what mg does cheap zoloft with advil

Servicetorget - eDialog


 • con_tel Telefon: 760 56 000
  Åpningstider:
  Mandag 9.00 - 15.30
  Tirsdag-Fredag 8.00 - 15.30
  Kontakt oss »
 1. Nyheter
 2. Aktuelle tjenester
 3. Jobbe i Vestvågøy?
 4. Innsyn
 5. Kart
 6. Omstillingsprosjektet
 7. Politiske møter
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Asylsøkere og flyktninger - Informasjon

30-11-2015 Nyheter

Helsetjenester til asylsøkere og flyktninger i Vestvågøy kommune: Migrasjonshelsetjenesten i Vestvågøy kommune består av helsesøstertjeneste og lege, samt mulighet til blodprøvetaking på Leknes legesenter. Nyankomne asylsøkere i ordinære mottak, direktebosatte overføringsflyktninger, samt...

Les mer

STAMSUND VANNVERK - SVARHOLT-OMRÅDET

27-11-2015 Nyheter

Akutt reparasjon på ledningsnettet. Vannet vil være avstengt deler av dagen i dag 27.11.2015. Tidsrom: mellom kl. 11 og 15.

Les mer

Lokaler til leie i Meieriet kultursenter

26-11-2015 Nyheter

Lokaler til leie i Meieriet kultursenter

Det er et ledig lokale (105 m2) i Meieriet kultursenter, Storgata 27, 8370 Leknes. Disse ønskes leid ut til aktører fra feltet: kultur-/kulturbaserte næringer. Utleiearealet ligger i plan 1, midt...

Les mer

Storgata Leknes

23-11-2015 Nyheter

Storgata Leknes

Den 9. september 2015 inngikk Vestvågøy kommune kontrakt med Landskapsarkitekt Arne Sælen om detaljplanlegging av Storgata. Detaljplanleggingen tar utgangspunkt i reguleringsplanen som ble vedtatt av Kommunestyret i september 2013. Detaljplanleggingen av...

Les mer

Styringsdokument 2016 - Rådmannens forslag

18-11-2015 Planer og rapporter

Styringsdokument 2016 - Rådmannens forslag

Fra 2016 tas det i bruk et nytt styringssystem for utarbeidelse av Styringsdokumentet. Gjennom å benytte dette verktøyet er det et mål at det på en enkel måte skal være...

Les mer

Sjøkanten boligfelt - egengodkjenning

03-11-2015 Kunngjøringer

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 20.10.2015 i KS-sak 088/15 egengodkjent følgende reguleringsplan: Sjøkanten Boligfelt: PlanarkivID: 1860 - 201401 SaksarkivID 15/1129 Planområdet grenser til Haldsvågens nordlige sjøkant og til tomter med boligbebyggelse. Formålet med...

Les mer

Vestvågøy – en profesjonell og serviceorientert kommune

Lofotens største kommune og arbeidsgiver ønsker deg velkommen som arbeidstaker! Vi er en aktiv og allsidig kommune med høykompetente arbeidstakere både innenfor administrasjon, oppvekst - og omsorgsområdet. Er du en av våre fremtidige medarbeidere?

Vi kan tilby følgende:

 • Et mangfold av spennende jobbmuligheter
 • Et mangfold av kompetanse og profesjonalitet
 • Faglig og personlig utvikling
 • Rause og inkluderende kolleger
  
 • kontor
 • brann
 • undervisning
 • Feier
 • rullestol

iconInformajsonsbeskrivelse - attraktiv arbeidsgiver

Siste ledige stillinger

kikkertVelkommen til Innsyn i Vestvågøy kommune

Kommunen benytter produktet ACOS Innsyn for automatisk å legge ut offentlige dokumenter. Her vil du finne postlister (inngående,utgående dokumenter og notater), møteplaner, sakslister og vedtak. Du kan få informasjon om saker du har inne til behandling samt andre offentlige saker.

INNSYN FINNER DU HER

kartSom et ledd i å bedre den kommunale servicen har Vestvågøy kommune valgt å gjøre kartdata tilgjengelig via Internett.

Grunnkart, eiendomskart, arealplan m.m. blir gjort tilgjengelig gjennom denne løsningen.

Denne tjenesten er gratis, og kartsiden finner du her.

Planinnsyn

Selvbetjeningsløsning på nett der alle plandata i kommunen presenteres samlet

 • Aktuelle plandokumenter
 • Bakgrunnskart, flybilder med mulighet for utskrift
 • Andre relevante temadata

Planregister støtter kravene ny plan- og bygningslov setter til kommunenes registrering og forvaltning av digitalt planregister.

