generic sertraline no prescription australia, cost of synthroid online, cialis generic online uk, cost of trimox online, order fexofenadine online sales, airplaydirect.com, buy lisinopril pills online

Servicetorget - eDialog


 • con_tel Telefon: 760 56 000
  Åpningstider:
  Mandag 9.00 - 15.30
  Tirsdag-Fredag 8.00 - 15.30
  Kontakt oss »
 1. Nyheter
 2. Aktuelle tjenester
 3. Jobbe i Vestvågøy?
 4. Innsyn
 5. Kart
 6. Omstillingsprosjektet
 7. Politiske møter
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Vedlikehold på vannledningen: Stamsund vannverk – …

22-05-2015 Nyheter

Vedlikehold på vannledningen: Stamsund vannverk – gjelder området Steine

Arbeidet vil pågå torsdag den 28.05.15. Vannet vil denne dagen være avstengt fra kl. 10:00 til kl. 14:00. Vi oppfordrer abonnentene til å unngå tapping mens arbeidet pågår. Evt. spørsmål kan rettes til...

Les mer

Reguleringsplan Lofoten Handelspark - Varsel om op…

22-05-2015 Kunngjøringer

Vestvågøy kommune ved Formannskapet har i sak 024/15 den 18.03.2015 gjort vedtak om å starte opp planarbeid for planområde Lofoten Handelspark. Forslaget omfatter planområde Leknessletta og knyttes til planområde Skolekvartalet....

Les mer

VANNAVSTENGNING - Stamsund vannverk

22-05-2015 Nyheter

VANNAVSTENGNING - Stamsund vannverk

I forbindelse med rengjøring av hovedledningene vil vannet være avstengt hver natt i tidsrommet kl. 23:00-07:00. fra mandag 1. juni til fredag 5. juni 2015. Vi oppfordrer abonnentene til å unngå...

Les mer

Varsel oppstart - regendring Fv817 Fortau Ytre sta…

22-05-2015 Kunngjøringer

Statens vegvesen varsler oppstart av reguleringsendring for deler av reguleringsplan RV 817 - Ytre Stamsund. Endringer knytter seg hovedsaklig til tilpassing av adkomst- og parkeringsforhold. Vedlegg:Fv817 - reguleringsendring Eventuelle merknader og innspill...

Les mer

Sjøkanten boligfelt - offentlig ettersyn/høring

18-05-2015 Høringer

Formannskapet i Vestvågøy kommune vedtok 22.04.2015 i sak 036/15, jfr plan- og bygningsloven §12-11, å sende privat forslag til detaljregulering for Sjøkanten boligfelt (planID-201401)ut på høring og til offentlig ettersyn....

Les mer

Stengt vann på Ballstad

13-05-2015 Nyheter

Stengt vann på Ballstad

Skade på strømforsyning og signalkabel til pumpestasjon i Mølnelva. Antatt tid for reparasjon ca. 4 timer. Vi vil komme tilbake med ny informasjon når vi vet mer. Anne Sofie Nilsen

Les mer

Vestvågøy – en profesjonell og serviceorientert kommune

Lofotens største kommune og arbeidsgiver ønsker deg velkommen som arbeidstaker! Vi er en aktiv og allsidig kommune med høykompetente arbeidstakere både innenfor administrasjon, oppvekst - og omsorgsområdet. Er du en av våre fremtidige medarbeidere?

Vi kan tilby følgende:

 • Et mangfold av spennende jobbmuligheter
 • Et mangfold av kompetanse og profesjonalitet
 • Faglig og personlig utvikling
 • Rause og inkluderende kolleger
  
 • kontor
 • brann
 • undervisning
 • Feier
 • rullestol

iconInformajsonsbeskrivelse - attraktiv arbeidsgiver

Siste ledige stillinger

kikkertVelkommen til Innsyn i Vestvågøy kommune

Kommunen benytter produktet ACOS Innsyn for automatisk å legge ut offentlige dokumenter. Her vil du finne postlister (inngående,utgående dokumenter og notater), møteplaner, sakslister og vedtak. Du kan få informasjon om saker du har inne til behandling samt andre offentlige saker.

INNSYN FINNER DU HER

kartSom et ledd i å bedre den kommunale servicen har Vestvågøy kommune valgt å gjøre kartdata tilgjengelig via Internett.

Grunnkart, eiendomskart, arealplan m.m. blir gjort tilgjengelig gjennom denne løsningen.

Denne tjenesten er gratis, og kartsiden finner du her.

Planinnsyn

Selvbetjeningsløsning på nett der alle plandata i kommunen presenteres samlet

 • Aktuelle plandokumenter
 • Bakgrunnskart, flybilder med mulighet for utskrift
 • Andre relevante temadata

Planregister støtter kravene ny plan- og bygningslov setter til kommunenes registrering og forvaltning av digitalt planregister.

