Servicetorget - eDialog


 • con_tel Telefon: 760 56 000
  Åpningstider:
  Mandag 9.00 - 15.30
  Tirsdag-Fredag 8.00 - 15.30
  Kontakt oss »
 1. Nyheter
 2. Aktuelle tjenester
 3. Jobbe i Vestvågøy?
 4. Innsyn
 5. Kart
 6. Omstillingsprosjektet
 7. Politiske møter
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Nytt innfordringssystem

19-11-2014 Nyheter

Vestvågøy kommune har fått et nytt innfordringssystem, og de første kravene fra dette systemet er nå sendt ut. Vi vil gjøre oppmerksom på at det nye innfordringssystemet har nytt kontonummer og...

Les mer

Rådhuset er nå miljøfyrtårn

06-11-2014 Nyheter

Rådhuset er nå miljøfyrtårn

Rådhuset på Leknes er det første rådhuset i Lofoten og Vesterålen som er sertifisert som Miljøfyrtårn og ved åpningen av kommunestyremøtet sist onsdag kunne sertifisør Johan Weydahl fra Vågan kommune...

Les mer

Utlysning av prisen “Godt arbeidsmiljø”.

06-11-2014 Nyheter fra arbeidsgiver

Prisen "Godt arbeidsmiljø" skal også for 2014 tildeles i Vestvågøy kommune. Den tildeles en enhet eller avdeling for godt utført arbeidsmiljø- og nærværsarbeid gjennom året. Prisen er på kr 10...

Les mer

Stengte legekontor

05-11-2014 Nyheter

Stengte legekontor

Alle legekontor i Vestvågøy kommune vil på grunn av skifte av datasystem være stengt for ordinær drift tirsdag 11.11.14 og onsdag 12.11.14. For henvendelser som ikke kan vente til gjenåpning torsdag...

Les mer

Reguleringsplan Offentlige områder Torvhaugan, min…

04-11-2014 Kunngjøringer

Vestvågøy formannskap har i møte den 17.9.2014 egengodkjent følgende mindre reguleringsendring:  Offentlige områder Torvhaugan , planID: 1860 – 201211                      Fs-sak 096/14 PlanarkivID 14/420 Formålet med planendring er å tilbakeføre deler av planen...

Les mer

Reguleringsplan Høydebasseng Haugheia - egengodkje…

04-11-2014 Kunngjøringer

Vestvågøy Kommunestyre har i møte den 13.9.2014 egengodkjent følgende reguleringsplan: Reguleringsplan Høydebasseng Haugheia PlanID: 201308     KS-sak 060/14                arkivID 14/238 Formålet med planforslaget er å legge til rette for utvidelse av eksisterende...

Les mer

Vestvågøy – en profesjonell og serviceorientert kommune

Lofotens største kommune og arbeidsgiver ønsker deg velkommen som arbeidstaker! Vi er en aktiv og allsidig kommune med høykompetente arbeidstakere både innenfor administrasjon, oppvekst - og omsorgsområdet. Er du en av våre fremtidige medarbeidere?

Vi kan tilby følgende:

 • Et mangfold av spennende jobbmuligheter
 • Et mangfold av kompetanse og profesjonalitet
 • Faglig og personlig utvikling
 • Rause og inkluderende kolleger
  
 • kontor
 • brann
 • undervisning
 • Feier
 • rullestol

iconInformajsonsbeskrivelse - attraktiv arbeidsgiver

Siste ledige stillinger

kikkertVelkommen til Innsyn i Vestvågøy kommune

Kommunen benytter produktet ACOS Innsyn for automatisk å legge ut offentlige dokumenter. Her vil du finne postlister (inngående,utgående dokumenter og notater), møteplaner, sakslister og vedtak. Du kan få informasjon om saker du har inne til behandling samt andre offentlige saker.

INNSYN FINNER DU HER

kartSom et ledd i å bedre den kommunale servicen har Vestvågøy kommune valgt å gjøre kartdata tilgjengelig via Internett.

Grunnkart, eiendomskart, arealplan m.m. blir gjort tilgjengelig gjennom denne løsningen.

Denne tjenesten er gratis, og kartsiden finner du her.

Planinnsyn

Selvbetjeningsløsning på nett der alle plandata i kommunen presenteres samlet

 • Aktuelle plandokumenter
 • Bakgrunnskart, flybilder med mulighet for utskrift
 • Andre relevante temadata

Planregister støtter kravene ny plan- og bygningslov setter til kommunenes registrering og forvaltning av digitalt planregister.

Gå til planinnsyn for Vestvågøy

 

 

Hva er Omstillingsprosjektet?

omstillingsprosjektet1

Kommunestyret vedtok sommeren 2013 å starte en samlet gjennomgang av hele kommunens virksomhet. Målet med omstillingsprosessen er:

 • Utvikle Vestvågøy kommune til en attraktiv, effektiv og innovativ organisasjon, hvor tjenestetilbudet har en god kvalitetsmessig standard, som er tilpasset kommunens økonomiske og driftsmessige rammebetingelser.
 • Utvikle en organisasjon som er nytenkende, lærende og fleksibel, og som kan tilpasse seg endringer i framtiden.
 • Utvikle Vestvågøy-samfunnet til en attraktiv kommune, med vekst i innbyggertallet.

