Servicetorget - eDialog


 • con_tel Telefon: 760 56 000
  Åpningstider:
  Mandag 9.00 - 15.30
  Tirsdag-Fredag 8.00 - 15.30
  Kontakt oss »
 1. Nyheter
 2. Aktuelle tjenester
 3. Kart
 4. Jobbe i Vestvågøy
 5. Omstillingsprosjektet
 6. Kommunereformen
 7. Politiske møter
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Ikke åpne mail fra Posten!

09-12-2016 Nyheter

Ikke åpne mail fra Posten!

Nå sirkulerer en rekke eposter der svindlere utgir seg for å være Posten. Eposten kommer i en ulike variasjoner - alt fra hentelapper til meldinger om at pakken ikke kunne...

Les mer

Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Sykehus…

08-12-2016 Høringer

Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Sykehusbakken - Vestvågøy kommune

PlanID: 1860 201404 /PU-sak 051/16 ArkivID 16/440 Planutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 05.12.16  vedtatt å legge følgende reguleringsplan ut på offentlig ettersyn:  Offentlig detaljreguleringsplan Sykehusbakken - Gravdal Formålet med...

Les mer

Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Buksnes…

08-12-2016 Høringer

Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Buksnes skole - Vestvågøy kommune

PlanID: 1860 201405 /PU-sak 050/16 ArkivID 16/1955 Planutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 05.12.16  vedtatt å legge følgende reguleringsplan ut på offentlig ettersyn: Offentlig detaljreguleringsplan Buksnes skole Formålet med planen er...

Les mer

Hedret etter 30 år i kommunen

07-12-2016 Nyheter

Hedret etter 30 år i kommunen

Tirsdag 6. desember var det tid for hedersmarkering av ti ansatte som i 2016 kan se tilbake på 30 års tjenestetid i Vestvågøy kommune. Rådmann Kjell Idar Berg og varaordfører Anne...

Les mer

STYRINGSDOKUMENT 2017 – HANDLINGSPLAN, ØKONOMIPLAN…

01-12-2016 Høringer

(Formannskapets vedtak i sak 104/16) Tiltak OM7 - fellesledelse institusjon med virkning fra 2017 tas ut. Rådmannen es om å finne dekning for posten til kommunestyrets 12.12.16. Tiltak OM1  -  videreføring dreining...

Les mer

Mindre endring av reguleringsplan for Vågan hytteo…

28-11-2016 Kunngjøringer

Mindre endring av reguleringsplan for Vågan hytteområde – kunngjøring av vedtatt plan

Planutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 07.11.16  vedtatt følgende mindre endring av reguleringsplan:   Mindre endring av reguleringsplan for Vågan hytteområde. PU-sak 048/16 - PlanID: 1860 200601 ArkivID 16/432. Den mindre endringen...

Les mer

kartSom et ledd i å bedre den kommunale servicen har Vestvågøy kommune valgt å gjøre kartdata tilgjengelig via Internett.

Grunnkart, eiendomskart, arealplan m.m. blir gjort tilgjengelig gjennom denne løsningen.

Denne tjenesten er gratis, og kartsiden finner du her.

Planinnsyn

Selvbetjeningsløsning på nett der alle plandata i kommunen presenteres samlet

 • Aktuelle plandokumenter
 • Bakgrunnskart, flybilder med mulighet for utskrift
 • Andre relevante temadata

Planregister støtter kravene ny plan- og bygningslov setter til kommunenes registrering og forvaltning av digitalt planregister.

Gå til planinnsyn for Vestvågøy

Vestvågøy – en profesjonell og serviceorientert kommune

Lofotens største kommune og arbeidsgiver ønsker deg velkommen som arbeidstaker! Vi er en aktiv og allsidig kommune med høykompetente arbeidstakere både innenfor administrasjon, oppvekst - og omsorgsområdet. Er du en av våre fremtidige medarbeidere?

Vi kan tilby følgende:

 • Et mangfold av spennende jobbmuligheter
 • Et mangfold av kompetanse og profesjonalitet
 • Faglig og personlig utvikling
 • Rause og inkluderende kolleger

  

 • kontor
 • brann
 • undervisning
 • Feier
 • rullestol

drommer1VIDEO: hva drømmer du om?

iconInformajsonsbeskrivelse - attraktiv arbeidsgiver

framdriftsplan omstilling

Kommunestyret vedtok sommeren 2013 å starte en samlet gjennomgang av hele kommunens virksomhet. Målet med omstillingsprosessen er:

 • Utvikle Vestvågøy kommune til en attraktiv, effektiv og innovativ organisasjon, hvor tjenestetilbudet har en god kvalitetsmessig standard, som er tilpasset kommunens økonomiske og driftsmessige rammebetingelser.
 • Utvikle en organisasjon som er nytenkende, lærende og fleksibel, og som kan tilpasse seg endringer i framtiden.
 • Utvikle Vestvågøy-samfunnet til en attraktiv kommune, med vekst i innbyggertallet.
 • Det er etablert en egen prosjektorganisasjon til dette.

