Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II, Stamsund

Offentlig høring

Planutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 07.11.16  vedtatt å sende følgende forslag til reguleringsplan ut på høring og offentlig ettersyn:

 

Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II, Stamsund

PlanID: 1860 201606

PU-sak 047/16 ArkivID 15/4762

 

Formålet med planen er å tilrettelegge for 11 nye boligtomter på Helle i Stamsund. I tillegg er 5 tidligere fradelte boligtomter tatt med i planen. Planforslaget omfatter areal avsatt til boligbebyggelse, kjøreveg, felles uteoppholdsareal, tursti, naturområde som randsone for bekk og friluftsområde. Planforslaget vil ligge ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 01.12.16 til 19.01.2017.

 

Plankart med beskrivelse, bestemmelser og vedtak er vedlagt. Det er også utlagt en mappe med plandokumentene i skranken på Rådhuset, Leknes.

Merknader eller innsigelser til planforslaget må merkes med saksnummer 15/4762 og sendes skriftlig innen 19.01.17 til:

Vestvågøy kommune
Postboks 203
8376 LEKNES

Eller på mail: postmottak@vestvagoy.kommune.no