Gå til planinnsyn for Vestvågøy

 

 

framdriftsplan omstilling

Kommunestyret vedtok sommeren 2013 å starte en samlet gjennomgang av hele kommunens virksomhet. Målet med omstillingsprosessen er:

 • Utvikle Vestvågøy kommune til en attraktiv, effektiv og innovativ organisasjon, hvor tjenestetilbudet har en god kvalitetsmessig standard, som er tilpasset kommunens økonomiske og driftsmessige rammebetingelser.
 • Utvikle en organisasjon som er nytenkende, lærende og fleksibel, og som kan tilpasse seg endringer i framtiden.
 • Utvikle Vestvågøy-samfunnet til en attraktiv kommune, med vekst i innbyggertallet.
 • Det er etablert en egen prosjektorganisasjon til dette.

Prosjektet jobber innenfor 3 hovedområder (se framdriftsplan ovenfor):

 1. Kostnadsreduksjoner
 2. Forbedringsarbeid
 3. Organisering

Kostnadsreduksjoner

Arbeidet startet med en analyserapport fra konsulentfirmaet PwC, som ble levert i mai 2014. I rapporten gjennomgås både økonomien i kommunen fra de 10 siste årene, en har intervjuet politikere, ledere og tillitsvalgte om deres oppfatning av situasjonen, og en har gjort grundige sammenlikninger med andre kommuner. Rapporten anbefaler at en ser nærmere på områdene Pleie og omsorg, Helse, Sosialtjenester, Barnehage og Samferdsel. Rapporten ble gjennomgått med Kommunestyret 3. juni.

På grunnlag av analyserapporten fra PwC ble det oppnevnt til sammen 10 arbeidsgrupper, som skulle med konkrete forslag til hvordan en kan redusere kostnadene innenfor sine områder. Arbeidsgruppene beskrev tjenestetilbudet slik det nå er, beskrive hvordan tjenesten kan se ut i framtiden, og foreslå konkrete tiltak. Alle arbeidsgruppene leverte sine forslag innen fristen 1. oktober. Styringsgruppa samordnet alle tiltak, og la fram et samlet forslag til politisk behandling: Kommunestyret vedtok forslaget med stort flertall 11. november.

Ut fra det som blir besluttet jobber en våren 2015 med å sette vedtakene ut i livet. Arbeidet skjer i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner, og det er inngått en egen omstillingsavtale om dette.

Forbedringsarbeid

Kommunen er en stor organisasjon, med mange ulike virksomheter og et mangfold av tjenester. Her skjer det endringer hele tiden: brukerne etterspør flere, bedre og andre typer tjenester. De faglige kravene økes og endres. Lovverket utvikles, og arbeidsdelingen innenfor det offentlige blir forandret. Behovet for å ha en kommune som er nytenkende, endringsvillig og «i forkant» er derfor stort!

Analyserapport fra PwC kom med mange innspill til forbedringer, etter intervju med politikere, ledere og tillitsvalgte. Våren 2014 ble det også gjennomført en større medarbeiderundersøkelse, der 700 ansatte både svarte på spørsmål om sin arbeids-situasjon og sin arbeidsplass, og ga innspill til endringer. I tillegg kom mange av rapportene fra arbeidsgruppene med gode forslag, ikke bare til kostnads-reduksjoner, med også tiltak som gir bedre tjenester.

En er nå i gang med å planlegge prosessen med kvalitets- og forbedringsarbeid rundt omkring på de ulike enhetene/avdelingene. Her vil mange ansatte bli involvert, og bidra med sin kompetanse og erfaring.

Organisering

Hovedlinjene i organisasjonskartet i kommunen ble tegnet rundt år 2000. Etter dette er det gjort en del tilpasninger, men det kan være nødvendig med en ny større gjennomgang. Er ansvars- og arbeidsdeling tydelig? Legger modellen til rette for samarbeid og samhandling på tvers? Er kommunen organisert slik at informasjon flyter lett? Dette er spørsmål en skal forsøke å gi svar på.

Evaluering

Det vil bli lagt opp til en grundig evaluering av prosjektet og resultatene. Fylkesmannen har gitt Nordlandsforskning i oppdrag å følge Omstillingsprosjektet i Vestvågøy, og de vil komme med sin rapport. I tillegg vil en kjøre en ny medarbeiderundersøkelse, og se hvordan de ansatte har opplevd endringene.

Villy Angelsen

POLITISKE MØTER MARS 2015

Kultur-, miljø- og næringskomiteen
Tirsdag 17..mars 2015 kl. 09.00
Møtested: Rådhuset – Formannskapssalen

Oppvekstkomiteen - utgår

Helse- og omsorgskomiteen – utgår

Arbeidsmiljø- og Administrasjonsutvalget
Onsdag 18. mars 2015 hhv. kl. 11.00 og 12.00
Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen

Formannskapsmøte
Onsdag 18. mars 2015 kl. 14.00
Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen
Befaring Eggum - Oppmøte ved Rådhuset kl. 12.00

Kommunestyremøte
Tirsdag 24. mars 2015 kl. 09.00
Møtested: Rådhuset- Kommunestyresalen

Møtene er åpne for publikum.

Innbyggerne har mulighet til å holde innlegg/stille spørsmål i kommunestyrets møte. Melding om dette sendes ordfører en uke før møtet pr. brev eller på mail til Jonny Finstad