Prosjektet jobber innenfor 3 hovedområder (se framdriftsplan ovenfor):

 1. Kostnadsreduksjoner
 2. Forbedringsarbeid
 3. Organisering

Kostnadsreduksjoner

Arbeidet startet med en analyserapport fra konsulentfirmaet PwC, som ble levert i mai 2014. I rapporten gjennomgås både økonomien i kommunen fra de 10 siste årene, en har intervjuet politikere, ledere og tillitsvalgte om deres oppfatning av situasjonen, og en har gjort grundige sammenlikninger med andre kommuner. Rapporten anbefaler at en ser nærmere på områdene Pleie og omsorg, Helse, Sosialtjenester, Barnehage og Samferdsel. Rapporten ble gjennomgått med Kommunestyret 3. juni.

På grunnlag av analyserapporten fra PwC ble det oppnevnt til sammen 10 arbeidsgrupper, som skulle med konkrete forslag til hvordan en kan redusere kostnadene innenfor sine områder. Arbeidsgruppene beskrev tjenestetilbudet slik det nå er, beskrive hvordan tjenesten kan se ut i framtiden, og foreslå konkrete tiltak. Alle arbeidsgruppene leverte sine forslag innen fristen 1. oktober. Styringsgruppa samordnet alle tiltak, og la fram et samlet forslag til politisk behandling: Kommunestyret vedtok forslaget med stort flertall 11. november.

Ut fra det som blir besluttet jobber en våren 2015 med å sette vedtakene ut i livet. Arbeidet skjer i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner, og det er inngått en egen omstillingsavtale om dette.

Forbedringsarbeid

Kommunen er en stor organisasjon, med mange ulike virksomheter og et mangfold av tjenester. Her skjer det endringer hele tiden: brukerne etterspør flere, bedre og andre typer tjenester. De faglige kravene økes og endres. Lovverket utvikles, og arbeidsdelingen innenfor det offentlige blir forandret. Behovet for å ha en kommune som er nytenkende, endringsvillig og «i forkant» er derfor stort!

Analyserapport fra PwC kom med mange innspill til forbedringer, etter intervju med politikere, ledere og tillitsvalgte. Våren 2014 ble det også gjennomført en større medarbeiderundersøkelse, der 700 ansatte både svarte på spørsmål om sin arbeids-situasjon og sin arbeidsplass, og ga innspill til endringer. I tillegg kom mange av rapportene fra arbeidsgruppene med gode forslag, ikke bare til kostnads-reduksjoner, med også tiltak som gir bedre tjenester.

En er nå i gang med å planlegge prosessen med kvalitets- og forbedringsarbeid rundt omkring på de ulike enhetene/avdelingene. Her vil mange ansatte bli involvert, og bidra med sin kompetanse og erfaring.

Organisering

Hovedlinjene i organisasjonskartet i kommunen ble tegnet rundt år 2000. Etter dette er det gjort en del tilpasninger, men det kan være nødvendig med en ny større gjennomgang. Er ansvars- og arbeidsdeling tydelig? Legger modellen til rette for samarbeid og samhandling på tvers? Er kommunen organisert slik at informasjon flyter lett? Dette er spørsmål en skal forsøke å gi svar på.

Evaluering

Det vil bli lagt opp til en grundig evaluering av prosjektet og resultatene. Fylkesmannen har gitt Nordlandsforskning i oppdrag å følge Omstillingsprosjektet i Vestvågøy, og de vil komme med sin rapport. I tillegg vil en kjøre en ny medarbeiderundersøkelse, og se hvordan de ansatte har opplevd endringene.

Villy Angelsen

kommunereformenHer finner du informasjon om den pågående kommunereformen i Lofoten.

Lofotrådet - Kommunereformen

POLITISKE MØTER NOVEMBER/DESEMBER 2016.11.22

Arbeidsmiljøutvalget - 24.11 kl. 10.00

Administrasjonsutvalget - 24.11 kl. 12.00

Formannskapsmøte - 28.11 kl. 14.00

Planutvalget - 05.12 kl. 10.00

Kommunestyremøte 12.12 - kl. 09.00

Alle møtene avholdes på Rådhuset


Møtene er åpne for publikum.

Innbyggerne har mulighet til å holde innlegg/stille spørsmål i kommunestyrets møte. Melding om dette sendes ordfører en uke før møtet pr. brev eller på mail til ordfører Remi Solberg