what mg does cheap zoloft with advil

Servicetorget - eDialog


 • con_tel Telefon: 760 56 000
  Åpningstider:
  Mandag 9.00 - 15.30
  Tirsdag-Fredag 8.00 - 15.30
  Kontakt oss »
 1. Nyheter
 2. Aktuelle tjenester
 3. Jobbe i Vestvågøy?
 4. Innsyn
 5. Kart
 6. Omstillingsprosjektet
 7. Politiske møter
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

STAMSUND VANNVERK

07-10-2015 Nyheter

Drikkevann produsert fra Stamsund vannverk har ikke tilfredsstillende kvalitet. Kokevarselet opprettholdes. Kokevarselet gjelder vann til konsum.  Det er ikke nødvendig å koke vannet som benyttes til dusj/renhold. Ved evt. spørsmål...

Les mer

Varsel om igangsatt planarbeid for HATTVIKA BOLIG…

01-10-2015 Høringer

Varsel om igangsatt planarbeid for  HATTVIKA BOLIGER OG TURISTANLEGG. PlanID 1860 201505 Vestvågøy Kommune  I henholds til Plan- og bygningslovens§12-8, gjøres kjent at det er igangsatt reguleringsarbeider for område som markert med plangrense på kartutsnitt....

Les mer

SPILLEMIDLER 2016 VESTVÅGØY KOMMUNE

01-10-2015 Nyheter

Søknader på spillemidler til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og samfunnshus, heriblant rehabilitering, kan nå fremmes elektronisk gjennom søknadsskjema som er å finne på: www.idrettsanlegg.no. På samme nettside finnes også nyttig info,...

Les mer

Håvard Horn ble årets farmasøyt

25-09-2015 Nyheter

Norges Farmaceutiske Forening offentliggjorde idag at apoteker Håvard Horn fra Apotek1 Vestvågøy er årets farmasøyt for 2015. Vestvågøy kommune gratulerer! I begrunnelsen sies det blant annet: "Han har bidratt til å systematisere...

Les mer

Ny fastlegehjemmel

22-09-2015 Nyheter

  Fra 01.10.15 opprettes det en ny fastlegehjemmel i Vestvågøy kommune. Hjemmelen opprettes ved Leknes legesenter. Samtidig med opprettelsen av den nye hjemmelen, blir det overført 400 personer fra Silje...

Les mer

Søknadsfrist Næringsfond i Vestvågøy kommune

22-09-2015 Nyheter

Søknadsfrist Næringsfond i Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommune har fortsatt midler igjen på næringsfondet, siste frist for å søke er 1.oktober 2015 Søknadsfrist 1. oktober Søknadskjema finner du her Karl Erik Nystad

Les mer

Vestvågøy – en profesjonell og serviceorientert kommune

Lofotens største kommune og arbeidsgiver ønsker deg velkommen som arbeidstaker! Vi er en aktiv og allsidig kommune med høykompetente arbeidstakere både innenfor administrasjon, oppvekst - og omsorgsområdet. Er du en av våre fremtidige medarbeidere?

Vi kan tilby følgende:

 • Et mangfold av spennende jobbmuligheter
 • Et mangfold av kompetanse og profesjonalitet
 • Faglig og personlig utvikling
 • Rause og inkluderende kolleger
  
 • kontor
 • brann
 • undervisning
 • Feier
 • rullestol

iconInformajsonsbeskrivelse - attraktiv arbeidsgiver

Siste ledige stillinger

kikkertVelkommen til Innsyn i Vestvågøy kommune

Kommunen benytter produktet ACOS Innsyn for automatisk å legge ut offentlige dokumenter. Her vil du finne postlister (inngående,utgående dokumenter og notater), møteplaner, sakslister og vedtak. Du kan få informasjon om saker du har inne til behandling samt andre offentlige saker.

INNSYN FINNER DU HER

kartSom et ledd i å bedre den kommunale servicen har Vestvågøy kommune valgt å gjøre kartdata tilgjengelig via Internett.

Grunnkart, eiendomskart, arealplan m.m. blir gjort tilgjengelig gjennom denne løsningen.

Denne tjenesten er gratis, og kartsiden finner du her.

Planinnsyn

Selvbetjeningsløsning på nett der alle plandata i kommunen presenteres samlet

 • Aktuelle plandokumenter
 • Bakgrunnskart, flybilder med mulighet for utskrift
 • Andre relevante temadata

Planregister støtter kravene ny plan- og bygningslov setter til kommunenes registrering og forvaltning av digitalt planregister.

Gå til planinnsyn for Vestvågøy

 

 

framdriftsplan omstilling

Kommunestyret vedtok sommeren 2013 å starte en samlet gjennomgang av hele kommunens virksomhet. Målet med omstillingsprosessen er:

 • Utvikle Vestvågøy kommune til en attraktiv, effektiv og innovativ organisasjon, hvor tjenestetilbudet har en god kvalitetsmessig standard, som er tilpasset kommunens økonomiske og driftsmessige rammebetingelser.
 • Utvikle en organisasjon som er nytenkende, lærende og fleksibel, og som kan tilpasse seg endringer i framtiden.
 • Utvikle Vestvågøy-samfunnet til en attraktiv kommune, med vekst i innbyggertallet.
 • Det er etablert en egen prosjektorganisasjon til dette.

