Folkemøter om arealplan vel gjennomført

I samarbeid med bygdelag og innbyggerforeninger holdt kommunen seks folkemøter mellom 18. og 28. juni, der politikere og fagfolk fra kommunen orienterte om arealplanarbeidet og fikk kunnskap om lokale behov og muligheter som du kan lese om her. 

Planavdelingen skal nå systematisere alle innspill fra folkemøtene og samle dem og sine vurderinger i en rapport som publiseres på kommunens nettside. Rapporten skal brukes som kunnskapsgrunnlag for revideringen av arealplanen. Det er mulig å gi innspill til arealplanen, for eksempel på mail til postmottak@vestvagoy.kommune.no. Merk mailen med saksnummer 17/1755 og kontaktinformasjon.

Når et førsteutkast til revidert plan foreligger vil planleggerne ha utekontor på Meieriet slik at innbyggerne og andre interesserte kan komme og diskutere planen, som skal vedtas i juni 2019.

Vi takker alle bidragsytere for kunnskapen vi har fått til arealplanarbeidet denne våren, og ønsker alle en god sommer.

Engasjerte innbyggere fra Nord-Borge samlet seg på Haukland ungdomshus

 

Det første møtet om arealplanen ble holdt på Haukland ungdomshus den 18. juni.

Det var godt oppmøte på ungdomshuset – med 36 oppmøtte fra Nord-Borge og 11 representanter fra administrasjon og politikk.

Bjørnar Evjen, leder for grendelaget, ønsket sambygdinger, administrasjon og politikere velkommen og oppfordret forsamlingen til å se fremover og finne gode løsninger for bygdene i Nord-Borge. Tilrettelegging for boligbygging og utbygging av fiber var noen av de mange temaene som ble diskutert.

Stor takk til innbyggere for gode innspill, og Vestresand og omegn grendelag som vertskap!

 

Fantastisk mobilisering til folkemøte på Eltoft 19. juni

Den 19/6 hadde kommunen folkemøte på Eltoft Montesorriskole, der innbyggere fra Eggum, Bøstad, Liland, Steinfjorden og Unstad med omegn kom sammen for å få informasjon og gi innspill til planarbeidet. Lokalkunnskapen er viktig når det gjelder hvor arealformål kan endres, hvilke potensial og behov som finnes, og hva som er de største utfordringene.  

Skolen på Eltoft huset nær hundre folk tirsdag kveld, et syttitalls innbyggere i tillegg til fagpersonene fra kommunen, rådmann og kommunepolitikere. Leder for bygderådet, Svein Hansen, ønsket velkommen, sammen med søstrene Ingrid og Jenny, som spilte vakkert på piano. Ordfører Remi Solberg takket for oppmøtet og fortalte litt om planens betydning for utviklingen av Vestvågøy og hvorfor kommunen trenger innspill fra innbyggerne og næringsaktører.

Arealplanlegger Eva-Mari Rahkola informerte deretter hva en arealplan er og hvilke områder det er spesielt viktig at vi vurderer, utvikling, vern og endring i planen.

De fleste stedene var greit representert, og innspillene var gode - både konkrete og til dels også like. Som på møtet i Nord-Borge dagen før er det behovet for å få bygge boliger som står sentralt, i tillegg til utvikling av landbruks- og fiskerinæringene. Det var også mange ønsker om kommunalt vannverk, og behov for rensing av vassdrag, gang- og sykkelsti langs E10, og bevaring av kulturmiljø på Eggum.

I den åpne diskusjonen til sist kom spørsmålet om fibertilgang opp, og rådmann Kjell Idar Berg orienterte om at kommunen nå utreder mulighetene, selv om Telenor har ballen. Spørsmål om leie av jord og lang kjøring ble besvart av Ivar Johansen. Matparken har et prosjekt på dette, i tillegg har kommunen fått styrket sitt landbruksmiljø, og har nå kapasitet til å jobbe for at driveplikten holdes på gårdsbrukene. Det siste innlegget var et ønske om en plan for aldri mer gran i Lofoten. Politikerne tok det til etterretning.
 

