Detaljreguleringsplan Sykehusbakken

Offentlig ettersyn

PlanID: 1860 201404 /PU-sak 051/16 ArkivID 16/440

Planutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 05.12.16  vedtatt å legge følgende reguleringsplan ut på offentlig ettersyn:  Offentlig detaljreguleringsplan Sykehusbakken - Gravdal

Formålet med planen er å bedre trafikksikkerheten i Sykehusbakken, og rydde i dagens trafikkbilde og skille tydeligere mellom kjørevei, fortau, bussholdeplass  og parkeringsarealer. Planen omfatter vegtraseen fra Fv 843 til Risfaret kommunale gate, og parkeringsanlegg tilgrensende sykehuset og sykehjemmet. Veien utformes i henhold til veiklasse Sa2 med ensidig fortau og gangfelt. 

Klikk for stort bilde

Plandokumenter: Reguleringsplan Sykehusbakken

Det er også utlagt en mappe med plandokumentene i skranken på Rådhuset, Leknes.

Innspill  til planforslaget må merkes med saksnummer 16/440 og sendes skriftlig innen 23.01.17

Vestvågøy kommune
Postboks 203
8376 Leknes

eller på mail: postmottak@vestvagoy.kommune.no