Servicetorget - eDialog


 • con_tel Telefon: 760 56 000
  Åpningstider:
  Mandag 9.00 - 15.30
  Tirsdag-Fredag 8.00 - 15.30
  Kontakt oss »
 1. Nyheter
 2. Aktuelle tjenester
 3. Jobbe i Vestvågøy?
 4. Innsyn
 5. Kart
 6. Omstillingsprosjektet
 7. Politiske møter
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Åpner dagsenter for personer med demens

12-01-2015 Nyheter

Åpner dagsenter for personer med demens

Hilde Holand og en arbeidsgruppe er i siste innspurt til det nye dagsenteret for personer med demens på Leknes bo- og servicesenter. – Vi får statlig tilskudd til å lage et...

Les mer

Vil du bidra?

12-01-2015 Nyheter

Dagaktivitetstilbudet søker frivillige! Vi ønsker deg som enten er pensjonist, arbeidssøkende, arbeidstaker eller bare rett og slett vil gi litt av din tid for å bidra til at personer med...

Les mer

Prøv noe nytt i 2015 – bli mekler i konfliktrådet!

07-01-2015 Nyheter

Prøv noe nytt i 2015 – bli mekler i konfliktrådet!

Det gis full opplæring/kursing, samt oppfølging. Vervet honoreres etter medgått tid. For spørsmål kontakt oss på e-post: midtrehaalogaland@konfliktraadet.no, eller telefon 91 33 56 56 - konfliktrådsleder Vegard Johansen Web: http://www.konfliktraadet.no/midtre-haalogaland.311378.no.html

Les mer

4. armen - detaljreguleringsplan – offentlig etter…

30-12-2014 Høringer

Formannskapet i Vestvågøy kommune vedtok 17.12.2014, jfr. plan- og bygningslovens § 12-11, å sende forslag til detaljregulering for ”4.armen” (PlanID 1860-201406)ut på høring og til offentlig ettersyn. Formålet med planforslaget er å...

Les mer

VAKTTELEFON VEI VEDLIKEHOLD

19-12-2014 Nyheter

VAKTTELEFON VEI VEDLIKEHOLD

  Entreprenørene har 24 timers beredskap og alle henvendelser fra publikum skal loggføres. Alle henvendelser vedr. brøyting, strøing, ferister, brøytestikker, overvann ifm snøsmelting og tømming av sandfang skal rettes til entreprenørene.  Oversikt over...

Les mer

KLP - ny pensjonsleverandør fra 1.1.2015

18-12-2014 Nyheter fra arbeidsgiver

Vestvågøy kommune har valgt KLP som ny pensjonsleverandør fra 1.1.2015 De ansatte vil bygge videre på allerede opptjente pensjonsrettigheter og medlemstiden vil bli overført fra DNB til KLP. Når medlemstiden er...

Les mer

Vestvågøy – en profesjonell og serviceorientert kommune

Lofotens største kommune og arbeidsgiver ønsker deg velkommen som arbeidstaker! Vi er en aktiv og allsidig kommune med høykompetente arbeidstakere både innenfor administrasjon, oppvekst - og omsorgsområdet. Er du en av våre fremtidige medarbeidere?

Vi kan tilby følgende:

 • Et mangfold av spennende jobbmuligheter
 • Et mangfold av kompetanse og profesjonalitet
 • Faglig og personlig utvikling
 • Rause og inkluderende kolleger
  
 • kontor
 • brann
 • undervisning
 • Feier
 • rullestol

iconInformajsonsbeskrivelse - attraktiv arbeidsgiver

Siste ledige stillinger

kikkertVelkommen til Innsyn i Vestvågøy kommune

Kommunen benytter produktet ACOS Innsyn for automatisk å legge ut offentlige dokumenter. Her vil du finne postlister (inngående,utgående dokumenter og notater), møteplaner, sakslister og vedtak. Du kan få informasjon om saker du har inne til behandling samt andre offentlige saker.

INNSYN FINNER DU HER

kartSom et ledd i å bedre den kommunale servicen har Vestvågøy kommune valgt å gjøre kartdata tilgjengelig via Internett.

Grunnkart, eiendomskart, arealplan m.m. blir gjort tilgjengelig gjennom denne løsningen.

Denne tjenesten er gratis, og kartsiden finner du her.

Planinnsyn

Selvbetjeningsløsning på nett der alle plandata i kommunen presenteres samlet

 • Aktuelle plandokumenter
 • Bakgrunnskart, flybilder med mulighet for utskrift
 • Andre relevante temadata

Planregister støtter kravene ny plan- og bygningslov setter til kommunenes registrering og forvaltning av digitalt planregister.

