Servicetorget - eDialog


 • con_tel Telefon: 760 56 000
  Åpningstider:
  Mandag 9.00 - 15.30
  Tirsdag-Fredag 8.00 - 15.30
  Kontakt oss »
 1. Nyheter
 2. Aktuelle tjenester
 3. Jobbe i Vestvågøy?
 4. Innsyn
 5. Kart
 6. Omstillingsprosjektet
 7. Politiske møter
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Stengt vann i Stamsund

28-10-2014 Nyheter

Stengt vann i Stamsund

På grunn av reparasjoner på vannledningen vil vannet være stengt i området rundt Edv Oddens Vei. Feilen er forventet reparert ca. kl. 17.00.

Les mer

Kunngjøring: mindre endring av plan reguleringspla…

23-10-2014 Høringer

Kunngjøring: mindre endring av plan reguleringsplan Eltoft boligfelt

Vestvågøy formannskap har i møte den18.6.2014 egengodkjent følgende mindre reguleringsendring: Boligfelt Eltoft , planID: 1860 – 200004 Fs-sak 072/14 PlanarkivID 14/32Formålet med planendring er å tilpasse tomter og infrastruktur til eksisterende...

Les mer

Skolekvartalet

23-10-2014 Høringer

Skolekvartalet

Vestvågøy formannskap har i møte den 8.10.2014 vedtatt å sende følge reguleringsplan på høring/offentlig ettersyn: Samlokalisering Vest-Lofoten videregående skole: 201305 FS-sak 098/14PlanarkivID 13/490 Planen skal legge til rette for en ny, større...

Les mer

Tilskudd til bredbåndsutbygging

29-09-2014 Nyheter

Tilskudd til bredbåndsutbygging

Post og teletilsynet har gitt 19,7 millioner i tilskudd til Vestvågøy kommune i bredbåndstilskudd. Hele oversikten her: http://www.npt.no/teknisk/bredb%C3%A5nd/utbygging/tildelingar-av-breibandstilskot

Les mer

Hva er Omstillingsprosjektet?

24-09-2014 Nyheter

Hva er Omstillingsprosjektet?

Kommunestyret vedtok sommeren 2013 å starte en samlet gjennomgang av hele kommunens virksomhet. Målet med omstillingsprosessen er: Utvikle Vestvågøy kommune til en attraktiv, effektiv og innovativ organisasjon, hvor tjenestetilbudet har en...

Les mer

Næringsprisen tildeles

16-09-2014 Nyheter

Næringsprisen tildeles

Næringsprisen 2014 tildeles Sverre Christoffersen. Vestvågøy kommunes næringspris ble innstiftet i 1995. Næringsprisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner som har gjort en innsats utover det en vanligvis forventer. Formålet...

Les mer

Vestvågøy – en profesjonell og serviceorientert kommune

Lofotens største kommune og arbeidsgiver ønsker deg velkommen som arbeidstaker! Vi er en aktiv og allsidig kommune med høykompetente arbeidstakere både innenfor administrasjon, oppvekst - og omsorgsområdet. Er du en av våre fremtidige medarbeidere?

Vi kan tilby følgende:

 • Et mangfold av spennende jobbmuligheter
 • Et mangfold av kompetanse og profesjonalitet
 • Faglig og personlig utvikling
 • Rause og inkluderende kolleger
  
 • kontor
 • brann
 • undervisning
 • Feier
 • rullestol

iconInformajsonsbeskrivelse - attraktiv arbeidsgiver

Siste ledige stillinger

kikkertVelkommen til Innsyn i Vestvågøy kommune

Kommunen benytter produktet ACOS Innsyn for automatisk å legge ut offentlige dokumenter. Her vil du finne postlister (inngående,utgående dokumenter og notater), møteplaner, sakslister og vedtak. Du kan få informasjon om saker du har inne til behandling samt andre offentlige saker.

INNSYN FINNER DU HER

kartSom et ledd i å bedre den kommunale servicen har Vestvågøy kommune valgt å gjøre kartdata tilgjengelig via Internett.

Grunnkart, eiendomskart, arealplan m.m. blir gjort tilgjengelig gjennom denne løsningen.

Denne tjenesten er gratis, og kartsiden finner du her.

Planinnsyn

Selvbetjeningsløsning på nett der alle plandata i kommunen presenteres samlet

 • Aktuelle plandokumenter
 • Bakgrunnskart, flybilder med mulighet for utskrift
 • Andre relevante temadata

Planregister støtter kravene ny plan- og bygningslov setter til kommunenes registrering og forvaltning av digitalt planregister.

