Folkeundersøkelsen «Fra Wuhan til Vestvågøy»

Vestvågøy kommune er i startfasen av en folkeundersøkelse om koronapandemien. Vi ser nærmere på en rekke faktorer knytte til pandemien og innvirkningen pandemien har hatt for innbyggere, næringsliv og for de som var involvert i pandemihandteringen. Formell åpning av undersøkelsen vil finne sted på Vest-Lofoten videregående skole tirsdag 14. juni klokken 1100.  

Vi har valgt å intervjue noen sentrale personer og få deres betraktninger i forhold til prosessen fra kommunal side. Denne gang er det Kjell Idar Berg.

Fv. informasjonsansvarlig Thomas Thomassen og tidligere rådmann Kjell Idar Berg i hyggelig intervjusituasjon på rådhuset. Lisa Mevold  

Intervju av tidligere rådmann Kjell Idar Berg

Kjell Idar Berg var rådmann og øverste administrative leder i kommunen da pandemien kom til Vestvågøy.

Hva var dine tanker da viruset begynte å nærme seg Norge og Vestvågøy?
Det var godt kjent at pandemien hadde en utvikling hvor også Norge ville bli berørt. Vi startet arbeidet med konkrete forberedelser i januar/februar 2020 hvor det ble utarbeidet kontinuitetsplaner for de ulike områdene av kommunens drift. Vi var derfor til en viss grad forberedt på at det kunne bli tatt i bruk tiltak som ville påvirke kommunens utførelse av ulike tjenestetilbud. I de forskjellige sektorene ble det jobbet godt med å oppdatere og legge planer for hvordan vi kunne møte ulike scenario. Det ble fokusert på koronasituasjonen i rådmannens ledergruppe. Kommunalsjefene i helse og mestring og i oppvekst var toneangivende i starten. Så utvidet vi beredskapsgruppen til å inkludere flere premissleverandører.

Jeg antar at sentrale myndigheter gav en del føringer for håndtering, men at noen avgjørelser ble lagt over til kommunene å bestemme selv. Kan du si noe om dette grensesnittet?
Sentrale myndigheter vedtok gjennomgripende tiltak i forbindelse med nedstenging av samfunnet i midten av mars 2020, men det var kommunen som hadde ansvaret for å gjennomføre tiltakene. Det var barnehager og skoler, samt helse og mestring som fikk de største utfordringene. Ved gjennomføring av så store inngripende tiltak ble det litt «armer og bein» i startfasen, men det ble jobbet godt av alle involverte, og jeg synes det ble utvist en fantastisk kreativitet og stor innsats for å få tjenestetilbudet til å fungere så godt som mulig.

Hvordan organiserte du arbeidet for kommunens ansatte og hvem knyttet du til deg i den første fasen?
Kommunen har en egen kriseledelse. Denne ble supplert med noen flere deltakere/funksjoner, også med andre offentlige funksjoner som videregående skole, politi og tidvis også sykehus. Beredskapsgruppen ble satt opp med faste ukentlige møter, og også ad-hoc møter når det var behov for å fatte viktige beslutninger raskt.  

Hvordan forløp samarbeidet med politisk nivå? Var administrativ og politisk ledelse samstemte?
Ordfører og varaordfører deltok alltid i møtene i beredskapsgruppa og hadde en aktiv rolle i informasjonsformidlingen til befolkningen. Etter min vurdering fungerte dette samarbeidet svært godt.

Ble sykefraværet blant kommunalt ansatte en utfordring for driften av kommunen?
Tidvis var det noe økt sykefravær, samt fravær på grunn av at medarbeidere var i karantene, men dette ble løst på en god måte

Vestvågøy kommune synes å ha handtert pandemien på en adekvat måte. Hva tenker du at er suksesskriteriene for dette?
Tidlig og brei involvering av aktuelle ledere og medarbeidere, god kunnskap om de ulike tjenesteområder og en fantastisk innsats av alle medarbeidere. Det var utrolig flott å registrere det store engasjementet både fra medarbeidere og frivillige som bidro til en god håndtering av pandemien. Videre var det god struktur og oppfølging av de ulike gruppene som var etablert.

Er det noe du ville ha gjort annerledes hvis du kunne gått tilbake i tid?
Viktigheten av gode planer ble tydelig, og vi kunne nok hatt en del av disse mer oppdaterte enn det de var. Imidlertid synes jeg disse utfordringene også ble håndtert på en god måte.

Avslutningsvis fikk Kjell Idar anledning til å komme med mer generelle betraktninger. Han fortalte da at organisasjonen har mange dyktige og initiativrike ansatte. Det kom til en stor dugnadsånd i arbeidet. Laginnsatsen var viktig da ingen enkeltperson kunne ha løst dette alene. Massevaksinasjonsarbeidet ved Storeide var et spesielt godt tiltak. Mot slutten syntes rådhuset som et godt alternativ opp mot vaksinering.  Tidligere rådmann understreker at pandemien ble en alvorlig situasjon som kom i tillegg til vanlig drift. Det er krevende å drive normal drift samtidig som man har en slik langvarig pågående situasjon.

Jeg må spørre. Hvordan er pensjonisttilværelsen for en tidligere rådmann, som tidligere hadde lange arbeidsdager?Dagene er for så vidt like lange….. Men med et betydelig endret innhold. Foreløpig trives jeg meget godt med min nye situasjon. Jeg har nok å gjøre. Det er fantastisk å få lov til selv å bestemme hva og når ting skal gjøres, i tillegg prøver jeg å være litt mer fysisk aktiv.