Prosjektet jobber innenfor 3 hovedområder (se framdriftsplan ovenfor):

 1. Kostnadsreduksjoner
 2. Forbedringsarbeid
 3. Organisering

Kostnadsreduksjoner

Arbeidet startet med en analyserapport fra konsulentfirmaet PwC, som ble levert i mai 2014. I rapporten gjennomgås både økonomien i kommunen fra de 10 siste årene, en har intervjuet politikere, ledere og tillitsvalgte om deres oppfatning av situasjonen, og en har gjort grundige sammenlikninger med andre kommuner. Rapporten anbefaler at en ser nærmere på områdene Pleie og omsorg, Helse, Sosialtjenester, Barnehage og Samferdsel. Rapporten ble gjennomgått med Kommunestyret 3. juni.

På grunnlag av analyserapporten fra PwC ble det oppnevnt til sammen 10 arbeidsgrupper, som skulle med konkrete forslag til hvordan en kan redusere kostnadene innenfor sine områder. Arbeidsgruppene beskrev tjenestetilbudet slik det nå er, beskrive hvordan tjenesten kan se ut i framtiden, og foreslå konkrete tiltak. Alle arbeidsgruppene leverte sine forslag innen fristen 1. oktober. Styringsgruppa samordnet alle tiltak, og la fram et samlet forslag til politisk behandling: Kommunestyret vedtok forslaget med stort flertall 11. november.

Ut fra det som blir besluttet jobber en våren 2015 med å sette vedtakene ut i livet. Arbeidet skjer i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner, og det er inngått en egen omstillingsavtale om dette.

Forbedringsarbeid

Kommunen er en stor organisasjon, med mange ulike virksomheter og et mangfold av tjenester. Her skjer det endringer hele tiden: brukerne etterspør flere, bedre og andre typer tjenester. De faglige kravene økes og endres. Lovverket utvikles, og arbeidsdelingen innenfor det offentlige blir forandret. Behovet for å ha en kommune som er nytenkende, endringsvillig og «i forkant» er derfor stort!

Analyserapport fra PwC kom med mange innspill til forbedringer, etter intervju med politikere, ledere og tillitsvalgte. Våren 2014 ble det også gjennomført en større medarbeiderundersøkelse, der 700 ansatte både svarte på spørsmål om sin arbeids-situasjon og sin arbeidsplass, og ga innspill til endringer. I tillegg kom mange av rapportene fra arbeidsgruppene med gode forslag, ikke bare til kostnads-reduksjoner, med også tiltak som gir bedre tjenester.

En er nå i gang med å planlegge prosessen med kvalitets- og forbedringsarbeid rundt omkring på de ulike enhetene/avdelingene. Her vil mange ansatte bli involvert, og bidra med sin kompetanse og erfaring.

Organisering

Hovedlinjene i organisasjonskartet i kommunen ble tegnet rundt år 2000. Etter dette er det gjort en del tilpasninger, men det kan være nødvendig med en ny større gjennomgang. Er ansvars- og arbeidsdeling tydelig? Legger modellen til rette for samarbeid og samhandling på tvers? Er kommunen organisert slik at informasjon flyter lett? Dette er spørsmål en skal forsøke å gi svar på.

Evaluering

Det vil bli lagt opp til en grundig evaluering av prosjektet og resultatene. Fylkesmannen har gitt Nordlandsforskning i oppdrag å følge Omstillingsprosjektet i Vestvågøy, og de vil komme med sin rapport. I tillegg vil en kjøre en ny medarbeiderundersøkelse, og se hvordan de ansatte har opplevd endringene.

Villy Angelsen

POLITISKE MØTER MARS 2015

Kultur-, miljø- og næringskomiteen
Tirsdag 17..mars 2015 kl. 09.00
Møtested: Rådhuset – Formannskapssalen

Oppvekstkomiteen - utgår

Helse- og omsorgskomiteen – utgår

Arbeidsmiljø- og Administrasjonsutvalget
Onsdag 18. mars 2015 hhv. kl. 11.00 og 12.00
Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen

Formannskapsmøte
Onsdag 18. mars 2015 kl. 14.00
Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen
Befaring Eggum - Oppmøte ved Rådhuset kl. 12.00

Kommunestyremøte
Tirsdag 24. mars 2015 kl. 09.00
Møtested: Rådhuset- Kommunestyresalen

Møtene er åpne for publikum.

Innbyggerne har mulighet til å holde innlegg/stille spørsmål i kommunestyrets møte. Melding om dette sendes ordfører en uke før møtet pr. brev eller på mail til Jonny Finstad