Gode innspill og et turplanforslag på Oppdøl 25.juni  

Kommunen vil få gi en stor takk til Opdøl og Farstad velforening og FAU ved Opdøl Montessoriskole for svært trivelige og gode rammer for folkemøtet om arealplanen i går, og til de rundt femti oppmøtte fra Opdøl, Rise, Uttakleiv, Offersøy, Leknes og Skullbru for gode og interessante innspill.

For de fleste av stedene representert på møtet i går er det viktig å styrke bosettingen. Tomter til boligutvikling står høyt på lista. For enkelte steder kom det konkrete forslag til hvor boligutvikling egner seg best og er mest attraktivt, særlig koplet til utvikling av infrastruktur slik som barnehage.

Samtidig var de fleste på møtet enige om at boligutbygging ikke må innebære nedbygging av matjord; landbruket bør fortsatt stå sterkt; for å styrke næringsutvikling lokalt, bevare kulturlandskapet, og for at matjorda blir tatt vare på.

Stedskvalitet gjennom utvikling av tur- og utemuligheter for både lokale og besøkende rundt Farstadvannet, kom også frem som et ønske.

Mange innbyggere var opptatt av sammenkoplinger av infrastruktur; til det kommunale avløpsnettet, til fiber, og med gang- og sykkelsti mot Bøstad. Fra Offersøya ble det også foreslått at det må satses på et smart og fremtidsrettet strømnett med lokal energiproduksjon.

Fra Leknes var det utvikling av grøntstruktur, særlig rundt Borgavatnet; trygge trafikkforhold; og avløpssituasjonen som var viktigst. Det kom også en anbefaling om kvalitetsorientert fortetting, og et ønske om å få fortgang i bygging av leiligheter tilpasset eldre innbyggere.

Ordfører Remi Solberg og de seks andre politikerne til stede på folkemøtet utfordret salen om arealutfordringer mellom landbruk og boligutvikling, turisme,- kort sagt hvordan Vestvågøy skal utvikle seg for at vi kan forbli stolte lofotinger.

Diskusjonen ble avsluttet med utfordringen det er om alle skal bygge hvor de vil, og at den nåværende arealplanen gjør byggesaksprosessen tung når man må søke om dispensasjon for å bygge i landbrukssoner. Arealplanlegger Jochen Caesar og ordfører påpekte at de mange dispensasjonssakene i disse områdene viser behovet for å oppdatere planen, slik kommunen nå gjør.

Opdøl og Farstad velforening avrundet møtet med å vise et spennende forslag til et turrutesystem med tre traseer mellom Leknes og Bøstad, på til sammen 38 kilometer. En trase var tenkt universelt utformet og lett tilgjengelig, den andre for trivselstur med panoramamuligheter, og den tredje kalt ‘høyfjellstur’, med mer krevende stigninger og terreng. Turrutenettet kunne få en digital informasjonsportal, og utvikling av raste- og leirplasser, og andre ting som ville gjøre turstiene attraktive for både innbyggerne og turister.

Spennende innspill fra Gravdal og Ballstad

Den 26/6 holdt kommunen folkemøte på Buksnes skole for Gravdal, Ballstad, Storeide, Haug og Skotnes med omegn, og takker innbyggerne fra disse stedene for gode og interessante innspill og diskusjoner med politikerne, som vi tar med oss i det videre arbeidet med arealplanen.

For både Ballstad og Gravdal er avløpsproblematikk viktig, i tillegg til inngjerding av beiteområder, og ivaretakelse av heia.

Planene for et godt tilgjengelig Klokkarvika ble løftet frem – det er bra at området blir tilgjengelig, særlig for de som er dårlige til bens og for småbarnsfamilier. Fortauene på Gravdal er uoversiktelige. Det går utover trygghet og fremkommelighet.

Mellom Gravdal og Storeidøya ble det foreslått sjønær boligutvikling og å jobbe for "Byen ved fjorden" - et sammenhengende bebygd og utvikla Leknes - Gravdal.

Innbyggerne fra Skotnes ønsker at et område på Gjerstad hvor husene ligger forholdsvis tett kunne blitt omdefinert til boligområde. En strategi for å forhindre videre gjengroing var også på lista.

Muligheter for næringsutvikling som det ble pekt på er videre utvikling av Gjermesøya; campus i bygget til fiskeriskola med minimum 200 studenter innen fem år; fortsatt landbruks-utvikling i bygdene, og en lagerhall på Lilleeide. Ballstad oppleves som et rimelig komplett (flerfunksjonelt) tettsted.

