En krevende økonomisk situasjon

Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i Vestvågøy kommune, har følgende epost gått ut til samtlige ansatte fra rådmann Kjell Idar Berg:Klikk for stort bilde  

I går informerte vi kommunestyret i Vestvågøy om hovedtrekkene i neste års budsjett inkludert kortsiktige tiltak for 2020 og de mer langsiktige for resten av perioden 2020 til 2023.

Det er utfordrende å drive en kommune i vår tid. Forventningene til oss er høye, og vi yter både lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Tjenestene vi yter er i all hovedsak politisk bestemt, men noe er også kutyme og tradisjon.

Slik vår økonomiske situasjon er nå, ser vi at tjenestenivået må reduseres, og at vi i løpet av de neste to årene må ta ned cirka 40 årsverk. Denne prosessen må starte nå for å få en utgiftsreduksjon i 2020, og vi må ha full effekt av reduksjonen i løpet 2021 for å få en mer robust og sunn kommuneøkonomi.

En av hovedgrunnene til at vi er i denne situasjonen, er at antall årsverk i årene fra 2016 til 2019 økte med 65, dette bla som følge av utvidete oppgaver, nye satsinger fra sentralt hold og endringer i bemanningskrav. Vel 50 av disse har kommet innenfor skole og omsorg, men også planarbeid og saksbehandling på grunn av høyt aktivitetsnivå i kommunen har medført behov for mer folk. Totalt sett har dette gitt oss et utgiftsnivå som er for høyt sett i forhold til økning i inntekter i samme periode. Slik det er i dag, har vi for lite handlingsrom, og vi kan ikke alltid velge de løsningene som ville ha gagnet oss og innbyggerne mest. Det er derfor igangsatt et arbeid der administrasjonen, i nært samarbeid med fagforeningene, skal stake ut kursen for dette arbeidet.

Med 784 årsverk, fordelt på over tusen ansatte, har vi alle muligheter til å ta ned driften uten å måtte ty til oppsigelser. Vi kan likevel ikke garantere en prosess uten oppsigelser, men vi bestreber oss på å unngå det. Vestvågøy kommune har dyktige medarbeidere, og vi ønsker å beholde mest mulig kompetanse for å stå rustet til å takle fremtidige krav til god tjenesteyting til våre innbyggere. Din nærmeste leder vil holde deg fortløpende oppdatert, og dere som er organisert vil også få informasjon fra de tillitsvalgte.

Av umiddelbare tiltak, vil vi iverksette individuell vurdering av alle stillinger der noen slutter. Det kan bety at stillinger blir stående vakante som en del av den prosessen vi nå er i gang med. I dette arbeidet, vil også innspill fra alle ansatte, gjennom sine nærmeste ledere, være av stor interesse. Det kan ligge et stort innsparingspotensial i å gjøre ting på en annen måte, og ideelt sett ønsker vi å yte like gode tjenester som i dag, men med mindre ressursbruk.

Vi håper og tror at vi kan ha en ryddig og god prosess på dette, og at vi kan hente ut en effekt av at dedikerte medarbeidere med god kunnskap om egne oppgaver, bidrar til felleskapet gjennom kreativitet og omstillingsvilje.

Kjell Idar Berg

Rådmann