Detaljreguleringsplan Buksnes skole

Offentlig ettersyn

PlanID: 1860 201405 /PU-sak 050/16 ArkivID 16/1955

Planutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 05.12.16  vedtatt å legge følgende reguleringsplan ut på offentlig ettersyn:

Offentlig detaljreguleringsplan Buksnes skole

Formålet med planen er å legge til rette for en tryggere skolevei til Buksnes skole, ved å bedre dagens adkomstforhold og bedre trafikksikkerheten rundt Buksnes barneskole. Trafikkavviklingen er i dag mindre tilfredsstillende og fører til farlige situasjoner i forbindelse med levering av barn, og kryssing av fylkesveien særlig i morgentimene.

Reguleringsplanen foreslår en løsning med en av- og påstigningssløyfe for biler, kantstopp for buss i Gravdalsgaten, og nytt gangfelt over fv. Buksnesveien, før krysset Buksnesveien/ Kirkeveien.

Klikk for stort bilde

 

 Det er også utlagt en mappe med plandokumentene i skranken på Rådhuset, Leknes.

Innspill  til planforslaget må merkes med saksnummer 16/1955  og sendes skriftlig innen 23.01.17 til:

Vestvågøy kommune,
Postboks 203
8376 Leknes
Eller på mail: postmottak@vestvagoy.kommune.no