Det er etablert en egen prosjektorganisasjon til dette.

Våren 2014: Kartlegging og analyse

Arbeidet startet med en analyserapport fra konsulentfirmaet PwC. I rapporten gjennomgås både økonomien i kommunen fra de 10 siste årene, en har intervjuet politikere, ledere og tillitsvalgte om deres oppfatning av situasjonen, og en har gjort grundige sammenlikninger med andre kommuner. Rapporten anbefaler at en ser nærmere på områdene Pleie og omsorg, Helse, Sosialtjenester, Barnehage og Samferdsel. Rapporten ble gjennomgått med Kommunestyret 3. juni.

Det ble også gjennomført en større medarbeiderundersøkelse, der 700 ansatte både svarte på spørsmål om sin arbeidssituasjon og sin arbeidsplass, og ga innspill til endringer.

Høsten 2014: Kostnadsreduksjoner

På grunnlag av analyserapporten fra PwC ble det oppnevnt til sammen 10 arbeidsgrupper, som skal komme med konkrete forslag til hvordan en kan redusere kostnadene innenfor sine områder. Arbeidsgruppene skal både beskrive tjenestetilbudet slik det nå er, beskrive hvordan tjenesten kan se ut i framtiden, og foreslå konkrete tiltak. Hver arbeidsgruppe er utfordret på et gitt beløp i kostnadsreduksjoner.

Arbeidsgruppene skal levere sine forslag innen 1. oktober. Deretter skal styringsgruppa samordne alle tiltak, og legge fram et samlet forslag til politisk behandling i november. Ut fra det som blir besluttet vil en våren 2015 jobbe med å sette vedtakene ut i livet.

Våren 2015: Kvalitets- og forbedringsarbeid

Kommunen er en stor organisasjon, med mange ulike virksomheter og et mangfold av tjenester. Her skjer det endringer hele tiden: brukerne etterspør flere, bedre og andre typer tjenester. De faglige kravene økes og endres. Lovverket utvikles, og arbeidsdelingen innenfor det offentlige blir forandret. Behovet for å ha en kommune som er nytenkende, endringsvillig og «i forkant» er derfor stort!

En vil etter nyttår starte prosessen med kvalitets- og forbedringsarbeid rundt omkring på de ulike enhetene/avdelingene. Her vil mange ansatte bli involvert, og bidra med sin kompetanse og erfaring.

Våren/Høsten 2015: Organisering

Hovedlinjene i organisasjonskartet i kommunen ble tegnet rundt år 2000. Etter dette er det gjort en del tilpasninger, men det kan være nødvendig med en ny større gjennomgang. Er ansvars- og arbeidsdeling tydelig? Legger modellen til rette for samarbeid og samhandling på tvers? Er kommunen organisert slik at informasjon flyter lett? Dette er spørsmål en skal forsøke å gi svar på.

Høsten 2015: Evaluering

Det vil bli lagt opp til en grundig evaluering av prosjektet og resultatene. Fylkesmannen har gitt Nordlandsforskning i oppdrag å følge Omstillingsprosjektet i Vestvågøy, og de vil komme med sin rapport. I tillegg vil en kjøre en ny medarbeiderundersøkelse, og se hvordan de ansatte har opplevd endringene. 

POLITISKE MØTER NOVEMBER/DESEMBER 2014

Kultur-, miljø- og næringskomiteen
Mandag 24. november 2014 kl. 09.00
Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen

Oppvekstkomiteen
Mandag 24. november 2014 kl. 12.00
Møtested: Rådhuset - Møterom 2 C

Helse- og omsorgskomiteen
Mandag 24. november 2014 kl. 12.00
Møtested: Rådhuset – Formannskapssalen

Formannskapsmøte
Tirsdag 25. november 2014 kl. 14.00
Møtested: Rådhuset – Formannskapssalen
Møtet starter med befaring av Vågan hytteområde kl. 13.00

Arbeidsmiljø- og Administrasjonsutvalget
Tirsdag 25.novermber 2014 h.h.v kl 09.00 og 11.00
Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen

Formannskapsmøte
Onsdag 3. desember 2014 kl. 14.00
Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen

Kommunestyremøte
Tirsdag 9.desember 2014 kl. 09.00
Møtested: Rådhuset- Kommunestyresalen

Styringsdokument 2015 (handlingsplan, økonomiplan og budsjett)
behandles i samtlige politiske utvalg.

Møtene er åpne for publikum.

Innbyggerne har mulighet til å holde innlegg/stille spørsmål i kommunestyrets møte. Melding om dette sendes ordfører en uke før møtet pr. brev eller på mail til Jonny Finstad