Vestvågøy kommune inviterer husstander langs kommunal veg til et spleiselag for nyasfaltering av kommunale grusveier.

Her overleverer ordfører Remi Solberg prisen til konstituert rektor Jane Horn.

NAV-kontorene setter nå flere nettjenester ut i livet med fullt trykk fra den 3. april. Dette er en omfattende nasjonal satsing i NAV hvor siktemålet er å gi riktig og oppdatert veiledning på tjenester og ytelser.

Informasjonen under er orientering fra Vestvågøy Eiendomsdrift om det som skjer ved og på Ballstad skole i forbindelse med vannskaden.

Brudd på kommunens hovedvannledning.Hele Gravdal-området er berørt. Vannet er forventet å være tilbake ved 13-14 tiden i dag 22. mars.
Spre dette til alle dere kjenner i området og be dem følge Vestvågøy kommune på Facebook for oppdateringer. 

Søknadene skal fremmes elektronisk innen 1. april. Skjemaer og info om begge typer kulturmidler finnes på Vestvågøy kommunes hjemmeside under «Kultur, idrett og fritid», deretter «Tilskudd og stipender».

Informasjonsskriv fra Nordland Fylkeskommune, Trafikksikkerhetsutvalget.

I henhold til Fastlegeforskriften § 6. har kommunen plikt til å informere innbyggerne når vi ikke har ledige plasser på legenes liste.

Vestvågøy kommune hadde for 2016 budsjettert med et regnskapsmessig mindreforbruk på 7,5 mill kroner. Foreløpige beregninger viser et mindreforbruk på 29,5 mill kroner.