Gå til planinnsyn for Vestvågøy

 

 

Hva er Omstillingsprosjektet?

omstillingsprosjektet1

Kommunestyret vedtok sommeren 2013 å starte en samlet gjennomgang av hele kommunens virksomhet. Målet med omstillingsprosessen er:

 • Utvikle Vestvågøy kommune til en attraktiv, effektiv og innovativ organisasjon, hvor tjenestetilbudet har en god kvalitetsmessig standard, som er tilpasset kommunens økonomiske og driftsmessige rammebetingelser.
 • Utvikle en organisasjon som er nytenkende, lærende og fleksibel, og som kan tilpasse seg endringer i framtiden.
 • Utvikle Vestvågøy-samfunnet til en attraktiv kommune, med vekst i innbyggertallet.

Det er etablert en egen prosjektorganisasjon til dette.

Våren 2014: Kartlegging og analyse

Arbeidet startet med en analyserapport fra konsulentfirmaet PwC. I rapporten gjennomgås både økonomien i kommunen fra de 10 siste årene, en har intervjuet politikere, ledere og tillitsvalgte om deres oppfatning av situasjonen, og en har gjort grundige sammenlikninger med andre kommuner. Rapporten anbefaler at en ser nærmere på områdene Pleie og omsorg, Helse, Sosialtjenester, Barnehage og Samferdsel. Rapporten ble gjennomgått med Kommunestyret 3. juni.

Det ble også gjennomført en større medarbeiderundersøkelse, der 700 ansatte både svarte på spørsmål om sin arbeidssituasjon og sin arbeidsplass, og ga innspill til endringer.

Høsten 2014: Kostnadsreduksjoner

På grunnlag av analyserapporten fra PwC ble det oppnevnt til sammen 10 arbeidsgrupper, som skal komme med konkrete forslag til hvordan en kan redusere kostnadene innenfor sine områder. Arbeidsgruppene skal både beskrive tjenestetilbudet slik det nå er, beskrive hvordan tjenesten kan se ut i framtiden, og foreslå konkrete tiltak. Hver arbeidsgruppe er utfordret på et gitt beløp i kostnadsreduksjoner.

Arbeidsgruppene skal levere sine forslag innen 1. oktober. Deretter skal styringsgruppa samordne alle tiltak, og legge fram et samlet forslag til politisk behandling i november. Ut fra det som blir besluttet vil en våren 2015 jobbe med å sette vedtakene ut i livet.

Våren 2015: Kvalitets- og forbedringsarbeid

Kommunen er en stor organisasjon, med mange ulike virksomheter og et mangfold av tjenester. Her skjer det endringer hele tiden: brukerne etterspør flere, bedre og andre typer tjenester. De faglige kravene økes og endres. Lovverket utvikles, og arbeidsdelingen innenfor det offentlige blir forandret. Behovet for å ha en kommune som er nytenkende, endringsvillig og «i forkant» er derfor stort!

En vil etter nyttår starte prosessen med kvalitets- og forbedringsarbeid rundt omkring på de ulike enhetene/avdelingene. Her vil mange ansatte bli involvert, og bidra med sin kompetanse og erfaring.

Våren/Høsten 2015: Organisering

Hovedlinjene i organisasjonskartet i kommunen ble tegnet rundt år 2000. Etter dette er det gjort en del tilpasninger, men det kan være nødvendig med en ny større gjennomgang. Er ansvars- og arbeidsdeling tydelig? Legger modellen til rette for samarbeid og samhandling på tvers? Er kommunen organisert slik at informasjon flyter lett? Dette er spørsmål en skal forsøke å gi svar på.

Høsten 2015: Evaluering

Det vil bli lagt opp til en grundig evaluering av prosjektet og resultatene. Fylkesmannen har gitt Nordlandsforskning i oppdrag å følge Omstillingsprosjektet i Vestvågøy, og de vil komme med sin rapport. I tillegg vil en kjøre en ny medarbeiderundersøkelse, og se hvordan de ansatte har opplevd endringene. 

POLITISKE MØTER NOVEMBER 2014

Kultur-, miljø- og næringskomiteen
Tirsdag 4. november 2014 kl. 09.00
Møtested: Lofotprodukt - Storeidøya

Oppvekstkomiteen
Tirsdag 4. november 2014 kl. 12.00
Møtested: Rådhuset - Møterom 2 C

Helse- og omsorgskomiteen
Tirsdag 4. november 2014 kl. 12.00
Møtested: Rådhuset – Formannskapssalen

Arbeidsmiljø- og Administrasjonsutvalget
Onsdag 5. november 2014 h.h.v kl 10.00 og 12.00
Møtested: Rådhuset Formannskapssalen

Formannskapsmøte
Onsdag 5. november 2014 kl. 14.00
Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen

Kommunestyremøte
Tirsdag 11. november 2014 kl. 09.00
Møtested: Rådhuset- Kommunestyresalen

Møtene er åpne for publikum.

Innbyggerne har mulighet til å holde innlegg/stille spørsmål i kommunestyrets møte. Melding om dette sendes ordfører en uke før møtet pr. brev eller på mail til Jonny Finstad