Gå til planinnsyn for Vestvågøy

 

 

Hva er Omstillingsprosjektet?

omstillingsprosjektet1

Kommunestyret vedtok sommeren 2013 å starte en samlet gjennomgang av hele kommunens virksomhet. Målet med omstillingsprosessen er:

 • Utvikle Vestvågøy kommune til en attraktiv, effektiv og innovativ organisasjon, hvor tjenestetilbudet har en god kvalitetsmessig standard, som er tilpasset kommunens økonomiske og driftsmessige rammebetingelser.
 • Utvikle en organisasjon som er nytenkende, lærende og fleksibel, og som kan tilpasse seg endringer i framtiden.
 • Utvikle Vestvågøy-samfunnet til en attraktiv kommune, med vekst i innbyggertallet.

Det er etablert en egen prosjektorganisasjon til dette.

Våren 2014: Kartlegging og analyse

Arbeidet startet med en analyserapport fra konsulentfirmaet PwC. I rapporten gjennomgås både økonomien i kommunen fra de 10 siste årene, en har intervjuet politikere, ledere og tillitsvalgte om deres oppfatning av situasjonen, og en har gjort grundige sammenlikninger med andre kommuner. Rapporten anbefaler at en ser nærmere på områdene Pleie og omsorg, Helse, Sosialtjenester, Barnehage og Samferdsel. Rapporten ble gjennomgått med Kommunestyret 3. juni.

Det ble også gjennomført en større medarbeiderundersøkelse, der 700 ansatte både svarte på spørsmål om sin arbeidssituasjon og sin arbeidsplass, og ga innspill til endringer.

Høsten 2014: Kostnadsreduksjoner

På grunnlag av analyserapporten fra PwC ble det oppnevnt til sammen 10 arbeidsgrupper, som skal komme med konkrete forslag til hvordan en kan redusere kostnadene innenfor sine områder. Arbeidsgruppene skal både beskrive tjenestetilbudet slik det nå er, beskrive hvordan tjenesten kan se ut i framtiden, og foreslå konkrete tiltak. Hver arbeidsgruppe er utfordret på et gitt beløp i kostnadsreduksjoner.

Arbeidsgruppene skal levere sine forslag innen 1. oktober. Deretter skal styringsgruppa samordne alle tiltak, og legge fram et samlet forslag til politisk behandling i november. Ut fra det som blir besluttet vil en våren 2015 jobbe med å sette vedtakene ut i livet.

Våren 2015: Kvalitets- og forbedringsarbeid

Kommunen er en stor organisasjon, med mange ulike virksomheter og et mangfold av tjenester. Her skjer det endringer hele tiden: brukerne etterspør flere, bedre og andre typer tjenester. De faglige kravene økes og endres. Lovverket utvikles, og arbeidsdelingen innenfor det offentlige blir forandret. Behovet for å ha en kommune som er nytenkende, endringsvillig og «i forkant» er derfor stort!

En vil etter nyttår starte prosessen med kvalitets- og forbedringsarbeid rundt omkring på de ulike enhetene/avdelingene. Her vil mange ansatte bli involvert, og bidra med sin kompetanse og erfaring.

Våren/Høsten 2015: Organisering

Hovedlinjene i organisasjonskartet i kommunen ble tegnet rundt år 2000. Etter dette er det gjort en del tilpasninger, men det kan være nødvendig med en ny større gjennomgang. Er ansvars- og arbeidsdeling tydelig? Legger modellen til rette for samarbeid og samhandling på tvers? Er kommunen organisert slik at informasjon flyter lett? Dette er spørsmål en skal forsøke å gi svar på.

Høsten 2015: Evaluering

Det vil bli lagt opp til en grundig evaluering av prosjektet og resultatene. Fylkesmannen har gitt Nordlandsforskning i oppdrag å følge Omstillingsprosjektet i Vestvågøy, og de vil komme med sin rapport. I tillegg vil en kjøre en ny medarbeiderundersøkelse, og se hvordan de ansatte har opplevd endringene. 

POLITISKE MØTER NOVEMBER/DESEMBER 2014

Kultur-, miljø- og næringskomiteen
Mandag 24. november 2014 kl. 09.00
Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen

Oppvekstkomiteen
Mandag 24. november 2014 kl. 12.00
Møtested: Rådhuset - Møterom 2 C

Helse- og omsorgskomiteen
Mandag 24. november 2014 kl. 12.00
Møtested: Rådhuset – Formannskapssalen

Formannskapsmøte
Tirsdag 25. november 2014 kl. 14.00
Møtested: Rådhuset – Formannskapssalen
Møtet starter med befaring av Vågan hytteområde kl. 13.00

Arbeidsmiljø- og Administrasjonsutvalget
Tirsdag 25.novermber 2014 h.h.v kl 09.00 og 11.00
Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen

Formannskapsmøte
Tirsdag 9. desember 2014 kl. 08.30
Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen

Kommunestyremøte
Tirsdag 9. desember 2014 kl. 09.00
Møtested: Rådhuset- Kommunestyresalen

Styringsdokument 2015 (handlingsplan, økonomiplan og budsjett)
behandles i samtlige politiske utvalg.

Møtene er åpne for publikum.

Innbyggerne har mulighet til å holde innlegg/stille spørsmål i kommunestyrets møte. Melding om dette sendes ordfører en uke før møtet pr. brev eller på mail til Jonny Finstad