tilbud om ny stilling vil vi følge retningslinjene for oppsigelse. Det er en rekke formalkrav som må oppfylles, det skal informeres og drøftes i hvert enkelt tilfelle, og enhver oppsigelse skal være saklig begrunnet. Tillitsvalgte vil ivareta sine medlemmer gjennom sine organisasjoner og benytte sine kanaler for å sikre en rettferdig prosess.

Vestvågøy kommune har siden utgangen av 2019 bestrebet seg på å sette stillinger vakante når det har skjedd endringer, eller medarbeidere har sluttet eller gått av med pensjon. Det har gitt oss en god start inn i den prosessen som står foran oss. I tillegg har vi en utskiftning på rundt 100 stillinger i året, så mulighetene er tilstede for at vi langt på vei skal kunne løse dette på best mulig måte. Dette gir oss handlingsrom, og dette er et viktig verktøy for å unngå oppsigelser.

Til slutt har styringsgruppa, kommunalsjefene og rådmannen en presisering som vi ikke kan få vært tydelig nok på, og det gjelder ivaretakelsen av de funksjonene som er foreslått løst annerledes. Det er ikke slik at de funksjonene som opphører, ikke har vært av betydning for organisasjonen og tjenestemottakerne i befolkningen. Ingen har, slik vi ser det, hatt oppgaver som ikke er viktige. Men gjennom rasjonalisering og alternativ tilnærming, er det oppgaver vi løser, som nå er foreslått løst på en annen måte.

Med det for øyet, håper vi at alle i organisasjonen vil lese forslagene som legges fram som et mulighetsforslag, der vi staker ut kursen for en kommune som vil ha tærne fremst i skoene, og levere så gode tjenester til innbyggerne som rammene våre tillater.

Kjell Idar Berg

Rådmann