Diskusjonen til slutt -der politikerne stilte innbyggerne spørsmål - var om potensielle konflikter i kombinerte bo- og industriområder; utvikling av næringshavn på Gravdal og dypvannskai på Gjerstadneset; og om begrensning av turismen. Responsen var at konfliktene mellom beboere og næringsvirksomhet ikke oppleves som et problem nå, men det kan bli det i fremtiden. Kommunen oppfordres til å ta tak i utfordringene mens de er små. Det ble også anbefalt å verne om turstiene så de ikke blir ødelagte av stor ferdsel, og å tenke på innbyggeres fritidsbehov vel så mye som å tilrettelegge for turister i Vestvågøyas naturområder.

Feriestart gjorde det vanskelig for lokallagene å bidra og rekruttere til gårsdagens møte. De er velkomne til å invitere kommunens planleggere og politikere til et møte til høsten.

 

Mange fremmøte på Fygle skole

Stor takk til Mortsund og Berg grendelag og de 50 fremmøtte fra Ure, Sennesvik, Finnstad, Hag, Fygle, Berg, Ramsvika, Petvika og Mortsund for et hyggelig møte og gode innspill til arealplanarbeidet vårt i går kveld på Fygle skole.

I dette området var det spesielt behov for teknisk infrastruktur som var viktigst: først og fremst trafikksikkerhet og behov for gang- og sykkelvei, men også fiber, vann, og kloakkproblematikk ble løftet frem.

Den andre prioriteringen var mer boligbygging i disse attraktive områdene, og flere servicetilbud på Fygle.

Nevnes kan også stoltheten over Fygle skole og Holsøya som populært og flott turområde som må ivaretas.

 

Gode diskusjoner på Valbergstua 28.juli

Det siste folkemøtet ble holdt på Valbergstua torsdag 28.juni, og takker Valberg Vel så mye for hjelpen med å arrangere et trivelig møte. Vi er også takknemlige for innspillene fra de rundt 30 fremmøtte fra Stamsund, Valberg, Rolvsfjord, Kartfjord, Justad og Steine. Hva kom så fram som de viktigste behovene og hensynene?

Som for annersteds på Vestvågøy er boligbygging et viktig tema for området mellom Valberg og Steine. Muligheten til å bygge boliger fremheves som viktig for levende bygder gjennom tilvekst. For unge voksne som ønsker å flytte hjem igjen er tilgjengelig tomt og bolig en barriere. Innbyggere er også frustrerte over en utrygg vei mot Valberg og mangel på kollektivtilbud. Begge disse tingene er vanskelig for kommunen å påvirke. Private tomteeiere, banklån og utbyggingskostnader er avgjørende for om og hvor det bygges boliger. Men i arbeidet med arealplanen skal behovet for å legge inn boligformål i tilknytning til landbruksformål (såkalte LNF-områder) vurderes. Videre har fylkeskommunen veiansvar, men her kan kommunen jobbe opp mot fylkesnivået for at behovet for trafikksikring kan bli møtt.

Forholdet mellom ferdsel i naturen og hensynet til dyrehold samt biotopvern kom opp som viktige tema for Justad og Valberg. Helårsturer fra Justad fordrer tilrettelegging, ifølge innbyggere. I Storfjorden/Steineområdet ble det fortalt at gjengroing hindrer ferdsel, både mot fjella og sjøen.

For de fremmøtte fra Stamsund var det næringsmulighetene som var viktigst, sett opp mot potensialet for vekst. Et forslag var å utvide driften av alpinanlegget med utleieenheter, et annet å anlegge golf- eller sykkelbane i Ytre Stamsund.

På odden utenfor Valberg diskuterte rådmann med innbyggerne om hva de ønsket skulle være aktiviteten der. Turlaget har meldt sin interesse for å drifte området, en mulighet som ble godt mottatt av innbyggerne på møtet. Det er også ønske om at Valberg skole får nye aktiviteter,- som kommer lokalsamfunnet til gode.

Innbyggere og politikere var enig om at alle aktivitetene som foregår i området må synliggjøres mer.