Gå til planinnsyn for Vestvågøy

 

 

framdriftsplan omstilling

Kommunestyret vedtok sommeren 2013 å starte en samlet gjennomgang av hele kommunens virksomhet. Målet med omstillingsprosessen er:

 • Utvikle Vestvågøy kommune til en attraktiv, effektiv og innovativ organisasjon, hvor tjenestetilbudet har en god kvalitetsmessig standard, som er tilpasset kommunens økonomiske og driftsmessige rammebetingelser.
 • Utvikle en organisasjon som er nytenkende, lærende og fleksibel, og som kan tilpasse seg endringer i framtiden.
 • Utvikle Vestvågøy-samfunnet til en attraktiv kommune, med vekst i innbyggertallet.
 • Det er etablert en egen prosjektorganisasjon til dette.

Prosjektet jobber innenfor 3 hovedområder (se framdriftsplan ovenfor):

 1. Kostnadsreduksjoner
 2. Forbedringsarbeid
 3. Organisering

Kostnadsreduksjoner

Arbeidet startet med en analyserapport fra konsulentfirmaet PwC, som ble levert i mai 2014. I rapporten gjennomgås både økonomien i kommunen fra de 10 siste årene, en har intervjuet politikere, ledere og tillitsvalgte om deres oppfatning av situasjonen, og en har gjort grundige sammenlikninger med andre kommuner. Rapporten anbefaler at en ser nærmere på områdene Pleie og omsorg, Helse, Sosialtjenester, Barnehage og Samferdsel. Rapporten ble gjennomgått med Kommunestyret 3. juni.

På grunnlag av analyserapporten fra PwC ble det oppnevnt til sammen 10 arbeidsgrupper, som skulle med konkrete forslag til hvordan en kan redusere kostnadene innenfor sine områder. Arbeidsgruppene beskrev tjenestetilbudet slik det nå er, beskrive hvordan tjenesten kan se ut i framtiden, og foreslå konkrete tiltak. Alle arbeidsgruppene leverte sine forslag innen fristen 1. oktober. Styringsgruppa samordnet alle tiltak, og la fram et samlet forslag til politisk behandling: Kommunestyret vedtok forslaget med stort flertall 11. november.

Ut fra det som blir besluttet jobber en våren 2015 med å sette vedtakene ut i livet. Arbeidet skjer i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner, og det er inngått en egen omstillingsavtale om dette.

Forbedringsarbeid

Kommunen er en stor organisasjon, med mange ulike virksomheter og et mangfold av tjenester. Her skjer det endringer hele tiden: brukerne etterspør flere, bedre og andre typer tjenester. De faglige kravene økes og endres. Lovverket utvikles, og arbeidsdelingen innenfor det offentlige blir forandret. Behovet for å ha en kommune som er nytenkende, endringsvillig og «i forkant» er derfor stort!

Analyserapport fra PwC kom med mange innspill til forbedringer, etter intervju med politikere, ledere og tillitsvalgte. Våren 2014 ble det også gjennomført en større medarbeiderundersøkelse, der 700 ansatte både svarte på spørsmål om sin arbeids-situasjon og sin arbeidsplass, og ga innspill til endringer. I tillegg kom mange av rapportene fra arbeidsgruppene med gode forslag, ikke bare til kostnads-reduksjoner, med også tiltak som gir bedre tjenester.

En er nå i gang med å planlegge prosessen med kvalitets- og forbedringsarbeid rundt omkring på de ulike enhetene/avdelingene. Her vil mange ansatte bli involvert, og bidra med sin kompetanse og erfaring.

Organisering

Hovedlinjene i organisasjonskartet i kommunen ble tegnet rundt år 2000. Etter dette er det gjort en del tilpasninger, men det kan være nødvendig med en ny større gjennomgang. Er ansvars- og arbeidsdeling tydelig? Legger modellen til rette for samarbeid og samhandling på tvers? Er kommunen organisert slik at informasjon flyter lett? Dette er spørsmål en skal forsøke å gi svar på.

Evaluering

Det vil bli lagt opp til en grundig evaluering av prosjektet og resultatene. Fylkesmannen har gitt Nordlandsforskning i oppdrag å følge Omstillingsprosjektet i Vestvågøy, og de vil komme med sin rapport. I tillegg vil en kjøre en ny medarbeiderundersøkelse, og se hvordan de ansatte har opplevd endringene.

Villy Angelsen

POLITISKE MØTER MARS 2015

Kultur-, miljø- og næringskomiteen
Tirsdag 17..mars 2015 kl. 09.00
Møtested: Rådhuset – Formannskapssalen

Oppvekstkomiteen - utgår

Helse- og omsorgskomiteen – utgår

Arbeidsmiljø- og Administrasjonsutvalget
Onsdag 18. mars 2015 hhv. kl. 11.00 og 12.00
Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen

Formannskapsmøte
Onsdag 18. mars 2015 kl. 14.00
Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen
Befaring Eggum - Oppmøte ved Rådhuset kl. 12.00

Kommunestyremøte
Tirsdag 24. mars 2015 kl. 09.00
Møtested: Rådhuset- Kommunestyresalen

Møtene er åpne for publikum.

Innbyggerne har mulighet til å holde innlegg/stille spørsmål i kommunestyrets møte. Melding om dette sendes ordfører en uke før møtet pr. brev eller på mail til Jonny Finstad